Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wskaźniki emisji substancji do powietrza

Pytanie: Witam, mam pytanie odnośnie wskaźników branych do programu przedstawiającego rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Czy w jakimś rozporządzeniu jest nakaz żeby brać pod uwagę wskaźniki z KOBIZE. czy można wziąć np MINISTERSTWO , OCHRONY SRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LESNICTWA z 1996 roku? [N.K.]

Odpowiedź: Obecnie, jedynie dla niektórych przypadków instalacji objętych handlem emisjami gazów cieplarnianych (EU ETS), należy stosować wskaźniki emisji CO2 odniesione do wartości opałowej paliw określone wg tabeli nr 2 w części E załącznika nr 1 do rozporządzenia [1] w sprawie monitorowania wielkości emisji.

Poza tym wskaźniki emisji substancji do powietrza nie są określane aktem prawnym, więc nie ma też obowiązku, aby stosować podane przez KOBiZE w styczniu 2011 r. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw dla kotłów do 5 MWt, które wg treści wprowadzenia do ich stosowania traktowane są jako materiał pomocniczy a nie obowiązkowy:

Niniejszy materiał powstał w celu ułatwienia podmiotom, które stosują zryczałtowany sposób ustalenia wielkości opłat, wyliczenia wielkości emisji z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW.

Tak więc nie ma też obowiązku ani przeciwwskazań do stosowania innych wskaźników, np.

Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw – materiały informacyjno – instruktażowe seria 1/96, MOŚZNiL, Warszawa, kwiecień 1996 r.

Uwaga. Obecne jeszcze nie ma, ale może kiedyś będzie rozporządzenie określające nie wskaźniki emisji lecz sposoby ustalania wielkości emisji, gdyż delegacja ustawowa do fakultatywnego rozporządzenia jest w art. 7 ust. 4 USZE:

4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, sposoby ustalania wielkości emisji dla poszczególnych rodzajów instalacji, kierując się potrzebą zapewnienia wysokiej jakości danych o emisji,
w tym zapewnienia ich wiarygodności i spójności, oraz biorąc pod uwagę rozwój
w zakresie dostępnych metod i technologii służących redukcji emisji.

Uwaga. Rozporządzenie [1] ma zastosowanie do monitorowania, raportowania
i weryfikacji emisji CO2 mających miejsce przed 1.01.2013 r. oraz, w stosownych przypadkach, do danych dotyczących działal­ności prowadzonej przed tym terminem, gdyż do emisji od 2013 r. ma bezpośrednie zastosowanie rozporządzenie 601/2012/UE [3].

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji – Dz. U. Nr 183/2008 r., poz. 1142
[2] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm.
[3] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – Dz. U. L 181/2012 r., str. 30

Tematy powiązane

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Jaki jest wzór na nominalną moc cieplną źródła spalania paliw?
Zgłoszenie instalacji energetycznych

Joanna Wilczyńska (15.09.2012)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: ,Skomentuj...