Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne

Pytanie: Firma planuje budowę biogazowni rolniczej o mocy 499 kW. W jakim przypadku będzie musiała się starać o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zakłada się, że podczas funkcjonowania nie powstaną ścieki technologiczne. Powstaną natomiast ścieki socjalno- bytowe, jednak nie więcej niż 200 m3 rocznie, oraz ścieki opadowe i roztopowe. Na obecnym etapie nie zdecydowano jeszcze czy biogazownia zostanie podłączona do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej. [Z]

Odpowiedź:

Pozwolenie wodnoprawne, wg art. 122 ust. 1 Prawa wodnego w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19, art. 36, 37 i 124 PW, wymagane będzie:

1) na szczególne korzystanie z wód:

a) na pobór wody z własnego ujęcia (np. studni), gdyby ilość była większa niż 5 m3 na dobę, wydawane na okres do 20 lat;

b) na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do wód lub do ziemi, gdyby ich ilość była większa niż 5 m3 na dobę, wydawane na okres do 10 lat;

c) na wprowadzanie ścieków deszczowych do wód lub do ziemi, jeżeli odprowadzane będą kanalizacją zakładową, wydawane na okres do 10 lat;

2) na wykonanie urządzenia wodnego – jakim jest:

a) ujęcie wody (np. studnia, ujęcie brzegowego w rzece),

b) wylot z kanalizacji ścieków bytowych,

c) wylot z kanalizacji ścieków deszczowych.

Należy pamiętać, że za korzystanie ze środowiska m.in. za pobór wody i wprowadzanie ścieków wymagane są opłaty wnoszone na konto urzędu marszałkowskiego, z tym że wg art. 292 pkt 2 POŚ:

W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za:
2) pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Uwaga. W definicjach ścieków w PW lub POŚ nie ma „ścieków socjalno-bytowych” lecz są „ścieki bytowe” oraz nie ma potocznie nazywanych i powyżej użytych „ścieków deszczowych” lecz są „wody opadowe i roztopowe”.

Uwaga. Na realizację biogazowni rolniczej nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, konieczna w przypadkach określonych w art. 72 UOOŚ , jeżeli zainstalowana moc elektryczna nie przekroczy 500 kW lub zostanie wytworzona ekwiwalentna ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, gdyż wówczas taka biogazownia nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust. 1 pkt 45 lub 80 rozporządzenia [4].

Uwaga. Wzór do przeliczania ilości wytworzonego biogazu na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej określono w § 7 rozporządzenia [5].

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej – Dz. U. Nr 187/2011 r., poz. 1117

Tematy powiązane

Czy jest to system kanalizacyjny ?
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
KIP dla biogazowni rolniczej

Joanna Wilczyńska (18.09.2012)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , ,Skomentuj...