Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady w firmie budowlanej

Pytanie: dotyczy Programu Gospodarki Odpadami w firmie budowlanej. Mam firmę zajmującą się budową i remontem dróg, firma działa od 2006 roku i do tej pory nie zostały załatwione kwestie programu gospodarki odpadami a co za tym idzie sprawozdań odpadowych.
Co mnie czeka w kwestii kar i od czego się zabrać oraz w którym momencie składać dokumenty w kontekście projektu zmiany ustawy o odpadach? [K.W.]

Odpowiedź: Jeżeli umowa o świadczenie usługi nie stanowi inaczej, to firma budowlana jest wytwórcą odpadów z mocy art. 3 ust. 3 UO:

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
22) … wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej

Przed 12.03.2010 r. dla takich firm usługowych wymagania dotyczące wytwarzanych odpadów były takie same jak dla innych podmiotów. Od 12.03.2010 r. firma świadcząca ww. usługi powinna mieć decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami (PGO), bo wg art. 17 ust. 1a UO:

1a. Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (…) jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

Dla obszaru prowadzenia działalności usługowej, decyzja zatwierdzająca PGO powinna być wydana przez właściwego ze względu na miejsce siedziby firmy (mającej osobowość prawną) lub zamieszkania właściciela firmy (niemającej osobowości prawnej) (art. 21a UO):
– regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) – dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych,
– marszałka województwa – w pozostałych przypadkach.

Za brak decyzji zatwierdzającej PGO lub wytarzanie odpadów z naruszeniem jej warunków przewidziana jest kara pieniężna w wysokości 5 000 zł (art. 79b ust. 1 pkt 1 UO).

Jeżeli firma budowlana wykorzystuje odpady w swojej działalności usługowej, to powinna mieć zezwolenie na odzysk tych odpadów w danym miejscu (art. 26 UO), a za brak zezwolenia lub naruszenie jego warunków przewidziana jest kara pieniężna w wysokości 10 000 zł (art. 79b ust. 2 pkt 5 UO).

Kary te wymierza WIOŚ w drodze decyzji (art. 79d UO).

Wg art. 36 UO, dla wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów firma budowlana powinna prowadzić ewidencję za pomocą kart ewidencji odpadu (KEO) i kart przekazania odpadu (KPO), a w przypadku odpadów przekazywanych na składowisko ewidencja dodatkowo powinna obejmować podstawową charakterystykę odpadów i wyniki testów zgodności. Dokumenty te należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym je sporządzono.

Wg art. 76b UO:

Kto, będąc obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w art. 36 ust. 1, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go niezgodnie ze stanem rzeczywistym
podlega karze grzywny.

Za to wykroczenie dotyczące ewidencji odpadów WIOŚ może na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia [2] i na podstawie rozporządzenia [3] nałożyć
w drodze mandatu karnego grzywnę do 500 (1000 zł w niektórych przypadkach), albo skierować sprawę do sądu (od 2010 r. do sądu rejonowego zamiast grodzkiego) (art. 79 UO).

Na podstawie ewidencji odpadowej należy sporządzać roczne zbiorcze zestawienie danych
i przekazywać do 15 marca marszałkowi tego województwa, na terenie którego prowadzona była działalność usługowa (art. 37 UO).

Kto nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych, podlega karze pieniężnej 500 zł (maksymalnie do 10 000 zł) (art. 79c ust. 3, 4 i 5 UO) wymierzanej w drodze decyzji przez marszałka województwa (art. 79d UO).

Nowa ustawa o odpadach (UO2), której projekt utknął w Sejmie, przewiduje spore zmiany co do wymagań formalno-prawnych w zakresie odpadów. Ustawa ta po uchwaleniu i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie (z pewnymi wyjątkami) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Może uda się uchwalić UO2 w tym roku. UO2 powinna obowiązywać już od 12.12.2010 r., gdyż wtedy minął termin wdrożenia dyrektywy 2008/98/WE do przepisów krajowych.

Od czego się zabrać oraz w którym momencie składać dokumenty w związku z UO2? Proponuję śledzić przebieg legislacji UO2, ale zanim UO2 wejdzie w życie, proponuję przynajmniej:
– ustalić, jakiego rodzaju odpady (kody wg katalogu odpadów [4]) przewidziane są do wytwarzania w wyniku prowadzonej działalności firmy;
– ustalić, czy i jakiego rodzaju i w jakiej ilości odpady przewidziane są do odzysku w wyniku prowadzonej działalności firmy;
– prowadzić na bieżąco KEO, KPO.

Wnioski o wydanie wymaganych przez UO2 decyzji będzie można składać dopiero wtedy, gdy UO2 wejdzie w życie, ale wnioski można już przygotować na podstawie ostatecznego uchwalenia UO2 przez Sejm po rozpatrzeniu ewentualnych poprawek Senatu.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – Dz. U. Nr 133/2008 r. poz. 848, ze zm.
[3] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – Dz. U. Nr 151/2002 r., poz. 1253, ze zm.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206

Tematy powiązane

Dwie decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami
PGO nie może zawierać zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów
Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów
Czy wytwórca odpadów świadczący usługi remontowe na terenie całego kraju powinien sporządzać jedną KEO?
Zbiorcze zestawienie odpadów z firmy budowlanej

Joanna Wilczyńska (28.08.2012)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 2

“Odpady w firmie budowlanej”
  1. 1 Agnieszka napisał(a) 10:28, 27.06.2017:

    Proszę o uaktualnienie wpisu. Chcę dowieć się jak w świetle obowiązujących aktualnie przypisów wygląda zgodna z prawem gospodarka odpadami w firmie świadczącej usługi remontowo-budowlane.

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:41, 27.06.2017:

    Od 23.01.2013 r. obowiązuje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2).
    Od tej daty firma świadcząca usługi remontowo-budowlane u klienta nie musi mieć decyzji na wytwarzanie odpadów, gdyż obecnie pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest jedynie dla odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją danej instalacji w ilości powyżej 1 t/rok niebezpiecznych lub 5000 t/rok innych niż niebezpieczne.
    Jedynie w przypadku, gdy prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, to wówczas musi uzyskać zezwolenie na przetwarzanie tych odpadów, w którym określa się też rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów w związku z tym przetwarzaniem.


Skomentuj...