Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zbieranie odpadów

Pytanie: Dotyczy zezwolenia na zbieranie odpadów. Organ wydając taką decyzję jest uprawniony do badania zgodności zamierzonego gospodarowania odpadami z przepisami prawa miejscowego (art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach). Czy możliwe jest wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Jaką decyzję należy wydać w sytuacji, kiedy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określa inne funkcje niż zamierzenie zbierającego odpady? [G.L.]

Odpowiedź: Pojęcie „zbierania” odpadów jest często mylone z odbieraniem, zabieraniem, podnoszeniem czy sprzątaniem odpadów. Natomiast wg art. 3 ust. 3 pkt 12 UO definicja jest taka:

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
23) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie,
w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania

Tak więc jeżeli odpady z miejsca A dostarczane są do miejsca B, a w miejscu B przygotowujemy je do przetransportowana do miejsca C w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, to w miejscu B prowadzimy zbieranie odpadów. Zezwolenie na zbieranie odpadów w miejscu B nie może być sprzeczne z miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 [1]), gdyż wg art. 29 UO:

1. Właściwy organ odmówi wydania zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów, jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:
1) jest niezgodny z wymaganiami przepisów o odpadach;
2) mógłby powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska;
3) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
4) jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest przeszkodą do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na podstawie art. 28 UO.

12.03.2010 r. został uchylony ust. 10 w art. 28 UO:

10. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jeżeli są wymagane.

Przepis ten został uchylony, gdyż wg uzasadnienia do zmian:

Uznano, że obowiązujące regulacje prawne zawarte w ustawie – Prawo budowlane dotyczące uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, są wystarczające.

Tak więc obecnie zezwolenie na zbieranie odpadów można wydać przed legalizacją zmiany sposobu użytkowania obiektu i obecnie nie ma podstaw, aby odmówić wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, gdyby zezwolenie to było sprzeczne z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która to decyzja wymagana jest do uzyskania pozwolenia na na użytkowanie obiektu budowlanego lub zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Zezwolenie takie będzie jednak bezprzedmiotowe, jeżeli podmiot nie będzie mógł prowadzić w danym miejscu zbierania, gdy nie dopełni obowiązków wynikających z Prawa budowlanego.

Nadmienić tu trzeba, że wg art. 72 ust. 1 i 1a UOOŚ należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach m.in. przed:

– decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

– decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

– zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w rozporządzeniu [5], a więc m.in. dla przedsięwzięcia określonego w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia [5]:

81) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu

Zezwolenia na zbieranie odpadów nie musi uzyskać:

– wg art. 28 ust. 8 UO – władający nieruchomością, który zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomości;

– wg art. 28 ust. 9 UO – wytwórca odpadów, który zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia, z tym że przepisy nie precyzują, co należy rozumieć przez „miejsce” (zwykle za miejsce uważa się teren danego zakładu, dany adres …);

– wg rozporządzenia [6] – prowadzący placówkę handlową, który w placówce tej zbiera odpady wymienione w załączniku do rozporządzenia [6] lub zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, jeżeli prowadzi sprzedaż wyrobów przemysłowych oraz produktów w opakowaniach, po zużyciu których powstają takie odpady; musi jednak zgłosić się do rejestru prowadzonego przez starostę (art. 33 ust. 5 UO) podając dane wg rozporządzenia [7];

– wg rozporządzenia [6] – prowadzący punkt serwisowy sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
, który zbiera w tym punkcie zużyty sprzęt oraz zużyte baterie i akumulatory wymienione w załączniku do rozporządzenia [6] z wyłączeniem baterii i akumulatorów ołowiowych; musi jednak zgłosić się do rejestru prowadzonego przez starostę (art. 33 ust. 5 UO) podając dane wg rozporządzenia [7];

– wg art. 52 UBA – prowadzący miejsce odbioru zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, przy czym przez miejsce odbioru rozumie się wyznaczoną część obiektu budowlanego, którym włada, którego podstawowa działalność nie polega na gospodarowaniu odpadami, w tym część szkoły, placówki oświatowej lub kulturalno-oświatowej, siedziby urzędu lub instytucji, punkt świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub placówkę handlową prowadzoną przez sprzedawcę detalicznego lub sprzedawcę hurtowego, do których użytkownik końcowy może oddać zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne; nie musi zgłosić się do rejestru prowadzonego przez starostę.

Uwaga. Projekt (z 28.05.2012 r.) nowej ustawy o odpadach (UO2) przewiduje inne zasady dotyczące zbierania odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz. U. Nr 243/2010 r., poz. 1623, ze zm.
[4] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności – Dz. U. Nr 16/2004 r., poz. 154, ze zm.
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji – Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1734
[8] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) – Dz. U. Nr 79/2009 r., poz. 666, ze zm.

Tematy powiązane

Zezwolenie na zbieranie akumulatorów czy zgłoszenie do rejestru
Czy musimy mieć zezwolenie na zbieranie wytworzonych przez nas odpadów poza miejscem wytworzenia?
Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Przedsięwzięcia – nowości i zmiany

Joanna Wilczyńska (11.09.2012)
Pytania i odpowiedzi | 7 komentarzy »
Tagi: , ,


komentarzy 7

“Zbieranie odpadów”
 1. 1 Asia napisał(a) 06:23, 12.09.2012:

  Witam, Mam sytuację: Istniejący punkt zbierania złomu i makulatury oraz akumulatorów. W celu uregulowania stanu formalno prawnego (GUS) złożony w Starostwie wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Brak przepisów miejscowych, decyzja nie została wydana (brak uregulowań budowlanych na plac magazynowy; nie ma obiektów budowlanych na nim). A więc procedura od początku, czyli decyzjia o środowiskowych uwarunkowaniach (mimo, że punkt skupu istnieje) i dalej warunki zabudowy na które czekamy. Dopiero wtedy wrócimy do tematu zezwolenia. Czy procedura była zatem prawidłowa? czy mogło się obyć bez decyzji środowiskowej i warunków zabudowy?

 2. 2 Asia napisał(a) 06:38, 12.09.2012:

  Dodam, że Starosta w piśmie o uzupełnienie braków wniosku (zezwolenie na zbieranie) prosił firmę o wskazanie informacji potwierdzających, że lokalizacjia zbierania odpadów pod wskazanym adresem jest zgodna z prawem miejscowych i dokonana została zgodnie z przepisami p planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w przypadku braku planu-z wydaną! decyzją o warunkach zabudowy

 3. 3 Asia napisał(a) 06:42, 12.09.2012:

  No i czy na blaszak (brak związania z podłożem, nie ma fundamentów), w którym będą zbierane odpady akumulatorów wymagane jest pozwolenie/ zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 07:55, 12.09.2012:

  Wg art. 71 Prawa budowlanego, zgłoszenia wymaga zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przez co „rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.”
  Problemem jest kwalifikacja, czy jest to „obiekt budowlany” w rozumieniu Prawa budowlanego i czy jest to zmiana sposobu użytkowania. To należy ustalić dla danego przypadku z organem architektoniczno-budowlanym, gdyż same przepisy są tu niejednoznaczne.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:08, 12.09.2012:

  Natomiast wg art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzji o warunkach zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca nie tylko na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, lub na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, ale także w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę (z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku).
  W tym ostatnim przypadku wójt może wydać decyzję nakazującą wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, jeżeli takiej nie ma.

 6. 6 Jacek napisał(a) 10:56, 08.01.2013:

  Jeżeli można, to i ja mam pytanie związane z zezwoleniem na zbieranie i odzysk odpadów. Czy w przypadku zmiany adresu firmy (osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą zbieranie i skup pustych tuszy i tonerów z drukarek) konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia czy można wnosić o zmianę dotychczas uzyskanych decyzji (jeżeli tak, to jaka jest ewentualna podstawa prawna)?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:39, 16.01.2013:

  Jeżeli zmiana adresu dotyczy adresu firmy a nie miejsca prowadzenia zbierania albo miejsca prowadzenia odzysku, to moim zdaniem takie zezwolenie można zmienić na podstawie art. 155 k.p.a.


Skomentuj...