Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Transport wytworzonych przez siebie odpadów

Pytanie: W ciągu roku wytwarzam więcej niż 5 ton (około 50 ton) odpadów innych niż niebezpieczne (17 04 07) w tej sytuacji nie muszę uzyskiwać zezwolenia na wytwarzanie odpadów a jedynie przedstawić o tym informacje. Problem polega na tym że odpady te transportuje do odbiorcy oddalonego ode mnie o niecałe 200 m, czy wobec tego muszę ubiegać się o pozwolenie na transport? Gdybym posiadał zezwolenie na wytwarzanie odpadów lub PGON mógłbym ująć tam transport, co jednak w takim przypadku? [P.T.]

Odpowiedź: Nie musi mieć zezwolenia na transport odpadów ten, kto transportuje wytworzone przez siebie odpady, bo wg art. 28 ust. 9 UO:

9. Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wytwórcy odpadów, który (…) transportuje wytworzone przez siebie odpady.

Powyższe dotyczy wszystkich odpadów, a więc również odpadów niebezpiecznych.

Jednak, zgodnie z rozporządzeniem [3], w niektórych przypadkach dla transportu odpadów niebezpiecznych, w zależności od ich właściwości i ilości, trzeba stosować przepisy nowej ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych [4], a dodatkowe warunki określają odpowiednio ADR, RID lub ADN. Przepisy te nie dotyczą odpadów innych niż niebezpieczne, m.in. o kodzie 17 04 07 – „Mieszaniny metali”.

Uwaga. Rozporządzenie [3] wskazuje na stosowanie do transportu odpadów niebezpiecznych tylko przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, ale uważam, że do odpadów niebezpiecznych należy stosować też przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych kolejami oraz śródlądowymi drogami wodnymi, gdyż wg art. 2 pkt 4 ustawy [4]:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: (…)
4) towar niebezpieczny – materiał lub przedmiot, który zgodnie z ADR, RID lub ADN nie jest dopuszczony, odpowiednio, do przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową albo jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tych przepisach

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 28
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych – Dz. U. Nr 236/2002 r., poz. 1986
[4] Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – Dz. U. Nr 227/2011 r., poz. 1367, ze zm.
[5] ADR – umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. – Dz. U. Nr 110/2011 r., poz. 641
[6] RID – regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. – Dz. U. Nr 100/2007 r. , poz. 674, ze zm.
[7] ADN – umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych, zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r. – Dz. U. Nr 235/2010 r., poz. 1537

Tematy powiązane

Zezwolenie na transport odpadów

Joanna Wilczyńska (21.12.2011)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 3

“Transport wytworzonych przez siebie odpadów”
 1. 1 Janina napisał(a) 15:13, 30.07.2012:

  .Mam podobną sytuację .
  Czy to oznacza, że jeżeli wytwarzam odpady niebezpieczne(do 0,1 Mg rocznie) i inne niż niebezpieczne (wszystkie towary bez ADR)to mogę je przewozić je własnym transportem?
  Czy gdy przewożę odpady własnym samochodem to musze to zgłaszać i dokonywać rejestracji w starostwie.( Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1734)?
  Czy przy przedstawienie informacji o wytwarzaniu odpadów, musze podać informację w jaki sposób i kto będzie transportował te odpady.
  Czy transport i samochód musi spełniać specjalne wymogi??

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:22, 30.07.2012:

  Transportujący wytwarzane przez siebie odpady:
  – z mocy art. 28 ust. 9 UO nie musi mieć zezwolenia na transport odpadów;
  – nie musi zgłosić prowadzenia transportu odpadów (wg wzoru z Dz. U. nr 152/2001 r., poz. 1734) do rejestru starosty, o którym mowa w art. 33 ust. 5 UO, gdyż rejestr dotyczy zwolnionych z zezwolenia na mocy rozporządzenia – Dz. U. Nr 16/2004 r., poz. 154, ze zm. wydanego na podstawie art. 33 ust. 4 UO, a nie na mocy art. 28 ust. 9 UO;
  – powinien podać w informacji o wytwarzanych odpadach (a także we wnioskach dotyczących wytwarzanych odpadów) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, a więc opis m.in. transportu odpadów np. że transport będzie własny;
  – musi zapewnić, aby transport odpadów nie zagrażał środowisku, a w przypadku odpadów niebezpiecznych musi dodatkowo spełnić wymagania ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

 3. 3 Janina napisał(a) 10:07, 31.07.2012:

  Dziękuje za wyczerpująca i fachowa odpowiedź.


Skomentuj...