Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

PGO nie może zawierać zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów

Pytanie: 1. Czy w decyzji zatwierdzającej PGO wydanej przez Marszałka Województwa (…)  zawarte winno być lub czy z automatu jest zawarte:
– zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów wydane w drodze decyzji, przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, Nr 203,  poz. 1351) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy;
– zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów wydane, w drodze decyzji, przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr 185 poz. 1243)?
2. Czy w obydwu zezwoleniach musi być wymieniony konkretny kod odpadu np: 19 08 10, tzn. czy jeśli ma sie zezwolenie na transport odpadu z w/w kodem , to czy niezbędne jest posiadanie pierwszego z wymienionych zezwoleń z tym samym kodem? [G.Cz.]

Odpowiedź: Nie. W decyzji Marszałka Województwa zatwierdzającej program gospodarki odpadami (PGO), wydanej na podstawie art. 21a UO, nie może być zawarte zezwolenie na na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów.

Od 12.03.2010 r. zgodnie z art. 17 ust. 1a UO:

1a. Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na  świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

Tak więc wykonujący ww. usługę określa w PGO wszystkie rodzaje (kody wg katalogu odpadów [2]) odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, jakie będzie wytwarzał w związku z tą usługą, poza odpadami wymienionymi w umowie o świadczenie usługi, co do których zlecający usługę zastrzegł sobie, że to zlecający będzie ich wytwórcą (art. 3 ust. 3 pkt 22 UO).

W przypadku PGO nie ma jednak prawnej możliwości wydania tzw. decyzji łącznej, gdyż decyzja zatwierdzająca PGO nie jest wymieniona w art. 31 lub 32 UO, bo:

– wg art. 31 UO – w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów (art. 17 ust. 2 UO) lub w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (PGON) (art. 17 ust. 1 pkt 1 UO) może być uwzględnione zezwolenie na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów, jeżeli jest tak wnioskowane;

– wg art. 32 UO – w zezwoleniu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (art. 26 UO) może być uwzględnione zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów (art. 28 UO), jeżeli jest tak wnioskowane.

Przy czym we wniosku o decyzję łączną zawsze należy podać rodzaje (kody) odpadów wytwarzanych, odzyskiwanych, unieszkodliwianych, zbieranych lub transportowanych oddzielnie dla każdej z tych działalności, z tym że należy też podać roczne ilości dla każdego rodzaju odpadów w przypadku wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania. Kody i ilości mogą być różne dla różnych działalności, tzn. inne odpady można wytwarzać, inne transportować, a inne zbierać czy odzyskiwać albo unieszkodliwiać, albo wnioskować tylko o któreś z tych działalności.

Można też wnioskować odrębnie o decyzję na wytwarzanie odpadów (pozwolenie albo decyzję zatwierdzającą PGON) i odrębnie o zezwolenia. Mogą więc być 4 odrębne zezwolenia. Trzeba też mieć na uwadze właściwość miejscową organu wydającego zezwolenie, bo np. starosta nie może wydać w jednej decyzji zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na transport odpadów w sytuacji, w której wnioskodawca ma siedzibę na terenie innego powiatu niż ten, w którym zamierza prowadzić zbieranie odpadów.

Tak więc gdy np.  zezwolenie na transport dotyczy odpadów o kodzie 19 08 10, to zezwolenie na zbieranie, zezwolenie na odzysk i zezwolenie na unieszkodliwianie nie jest wymagane, jeżeli prowadzący transport odpadów nie prowadzi zbierania, odzysku i unieszkodliwiania.

Uwaga. Rocznych ilości odpadów nie trzeba podawać w PGO oraz we wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na transport odpadów.

Uwaga. W przypadku wymaganego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC, pozwoleniem zintegrowanym obejmuje się wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i zbieranie odpadów związane z instalacją IPPC i wg art. 32a UO:

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zezwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wygasają w części dotyczącej pozwolenia zintegrowanego z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie zintegrowane przed tym terminem.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17, 26, 28, 31, 32, 32a
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206

Tematy powiązane

Czy w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami mogą być odpady wytwarzane poza usługami?
Poradnik dla administracji dotyczący wydawania decyzji administracyjnych w obszarze gospodarki odpadami (oceniam stan prawny aktualny na dzień przed 12.03.2010 r.)
Poradnik „Wydawanie decyzji administracyjnych w obszarze gospodarki odpadami” (stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r.)

Joanna Wilczyńska (13.11.2011)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , , ,Skomentuj...