Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wielkie zmiany POŚ

Uchwalona ostatecznie przez Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która wdraża dyrektywę CAFE, wymaga jeszcze tylko podpisu Prezydenta i ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ustawa ta m.in. uchyla wszystkie przepisy (art. 152 ust. 2 pkt 8 i ust. 2a, art. 208 ust. 2 pkt 4 i ust. 2c, art. 221 ust. 1 pkt 8 i ust. 1a POŚ oraz art. 58 USZE), wg których po ukazaniu się rozporządzenia do art. 221 ust. 1a POŚ, w przypadku zgłoszenia instalacji, wniosku o pozwolenie i w przypadku posiadanego już pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz w przypadku pozwolenia zintegrowanego, należało podać:

wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1

Ustawa ta po raz trzeci przesuwa, teraz na 2017 r., termin wejścia w życie nowych zasad dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza, a obecne zasady będą do 2016 r. wg zmiany art. 60a USZE:

Art. 60a. 1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 POŚ, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2016 r. stosuje się przepisy art. 285–288 POŚ, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie USZE.

2. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2017 r. wnosi się w wysokości 50% sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należnych za pierwsze i drugie półrocze 2016 r.

Zmiany wprowadzone tą ustawą nie powodują uchylenia obecnych pozwoleń, bo wg art. 8:

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 POŚ, lub pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 POŚ, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jeszcze większe zmiany przewiduje od 2013 r. projekt (z 4.04.2012 r.) ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, który wdraża dyrektywę IED. Szerokie uzasadnienie do tego projektu szczegółowo objaśnia poszczególne zmiany, w tym dotyczące podmiotów, m.in.:

– w art. 101-101n POŚ oraz w UGRL, USZ i PGG2 wprowadzono nowe regulacje dotyczące powierzchni ziemi, w tym dotyczące historycznego zanieczyszczenia, remediacji i rekultywacji;

– wg art. 145 POŚ trzeba będzie informować organ właściwy do wydania pozwolenia oraz WIOŚ o zakłóceniach powodujących naruszenie wymagań ochrony środowiska, w tym warunków pozwolenia;

– wg art. 147a, 175 i 178 POŚ będzie doprecyzowane, że również pobór próbek w ramach pomiarów emisji i imisji powinien być dokonany przez laboratorium akredytowane, a wg art. 101a ust. 3 POŚ pomiary substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi będą musiały też być prowadzone przez laboratorium akredytowane;

– wg art. 152 ust. 6 pkt 2 POŚ trzeba będzie dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji będzie mieć charakter istotnej zmiany;

– wg art. 183a POŚ wymagane będzie jedno pozwolenie dla instalacji powiązanych technologicznie znajdujących się w sąsiednich zakładach wydane na wspólny wniosek wskazujący głównego prowadzącego lub określający zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów;

– wg art. 187 POŚ wysokość zabezpieczenia roszczeń organ OŚ ustanawia w pozwoleniu po uzgodnieniu z RDOŚ; obligatoryjne ustanowienie zabezpieczenia roszczeń będzie w pozwoleniu zintegrowanym dla instalacji wymagającej opracowania raportu początkowego;

– uchylone będą art. 190 i 191 POŚ dotyczące przenoszenia pozwoleń na inny podmiot na wniosek zainteresowanego nabyciem całej instalacji, ale za to na podstawie zmienionego art. 189 POŚ podmiot, który uzyskał tytuł prawny do instalacji lub jej oznaczonej części, przejmie prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń; zmiana, uchylenie lub wygaszenie takich pozwoleń na wniosek prowadzącego niebędącego właścicielem będzie wymagać zgody właściciela instalacji lub jej oznaczonej części; wg art. 181 ust. 3 POŚ do pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi też stosować się będzie odpowiednio art. 189 POŚ;

– wg zmian art. 193 POŚ będzie wymagana decyzja o wygaszeniu pozwolenia w przypadku uzyskania nowego, ale nie będzie wymagana decyzja o wygaszeniu pozwolenia, gdy minął czas jego obowiązywania – wtedy pozwolenie wygaśnie wprost z mocy prawa;

– zmiana art. 197 POŚ wyłączy z obowiązku określenia w decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia zintegrowanego zakresu i terminu usunięcia szkody w przypadku instalacji IPPC, której eksploatacja spowodowała szkodę, gdyż remediacja terenu zakładu podlegać będzie RDOŚ i przepisom ustawy szkodowej (USZ);

– wg art. 202 ust. 2 POŚ w pozwoleniu zintegrowanym będzie się ustalało dopuszczalną wielkość emisji do powietrza tylko dla znaczących a nie śladowych ilości substancji, ale za to też dla innych substancji niż objęte standardami;

– wg art. 204 POŚ w pozwoleniu zintegrowanym dopuszczalną wielkość emisji będzie się określało z uwzględnieniem standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska oraz – jeżeli są – granicznych wielkości emisji określonych w decyzjach Komisji Europejskiej jako konkluzje BAT; w szczególnych przypadkach możliwe będą odstępstwa od konkluzji BAT;

– doprecyzowano art. 208 POŚ, że we wniosku o pozwolenie zintegrowane (i potem w samym pozwoleniu) normować należy jedynie ścieki przemysłowe, bez wód opadowych i ścieków bytowych;

– wg art. 208 ust. 2 pkt 4 POŚ wniosek o pozwolenie zintegrowane dla instalacji IPPC, której eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód podziemnych na terenie zakładu, powinien dodatkowo zawierać: raport początkowy dotyczący stanu zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, opis sposobu zapobiegania emisjom i propozycje monitoringu lub oceny;

– wg art. 210 POŚ wysokość opłaty rejestracyjnej w związku z pozwoleniem zintegrowanym nie będzie mogła przekroczyć 12 000 zł (obecnie jest: 3000 euro);

– wg art. 211 ust. 2 POŚ pozwolenia zintegrowane wydawane będą na czas nieokreślony;

– wg art 211 i 211a POŚ w pozwoleniu zintegrowanym trzeba będzie dodatkowo określić wymagania zapewniające ochronę powierzchni ziemi i wód podziemnych na terenie zakładu oraz sposób i częstotliwość pomiarów lub oceny zawartości substancji w glebie, ziemi (co najmniej raz na 10 lat) i w wodach podziemnych (co najmniej raz na 5 lat), a także określić zakres i sposób przekazywania organowi wydającemu pozwolenie i WIOŚ corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami pozwolenia;

– wg art. 211b POŚ na czas do 9 miesięcy, w celu prowadzenia badań nad nową techniką, można zmienić (bez opłaty rejestracyjnej) pozwolenie zintegrowane określając wariant z przekroczeniami BAT;

– zamiast art. 214 i 215 będzie tylko art. 214 POŚ, który uporządkuje i doprecyzuje oba dotychczasowe przepisy dotyczące zmian w instalacjach wymagających pozwoleń zintegrowanych;

– w art. 216 i 217 POŚ doprecyzowano i uzupełniono wymagania dotyczące prowadzenia przez organ okresowej analizy pozwolenia zintegrowanego; organ wyda z urzędu zmianę albo nowe pozwolenie zintegrowane, jeżeli podmiot w ciągu 30 dni od wezwania nie złoży odpowiedniego wniosku; nowe pozwolenie albo zmiana powinna być w ciągu roku a termin dostosowania do zmian w ciągu 4 lat od dnia publikacji odpowiednich konkluzji BAT;

– wg art. 217a i 217b POŚ dla instalacji IPPC, wymagających raportu początkowego, przed przystąpieniem do zakończenia eksploatacji instalacji wymagany będzie raport końcowy o stanie zanieczyszczenia terenu zakładu;

– wg art. 378 ust. 2 pkt 1 POŚ pozwolenia zintegrowane wydawane będą tylko przez marszałków województw, ale dopiero od 2014 r.; marszałek województwa będzie też  wtedy właściwym organem OŚ dla całego zakładu;

– wg art. 7 ust. 1 USZE raport do KOBiZE będzie składany do końca lutego tylko dla zakładów, na terenie których są eksploatowane instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

– …

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (UGRL) – Dz. U. Nr 121/2004 r., poz. 1266, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (USZ) – Dz. U. Nr 75/2007 r., poz. 493, ze zm.
[4] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 7, 58, 60a
[5] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (PGG2) – Dz. U. Nr 163/2011 r., poz. 981
[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) – Dz. U. L 152/2008 r., str. 1
[7] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (IED) – Dz. U. L 334/2010 r., str. 17, ze zm.

Tematy powiązane

Jest już ogłoszona dyrektywa IED – o emisjach przemysłowych
Pozwolenia zintegrowane a dyrektywa IED
Stare derogacje a dyrektywa IED
Wymagane dane w zgłoszeniu instalacji
Jaki jest termin wnoszenia opłat za emisję za II półrocze 2010 roku – czy jest to koniec lutego czy stycznia 2011 roku?
Przywrócony chwilowo obowiązek ewidencji emisji do powietrza
Jakie podmioty muszą dokonać rejestracji w KOBiZE?
Przenoszenie decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska
Kiedy pomiary musi wykonać laboratorium akredytowane

Joanna Wilczyńska (13.04.2012)
Nowości | 10 komentarzy »
Tagi: , , , , , , ,


komentarzy 10

“Wielkie zmiany POŚ”
 1. 1 Iwona napisał(a) 07:25, 18.04.2012:

  Czy uchwalona ostatecznie przez Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która wdraża dyrektywę CAFE i projekt (z 4.04.2012 r.) ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, który wdraża dyrektywę IED to dwa różne dokumenty czy projekt to kolejne uzupełnienie ustawy gdyż zasadniczo różnią się treścią

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:09, 18.04.2012:

  To są 2 różne ustawy:
  – ta wdrażająca CAFE już za chwilę będzie ogłoszona w Dz. U.
  – ta wdrażająca IED to dopiero projekt do konsultacji

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:12, 27.04.2012:

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  – została ogłoszona w Dz. U. z 2012 r. poz. 460

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:58, 19.06.2012:

  Dz. U. L 158/2012 r., str. 25 – Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:00, 23.09.2012:

  Kolejna wersja projektu (z dnia 27.07.2012 r.) ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (który wdraża dyrektywę IED).
  Uwaga: Z projektu zniknęły projektowane wcześniej zmiany art. 7 USZE, a więc raporty do KOBiZE o wielkości emisji składać będą wszyscy!!!

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:31, 28.02.2014:

  Dyrektywę IED wdraża projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 2162

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:27, 24.08.2014:

  Dyrektywę IED wdraża ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 1101 – obowiązująca od 5.09.2014 r.

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:29, 07.09.2016:

  Od 5.09.2016 r. w sporządzaniu raportów początkowych i końcowych dla terenu zakładu z instalacją IPPC wymagającej pozwolenia zintegrowanego należy uwzględnić rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395), w którym określone są m.in.:
  dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi substancji powodujących ryzyko, które zastępują dotychczasowe standardy jakości gleby i ziemi,
  etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:46, 14.01.2017:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:49, 18.06.2017:

  Od 20.04.2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, z późn. zm.), która to obecnie określa warunki i tryb udzielania akredytacji laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
  Natomiast w art. 147a POŚ pozostał stary przepis, że pomiar ma być przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655, z późn. zm.), w której już obecnie nie ma przepisów dotyczących akredytacji, gdyż zostały w niej uchylone.


Skomentuj...