Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zezwolenie na zbieranie akumulatorów czy zgłoszenie do rejestru

Pytanie: Czy jako sprzedawca detaliczny akumulatorów muszę uzyskać pozwolenie na zbieranie odpadów? [R.T.]

Odpowiedź: Nie. Sprzedawca detaliczny akumulatorów nie musi mieć zezwolenia (a nie pozwolenia jak jest w pytaniu) na zbieranie zużytych akumulatorów w placówce handlowej, w której prowadzi sprzedaż akumulatorów, gdyż w zakresie zbierania tych odpadów jest to zgodne z następującą treścią wydanego na podstawie art. 33 ust. 4 UO rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności [1]:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1)   rodzaje odpadów, których zbieranie (…) nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania (…) odpadów;
2)   podstawowe wymagania dla zbierania (…)  tych rodzajów odpadów.

§ 2. 1. Rodzaje odpadów, o których mowa w § 1 pkt 1, określa załącznik do rozporządzenia. (…)

§ 3. 1. Zbieranie odpadów odbywa się w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż wyrobów przemysłowych oraz produktów w opakowaniach, po zużyciu których powstają odpady, określone w załączniku do rozporządzenia (…). (…)

§ 3a. 1. Dopuszcza się zbieranie wymienionych w załączniku do rozporządzenia odpadów baterii oraz akumulatorów, z wyłączeniem baterii i akumulatorów ołowiowych, w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych, punktach serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w siedzibach urzędów i instytucji.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, zbiera się do pojemników wykonanych z materiału nieprzewodzącego prądu elektrycznego, oznakowanych napisem „zużyte baterie”.

§ 4. Dopuszcza się magazynowanie zebranych odpadów nie dłużej niż wymaga tego przygotowanie ich odpowiedniej ilości przed przekazaniem do następnego posiadacza odpadów.

§ 5. 1. Zebrane odpady, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 6, magazynuje się w:
1)   miejscu wydzielonym;
2)   miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich;
3)   sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów;
4)   sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi.
2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie dotyczą (…) odpadów wymienionych w § 3a ust. 1.

§ 6. Odpady, klasyfikowane według odrębnych przepisów jako odpady niebezpieczne, magazynuje się i transportuje w opakowaniach lub pojemnikach transportowych odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku.

§ 7. (…)

ZAŁĄCZNIK – Rodzaje odpadów, których zbieranie (…) nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania (…) odpadów
Kod [2]             Rodzaj odpadów
16 06 01*  Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02*  Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03*  Baterie zawierające rtęć
16 06 04    Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05    Inne baterie i akumulatory
20 01 33*  Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34    Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

Jeżeli na podstawie tego rozporządzenia [1] podmiot nie musi mieć zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 28 UO, to powinien zgłosić się do rejestru prowadzonego przez starostę zgodnie z art. 33 ust. 5 UO:

5. Posiadacz odpadów (…), który jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbierania (…) odpadów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4 (…), ma obowiązek zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania (…) odpadów (…).

Od tej ogólnej zasady określonej w ustawie ogólnej – ustawie o odpadach [3] jest zwolnienie na podstawie ustawy szczegółowej – ustawy o bateriach i akumulatorach [5], ale dotyczy ono jedynie prowadzącego „miejsce odbioru” zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, bo wg art. 6 pkt 3 i 9 oraz art. 52 UBA:

Art. 6. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
3) bateria przenośna, akumulator przenośny – baterię i akumulator, w tym ogniwo guzikowe lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora samochodowego, w szczególności określone w załączniku nr 2 do UBA;
9) miejsce odbioru – wyznaczoną część obiektu budowlanego, którym włada podmiot, którego podstawowa działalność nie polega na gospodarowaniu odpadami, w tym szkoły, placówki oświatowej lub kulturalno-oświatowej, siedziby urzędu lub instytucji, punkt świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub placówkę handlową prowadzoną przez sprzedawcę detalicznego lub sprzedawcę hurtowego, do których użytkownik końcowy może oddać zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne;
Art. 52. Prowadzący miejsce odbioru jest zwolniony z obowiązku:
1) uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o którym mowa w art. 28 UO;
2) zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez starostę, o którym mowa w art. 33 ust. 5 UO, w zakresie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
3) zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w związku ze zbieraniem zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
4) prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o której mowa w art. 36 UO.

Jeżeli więc pytanie nie dotyczy akumulatorów przenośnych, to sprzedawca zbierający zużyte akumulatory powinien:

– dokonać zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez starostę;

– prowadzić ewidencję odpadów (KEO, KPO), a więc powinien też przekazywać marszałkowi województwa do 15 marca roczne zbiorcze zestawienie danych o odpadach (art. 37 UO);

– zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Jeżeli sprzedaż detaliczna dotyczy akumulatorów lub baterii kwasowo-ołowiowych (samochodowych lub przemysłowych), to na sprzedawcy ciążą wg art. 53-56 UBA dodatkowe obowiązki, m.in. pobieranie i zwrot opłaty depozytowej, sprawozdanie roczne do 15 marca do marszałka województwa o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego nieodebranej przez kupujących opłaty depozytowej.

Uwaga. Projekt (z 5.01.2012 r.) nowej ustawy o odpadach (UO2) przewiduje inne zasady dotyczące zbierania odpadów.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. Nr 16/2004 r., poz. 154, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001 r., poz. 1206
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 28, 33, 36, 37
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji – Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1734
[5] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) – Dz. U. Nr 79/2009 r., poz. 666, ze zm. – art. 6, 52, 53-56

Tematy powiązane

Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów
Gromadzenie śmieci na posesji

Joanna Wilczyńska (05.02.2012)
Pytania i odpowiedzi | 5 komentarzy »
Tagi: , , , , , ,


komentarzy 5

“Zezwolenie na zbieranie akumulatorów czy zgłoszenie do rejestru”
 1. 1 Przemek napisał(a) 09:44, 07.09.2012:

  Witam

  Pod który rodzaj sprzętu powinienem zakwalifikować akumulatory, kody 16 06 01* oraz 20 01 33*, wg. załącznika do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.? Potrzebuje to do działu II wniosku o wpis do rejestru zbierającego zużyty sprzęt.
  Mam też drugie pytanie, czy jako sprzedawca detaliczny nie wypełniam działu 3 w.w. wniosku.

  Pozdrawiam

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:04, 07.09.2012:

  Akumulatory i baterie nie są „sprzętem” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a więc zbierający zużyte baterie i akumulatory nie wpisuje się do rejestru prowadzonego przez GIOŚ, ale musi wpisać się do rejestru prowadzonego przez starostę, jeżeli zwolniony jest z zezwolenia na zbieranie tych odpadów na mocy rozporządzenia – Dz. U. Nr 16/2004 r., poz. 154, z późn. zm.

 3. 3 Jan napisał(a) 17:35, 26.02.2013:

  witam

  Ja mam natomiast taką wątpliwość i zarazem pytanie. Czy na stacji paliw można sprzedawac akumulatory samochodowe bez zgłoszenia zmiany użytkowania obiektu budowlanego?

 4. 4 Przemek napisał(a) 10:46, 13.03.2013:

  Witam

  Czy w związku z wejściem w życie 23 stycznia 2013 roku nowej ustawy o odpadach która nie nakłada już obowiązku uzyskiwania decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi przez firmy wytwarzające od 0,10 Mg do 1,00 Mg odpadów niebezpiecznych oraz składania informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez firmy wytwarzające do 0,10 Mg odpadów niebezpiecznych.

  Nadal konieczny jest wpis do rejestru prowadzonego przez starostę, przez sprzedawcę detalicznego baterii samochodowych.

  Za wyjaśnienia z góry dziękuje.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:11, 14.03.2013:

  Stary rejestr prowadzony przez starostę nadal obejmuje transportujących odpady, ale już nie obejmuje zbierających odpady, bo ci zwolnieni z zezwolenia na zbieranie muszą mieć umowę, bo wg art. 45 UO2:
  „Art. 45. 1. Z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się:
  1) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
  2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.”


Skomentuj...