Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wody chłodnicze

Pytanie: Na podstawie jakich przepisów uregulowane jest zagadnienie odprowadzania do ziemi wód pochłodniczych? Prawo ochrony środowiska mówi o opłatach karach za przekroczenia ale nie mogę dotrzeć do aktów prawnych mówiących o warunkach wprowadzania takich wód do ziemi. Czy jest wymagane pozwolenie wodno-prawne, jakie należy spełnić wymagania, itd.? [D.B.]

Odpowiedź: Wody chłodnicze to „ścieki” rozumiane jako „ścieki przemysłowe”, bo wg definicji z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a i pkt 17 PW:

Art. 9. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

14) ściekach – rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:
a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze

17) ściekach przemysłowych – rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe
w związku z prowadzoną przez zakład działalnością
handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu

Wprowadzanie wód chłodniczych do ziemi jest „szczególnym korzystaniem z wód”, bo wg art. 37 pkt 2 PW:

Art. 37. Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Na szczególne korzystanie z wód, a więc m.in. na wprowadzanie wód chłodniczych do ziemi, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, bo wg art. 122 ust. 1 pkt 1 PW:

Art. 122. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
1) szczególne korzystanie z wód

Warunki wprowadzania wód chłodniczych określa rozporządzenie [2]:

– § 11 ust. 3 pkt 3:

3. Ścieki inne albo ścieki przemysłowe, będące mieszaniną ścieków bytowych, wód z odwodnienia zakładów górniczych, wód chłodniczych, wód opadowych lub roztopowych, lub ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody, mogą być wprowadzane do ziemi jedynie w sytuacjach szczególnych uwarunkowań lokalizacyjnych oraz braku możliwości zastosowania innego rozwiązania technicznego, pod warunkiem że:
3) temperatura wód chłodniczych przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi, wodami z odwodnienia zakładów górniczych, wodami opadowymi lub roztopowymi, lub ściekami pochodzącymi ze stacji uzdatniania wody nie jest wyższa niż 35 °C;

– § 18:

1. Wody chłodnicze z otwartych układów chłodzenia oraz z zamkniętych obiegów chłodzących mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi pod warunkiem, że ich temperatura nie jest wyższa niż 35 °C.
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wprowadzania wód chłodniczych do wód morza terytorialnego.

Nadmieniam, że wprowadzanie wód chłodniczych do wód lub do ziemi podlega opłacie za korzystanie ze środowiska, z tym że:

– wg art. 295 ust. 5 i 7 POŚ:

5. Opłatę za wprowadzanie wód chłodniczych ponosi się w zależności od ich temperatury.

7. Ilość i skład ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi ustala się
w miejscu wylotu ścieków z instalacji służących do ich oczyszczania lub kolektorów eksploatowanych przez podmioty korzystające ze środowiska, z tym że
w przypadku wprowadzania wód chłodniczych wraz z innymi rodzajami ścieków ilość i skład ścieków ustala się przed ich zmieszaniem.

– wg art. 296 pkt 2 POŚ:

Zwolnione z opłat jest wprowadzanie:
2) do wód lub do ziemi – wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących, jeżeli ich temperatura nie przekracza +26 °C albo naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wyższa niż +26 °C;

– a ponadto wg art. 294 pkt 3 POŚ:

Zwolniony z opłat jest pobór wody:
3) powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej ilości tej wody odprowadzanej do odbiornika, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem;

– wg art. 292 pkt 2 POŚ:

W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za:
2) pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U. Nr 137/2006 r., poz. 984, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Kara za wody chłodnicze
Wygasają pozwolenia wodnoprawne


Joanna Wilczyńska (13.09.2012)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , ,


Jeden komentarz

“Wody chłodnicze”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:05, 07.07.2013:

    Projekt (z 10.05.2013 r.) założeń projektu ustawy – Prawo wodne przewiduje zniesienie zwolnień z art. 294 pkt 2, 3, 5 i 6 POŚ i objęcie tych działalności systemem opłat środowiskowych.


Skomentuj...