Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pomiary emisji ze spalania paliw

Pytanie: Czy dla wędzarni serów należy wykonywać pomiary emisji do powietrza? Dodam, że dla zakładu – instalacji do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich zostało wydane pozwolenie zintegrowane. [R.T.]

Odpowiedź: Tylko jednorazowo wstępny pomiar emisji do powietrza dla nowo zbudowanej wędzarni lub zmienionej w istotny sposób należy wykonać najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia jej rozruchu, chyba że w pozwoleniu podany jest inny termin (art. 147 ust. 4 i 5 POŚ).

Następnie dla wędzarni należy wykonywać pomiary emisji do powietrza jedynie wtedy, gdy taki obowiązek nałożony jest w decyzji – np. w pozwoleniu zintegrowanym (art. 188 ust. 3 pkt 5 POŚ).

Dla wędzarni obowiązek wykonywania okresowych lub ciągłych pomiarów emisji do powietrza nie wynika z mocy prawa (art. 147 ust. 1 i 2 POŚ), gdyż wędzarnia nie jest tzw. „instalacją energetyczną”, a tylko takie wymagają z mocy rozporządzenia [2] pomiarów emisji ze spalania paliw i to tylko wtedy, gdy podlegają standardom emisyjnym i wymagają pozwolenia.

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych [3], wydanego na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 POŚ, wędzarnia nie podlega standardom emisyjnym określonym dla spalania paliw, gdyż:

§ 4. 1. Standardy emisyjne ustala się dla stacjonarnych urządzeń technicznych, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii, o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW, zwanych dalej „źródłami”, innych niż:
1) źródła, w których produkty spalania są wykorzystywane bezpośrednio w procesach wytwórczych, w tym w szczególności:
a) źródła, w których produkty spalania są wykorzystywane do ogrzewania, suszenia lub innej obróbki przedmiotów lub materiałów,
(…)

Dlatego, że wędzarnia nie podlega standardom emisyjnym, to nie wymaga pomiarów okresowych ani ciągłych, o których mowa w art. 147 ust. 1 i 2 POŚ, bo te są wymagane wyłącznie dla przypadków określonych w rozporządzeniu w sprawie pomiarów [3], wydanym na podstawie art. 148 ust. 1 POŚ, które dla spalania paliw precyzuje wymóg pomiarowy następująco:

§ 2. 1. Ciągłe lub okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla instalacji spalania paliw wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, do których stosuje się przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 POŚ, (…).

Uwaga. W przypadku wykonania pomiarów należy, zgodnie z art. 149 POŚ, wyniki przesłać do WIOŚ i organu, który wydał pozwolenie, w terminach określonych w rozporządzeniu [4].
Należy też pamiętać,  że wg art. 147 ust. 6 POŚ:

6. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów oraz ich przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 147, 147a, 148, 149
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. Nr 206/2008 r., poz. 1291 – § 2
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 55 – § 4
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji – Dz. U. Nr 215/2008 r., poz. 1366

Tematy powiązane

Kiedy pomiary musi wykonać laboratorium akredytowane

Joanna Wilczyńska (05.02.2012)
Pytania i odpowiedzi | 5 komentarzy »
Tagi: , , , , , , ,


komentarzy 5

“Pomiary emisji ze spalania paliw”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:36, 07.02.2012:

  Podmieniłam rozporządzenie w sprawie standardów na aktualne, bo dałam złe

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:42, 04.12.2012:

  Jest projekt (z 24.10.2012 r.) rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:12, 16.11.2014:

  Od 22.11.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. z 2014 r. poz. 1542

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:11, 26.02.2017:

  Od 22.11.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546, z późn. zm.)

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:50, 18.06.2017:

  Od 20.04.2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, z późn. zm.), która to obecnie określa warunki i tryb udzielania akredytacji laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
  Natomiast w art. 147a POŚ pozostał stary przepis, że pomiar ma być przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655, z późn. zm.), w której już obecnie nie ma przepisów dotyczących akredytacji, gdyż zostały w niej uchylone.


Skomentuj...