Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Jeden czy dwa zakłady?

Pytanie: Jesli zaklad ( na wsi ), który powstał w wyniku połączenia trzech zakładów o tym samym profilu produkcji, przedzielony jest drogą gminną (jest jeden podmiot i adres zakladu) czy rozpatrujac wniosek o pozwolenie powietrzne organ potraktować moze taki zaklad jako jeden czy dwa ?? Od tego zalezy czy kotlownie leżące po obu stronach drogi podlegają pod pozwolenie czy zgłoszenie instalacji gdyz sumaryczna moc kotłów wyniosłaby >10MW ( biomasa )…
W interpretacji na stronie MOŚ pochodzącej z pierwszych lat obecnego wieku mówi się, że „Łączną nominalną moc instalacji stanowi suma nominalnych mocy poszczególnych kotłów znajdujących się na jednym terenie (pod jednym adresem).” Co decyduje o sposobie rozpatrzenia tego problemu?: Powiązania technologiczne między terenami po obu stronach drogi? Wspólne dla obu terenów uzgodnione z organem miejsca magazynowania odpadów, struktura organizacyjna podmiotu, wspólne miejsca magazynowania surowców, wyrobów, możliwość przeplywu pólproduktów i trocin (biomasa ) ?? [J.G.]

Odpowiedź: Moim zdaniem, gdy teren tej firmy tylko rozdzielony jest drogą, to uznałabym, że jest to jeden „teren” a nie „tereny” i że mamy wtedy do czynienia z jednym „zakładem” w rozumieniu art. 3 pkt 48 POŚ , gdyż w definicji zakładu jest „wraz z terenem” a nie z terenami. Czyli moce kotłów należałoby sumować, co wskazuje na konieczność uzyskania pozwolenia na emisję.

Znam kilka „zakładów” z przebiegającą przez nie drogą. W takich przypadkach ustalano z organem OŚ, że drogę traktowano jako teren zakładu w przypadku obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z emitorów zakładu, czyli na tej drodze mogły wystąpić przekroczenia tak jak na faktycznym terenie zakładu.

Gdyby na poszczególnych „kawałkach” należących do tej firmy rozdzielonych drogą prowadzona była różna działalność bez powiązań technologicznych, to byłabym skłonna uznać je za tereny różnych „zakładów”.

W definicji „zakładu” nie wprowadzono nic na temat jednego adresu, gdyż nie zawsze byłoby to odpowiednie. Są przypadki, gdzie „zakład” na jednym spójnym terenie ma kilka adresów, np. każda brama kopalni odkrywkowej ma inny adres. Są też przypadki, gdzie jest jeden adres (szczególnie na wsi), a tereny firmy są w kawałkach nieprzylegających do siebie lecz znacznie oddalonych od siebie i nie można wtedy mówić o jednym „zakładzie”.

W związku z tym, że w przypadku drogi przebiegającej przez teren firmy nie ma mocnych podstaw prawnych do zaliczenia albo niezaliczenia całego terenu do jednego „zakładu” w rozumieniu definicji z POŚ, nie widzę też mocnych podstaw do nakładania sankcji za brak pozwolenia a tym samym do opłat podwyższonych.

Wydaje się więc zasadne, aby tę kwestię rozstrzygnąć/przyjąć/ustalić wspólnie: WIOŚ, podmiot i organ ochrony środowiska. Ustalenie powinno być jedno i powinno mieć odzwierciedlenie we wszystkich decyzjach administracyjnych (powietrze, odpady), zgłoszeniach (powietrze), informacji (odpady).

Przy ustaleniu, że jest to nie jeden a dwa (albo trzy) „zakłady”, trzeba mieć na uwadze to, że wtedy teren drogi powinien być konsekwentnie uznany za teren poza każdym „zakładem” i normy dla substancji wprowadzanych do powietrza nie powinny być na tej drodze przekraczane, co w przypadku zgłoszenia powinno być wykazane (art. 152 ust. 2 pkt 7 POŚ).

Inaczej – gdy będzie uznane, że jest jeden „zakład”, to wtedy w zakresie „powietrza” odcinek drogi powinien być konsekwentnie uznany za teren należący do „zakładu” i normy dla substancji wprowadzanych do powietrza mogą być na tym odcinku drogi przekraczane. Nie można jednak w zakresie odpadów uznać, że taki odcinek drogi jest terenem „zakładu”, na którym można magazynować odpady. W takim jednak przypadku uważam, że do zbierania odpadów można stosować art. 28 ust. 9 ustawy o odpadach, że zezwolenie na zbieranie nie jest wymagane, gdy podmiot „zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia” (chociaż będą to różne miejsca rozdzielone drogą).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3 pkt 6, 41 i 48

Temat powiązany

Definicje “zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (14.12.2011)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , , , , ,Skomentuj...