Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Dwie decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

Pytanie: Jestem zakładem blacharsko- dekarskim. Prowadzę usługi u klienta. Nie magazynuję odpadów. Często klient bierze na siebie ten obowiązek (w umowie) lub główny wykonawca. Azbest zlecam innej firmie. Nie przewożę odpadów. Co potrzebuję i jakie opłaty w obu przypadkach jeśli:
-Produkuję do 1tona niebezpiecznych i do 5ton innych
-Produkuję ponad limit? [M.S.]

Odpowiedź: Od 12.03.2010 r. wg art. 17 ust. 1a ustawy o odpadach [1]:

Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (…), jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

Z powyższego wynika, że w przypadku wytarzania odpadów w związku z usługami (wg wyjaśnień Ministerstwa Środowiska – dotyczy to usług „u klienta”) taka decyzja wymagana jest niezależnie od rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, a więc dla wszystkich odpadów niebezpiecznych i innych (poza odpadami komunalnymi).

Program gospodarki odpadami  (PGO) wg art. art. 21b ust. 1 UO powinien zawierać:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady, organ właściwy może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
2) informacje wskazujące na sposoby zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu odpadów na środowisko;
3) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
4) wskazanie rodzaju magazynowanych odpadów oraz sposobu ich magazynowania;
5) oznaczenie obszaru prowadzonej działalności.

Decyzję zatwierdzającą  PGO wydaje właściwy ze względu na adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) albo adres siedziby wytwórcy odpadów prowadzącego ww. usługi:

–  regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) – w przypadku usług prowadzonych w kraju na terenach zamkniętych,

– marszałek województwa  – w przypadku usług prowadzonych na pozostałych terenach kraju.

Tak więc jeżeli działalność usługowa będzie obejmować teren całego kraju bez wyjątku, to należy złożyć 2 wnioski i uzyskać 2 decyzje zatwierdzające PGO:

 • decyzję RDOŚ obejmującą wszystkie tereny zamknięte na terenie całego kraju,
 • decyzję marszałka województwa obejmującą obszar całego kraju za wyjątkiem terenów zamkniętych.

Jeżeli usługi nie będą wykonywane na terenach zamkniętych, to wystarczy jedna decyzja zatwierdzająca PGO wydana przez marszałka województwa.

Decyzja zatwierdzająca PGO obejmuje wskazane w programie wszystkie rodzaje odpadów, które będą wytwarzane na całym wskazanym w programie obszarze prowadzenia działalności usługowej. We wniosku o zatwierdzenie PGO należy określić czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów w związku z usługami, ale określony w decyzji termin obowiązywania decyzji nie może być dłuższy niż 10 lat.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 21a ust. 1 UO:

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, do którego dołącza się ten program, wytwórca odpadów jest obowiązany przedłożyć właściwemu organowi na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej wytwarzanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi.

Opłata skarbowa związana z wydaniem decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi  (PGON) tj. dla odpadów wytwarzanych w innych przypadkach niż w związku z ww. usługami u klienta – wynosi 505 zł zgodnie z ust. 44 części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej [2].
Natomiast dla decyzji zatwierdzającej PGO tj. dla odpadów wytwarzanych w związku z ww. usługami u klienta nie ma odrębnie wymienionej wysokości opłaty skarbowej, dlatego uważam, że należna za tę decyzję opłata skarbowa wynosi 10 zł zgodnie z ust. 53 części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej [2] – „Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Ustawa o odpadach odwołuje się do terenów zamkniętych w rozumieniu art. 2 pkt 9 Prawa geodezyjnego i kartograficznego [3]:

Art. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o:
9) terenach zamkniętych – rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych

Wg art. 4 i 10 ustawy [3]

Art. 4.
2. Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne mapy zawierające w swojej treści również sieć podziemnego uzbrojenia terenu. Sporządzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie granic terenów zamkniętych należy do właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.
2a. Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice terenu zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające decyzje o zamknięciu terenu właściwym terytorialnie starostom w trybie art. 22.
2b. Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zawiadamiają Głównego Geodetę Kraju o ustaleniu terenu zamkniętego oraz podają klauzulę tajności informacji dotyczących obiektów znajdujących się na tym terenie.

Art. 10. 1. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych określi, w drodze rozporządzenia, tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne.”

Wg rozporządzenia [4]:

§ 3. Za tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje się:

1) tereny zajęte pod:
a) stanowiska kierowania państwem i stanowiska dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w stanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
b) obiekty rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz obrony powietrznej i przeciwlotniczej kraju,
c) obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,
d) porty wojenne i urządzenia Marynarki Wojennej,
e) lotniska wojskowe,
f) składy i magazyny amunicji, uzbrojenia oraz materiałów pędnych i smarów,
g) obiekty przeznaczone do produkcji materiałów i środków służących do celów obrony kraju;

2) tereny zamknięte przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele, o których mowa w pkt 1.

Uwaga. Dla odpadów wytwarzanych w stałym miejscu prowadzenia działalności (np. w siedzibie) oraz w wyniku świadczenia usług innych niż wymienione w art. 17 ust. 1a UO należy odrębnie uregulować stan formalno-prawny.

Uwaga. Projekt (z 5.01.2012 r.) nowej ustawy o odpadach (UO2) przewiduje likwidację obecnych wymagań dotyczących:

– informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
– decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (PGON),
– decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami (PGO) wytarzanymi „u klienta” w wyniku świadczenia ww. usług.
Wg UO2 na wytwarzanie odpadów wymagane jedynie będą (na dotychczasowych zasadach) pozwolenia i pozwolenia zintegrowane.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17, 21a, 21b
[2] Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225/2006 r., poz. 1635, ze zm. – załącznik
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. Nr 193/2010 r., poz. 1287 – art. 9, 4, 10
[4] Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa – Dz. U. Nr 141/2003 r., poz. 1368

Tematy powiązane

Czy w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami mogą być odpady wytwarzane poza usługami?
Program gospodarki odpadami – teraz tylko jedna decyzja
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne

Joanna Wilczyńska (05.02.2012)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , , , ,


komentarze 2

“Dwie decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami”
 1. 1 Barbara napisał(a) 09:02, 09.05.2012:

  Witam, bardzo proszę o podanie informacji, dlaczego wymienione zostały tylko dwa organy zatwierdzające programy gospodarki odpadami pochodzącymi z budów czy rozbiórek? Dlaczego pominięto starostę?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:40, 09.05.2012:

  Od 12.03.2010 r. obowiązuje art. 21a dodany do UO, wg którego:
  „2. Program gospodarki odpadami jest zatwierdzany, w drodze decyzji, przez właściwy organ, którym jest:
  1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych;
  2) marszałek województwa – w pozostałych przypadkach.
  3. Właściwość miejscową organu, o którym mowa w ust. 2, ustala się według miejsca
  siedziby lub zamieszkania wytwórcy odpadów, a w przypadku przetwarzania
  odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych oraz w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a – według obszaru województwa, na którym następuje przetwarzanie tych odpadów.”


Skomentuj...