Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Niepewność pomiaru hałasu

Pytanie: Czy znana jest Pani interpretacja prawna, ustalająca od jakiej wartości wynik pomiaru hałasu jest uznawany za przekraczający poziom dopuszczalny ? Przykładowo, czy dla dopuszczalnego poziomu hałasu wynoszącego 55 dBA – wynik pomiaru podany jako 55,1 dBA (+/- niepewność pomiaru) oznacza przekroczenie ? [R.B.]

Odpowiedź: Słyszałam, że jeżeli wynik pomiaru imisji hałasu podany jest już po odjęciu pomiarowego tła i po odjęciu 3 dB w przypadku pomiaru przy ścianie tj. wynik pomiaru określony jest zgodnie z metodyką z rozporządzenia [1], to:

– do takiego wyniku należy dodać niepewność, jeżeli pomiar wykonuje zobowiązany do pomiaru podmiot (czyli na niekorzyść podmiotu);

– od takiego wyniku należy odjąć niepewność, jeżeli pomiar wykonuje WIOŚ w ramach przeprowadzanej kontroli (czyli na korzyść podmiotu).

Nie znam jednak prawnej interpretacji takiego stanowiska.

Natomiast wg IV SA/Wa 1936/11 – Wyrok WSA w Warszawie niepewności nie dodaje się i nie odejmuje od wyniku pomiaru hałasu.

Wielkość emisji hałasu pochodzącego od instalacji lub urządzeń w zakładzie wyznacza się w środowisku poza zakładem przez poziomy hałasu wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D (dla pory dnia) i LAeq N (dla pory nocy), a więc faktycznie jest to pomiar nie emisji lecz imisji.

Obowiązkowe pomiary hałasu w środowisku powinny być wykonane przez laboratorium spełniające wymagania art. 147a POŚ.

Wg art. 147 ust. 1, 4 i 5 POŚ:

1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji (…).

4. Prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której
emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych
pomiarów wielkości emisji z tej instalacji.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, należy zrealizować najpóźniej w ciągu
14 dni od zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia, chyba
że organ właściwy do wydania pozwolenia określił w pozwoleniu inny termin.

Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, o których mowa w art. 147 ust. 1 POŚ, określa wydane na podstawie art. 148 POŚ rozporządzenie [2]:

§ 10. 1. Okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi się dla zakładu, na którego terenie eksploatowane są instalacje lub urządzenia emitujące hałas, dla którego zostało wydane pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska lub decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.

2. Okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi się dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zintegrowane.

3. Okresowe pomiary hałasu w środowisku, w tym hałasu impulsowego, prowadzi się raz na dwa lata, z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu;
w przypadku źródeł pracujących sezonowo pomiary hałasu przeprowadza się w tym okresie.

Z powyższego wynika, że obowiązek wykonania pomiarów imisji hałasu raz na 2 lata wynika z mocy prawa tj. z rozporządzenia [2] i podmiot zobowiązany jest do ich wykonania, gdy uzyskał:

– pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska – wydane na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 5 POŚ obowiązującego przed 28.07.2005 r. i jeszcze nie upłynął termin obowiązywania pozwolenia albo nie zostało wygaszone (obecnie nie ma obowiązku uzyskiwać takiego pozwolenia);

– decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu – wydaną z urzędu na podstawie art. 115a POŚ obowiązującego od 28.07.2005 r., w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez WIOŚ lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu;

– pozwolenie zintegrowane.

Wyniki pomiarów należy wg art. 149 ust. 1 POŚ przedstawić organowi OŚ i WIOŚ, w formie pisemnej wg układu określonego w rozporządzeniu [3], w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru. Przy czym przez zakończenie pomiaru prawdopodobnie uważa się dzień opracowania tzw. sprawozdania z pomiarów, a nie dzień przeprowadzenia pomiaru w środowisku.

Wg art. 147 ust. 6  POŚ podmiot zobowiązany jest do

ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów
oraz ich przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Podlega karze grzywny (art. 340 i 341 POŚ):

– kto nie wykonuje pomiarów wielkości emisji będąc obowiązany na podstawie art. 147 ust. 1  lub 4  POŚ;

– kto będąc obowiązany do zapewnienia wykonania pomiarów przez laboratorium spełniające wymogi, o których mowa w art. 147a ust. 1, nie spełnia tego obowiązku;

– kto nie przechowuje wyników przeprowadzonych pomiarów w okresie, o którym mowa w art. 147 ust. 6;

– kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 149 ust. 1, nie przedkłada właściwym organom wyników pomiarów.

Uwaga. Wg rozporządzenia [2] i [3] niepewność pomiaru należy również podać dla pomiarów emisji substancji do powietrza.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. Nr 206/2008 r., poz. 1291
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji – Dz. U. Nr 215/2008 r., poz. 1366
[4] Wytyczne nr DIiO-025/16/2012/eg Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 2012r. – Dotyczy wykonywania badań, pomiarów i analiz – Dz. Urz. GIOŚ z 2012 r. poz. 2

Tematy powiązane

Kiedy pomiary musi wykonać laboratorium akredytowane

Joanna Wilczyńska (09.09.2012)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 4

“Niepewność pomiaru hałasu”
 1. 1 Kuba napisał(a) 22:57, 12.09.2012:

  Wyrok WSA jest nieporozumieniem i niezrozumieniem przez sąd co to jest pomiar.
  Pomiar to nie jest zagadnienie prawne tylko inżynierskie.
  Niestety do tego przyczynił się GIOŚ ze swoją interpretacją, w mojej ocenie niczym nie uzasadnioną.

  Jak można zmierzyć dowolną wartość bez tzw. błędu pomiarowego (kiedyś tak nazywano niepewnośc pomiarową)?
  Wszyscy którzy choć trochę znają się na hałasie, wiedzą o tym że każde 3 dB to dwukrotnie większy hałas, a hałas mniejszy od 6 dB jest w zasadzie pomijalny.
  Dlatego tak ważnym jest dokładny pomiar hałasu i jak najmniejsza niepewnośc pomiarowa. Wynik bez określonej niepewności pomiarowej jest po prostu bezwartościowy, i to dokładnie widać we wspmnianych przez Panią formularzch.
  Szkoda, że nie odwołali się od tego wyroku.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:13, 16.11.2014:

  Od 22.11.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. z 2014 r. poz. 1542

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:32, 13.03.2015:

  Wg GIOŚ z 11.10.2010 r. – Interpretacja wyników pomiaru hałasu

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:48, 18.06.2017:

  Od 20.04.2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, z późn. zm.), która to obecnie określa warunki i tryb udzielania akredytacji laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
  Natomiast w art. 147a POŚ pozostał stary przepis, że pomiar ma być przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655, z późn. zm.), w której już obecnie nie ma przepisów dotyczących akredytacji, gdyż zostały w niej uchylone.


Skomentuj...