Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zezwolenie na transport odpadów

Pytanie: Mam firmę zajmjącą się złomem i odpadami. Czy na transport odpadów od wytwórcy odpadów do firmy gdzie odpad będzie przetworzony przewoźnik musi posiadać zezwolennie na transport odpadów. Chodzi o odpad o kodzie 12 01 13? [T.S.]

Odpowiedź: Tak, przewoźnik musi posiadać zezwolenie na transport odpadów o kodzie „12 01 13 – Odpady spawalnicze”.

Na transport wszelkich odpadów (poza podanymi poniżej wyjątkami) wymagane jest zezwolenie.

Zezwolenie na transport odpadów wydaje w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady (art. 28.3.2 UO). Jedynie w przypadku terenów zamkniętych zezwolenie na transport wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ).

Wniosek o zezwolenie na transport odpadów powinien zawierać  (art. 28 ust. 4 UO):

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów (rodzaje określone zgodnie z katalogiem odpadów [2]) przewidywanych do transportu (w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów)
 • oznaczenie obszaru prowadzenia działalności (może być obszar całego kraju bez terenów zamkniętych – gdy zezwolenie wydaje starosta; mogą być wszystkie tereny zamknięte na terenie kraju – gdy zezwolenie wydaje RDOŚ)
 • wskazanie sposobu i środków transportu odpadów
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów
 • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów.

Zezwolenie na transport odpadów może być też zawarte w decyzji tzw. łącznej na mocy art. 31 lub 32 UO, ale tylko wtedy, gdy zachowana jest właściwość miejscowa starosty (lub RDOŚ) wydającego decyzję.

Zezwolenie na transport odpadów nie jest wymagane jedynie w przypadkach określonych w:

1) art. 28 ust. 9 UO – tj. gdy wytwórca odpadów sam transportuje wytworzone przez siebie odpady i to niezależnie od ich rodzaju i ilości;

2) art. 33 ust. 1a UO – tj. gdy osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami transportują odpady wymienione w rozporządzeniu [3] do miejsca ich wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z metodą odzysku określoną w tym rozporządzeniu;

3) art. 33 ust. 4 UO czyli wg rozporządzenia [4] (ale wówczas prowadzący transport odpady ma obowiązek zgłoszenia działalności w zakresie transportu odpadów do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania prowadzącego transport odpadów – art. 33 ust. 5 UO, [5]), tj. moim zdaniem wtedy, gdy ktokolwiek transportuje:

 • do punktów serwisowych zbierających te odpady w przypadku, gdy wykonują naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub odpady baterii oraz akumulatorów wymienione w załączniku do rozporządzenia [4], z wyłączeniem baterii i akumulatorów ołowiowych;
 • do miejsc zbierania w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych oraz w siedzibach urzędów i instytucji – odpady baterii oraz akumulatorów wymienione w załączniku do rozporządzenia [4], z wyłączeniem baterii i akumulatorów ołowiowych;
 • do placówek handlowych zbierających odpady wymienione w rozporządzeniu [4], w przypadku gdy prowadzą sprzedaż wyrobów przemysłowych oraz produktów w opakowaniach, po zużyciu których powstają odpady – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w USEE, lub odpady wymienione w załączniku do rozporządzenia [4]:
  • ex 08 03 18, ex 16 02 16 Odpadowy toner drukarski z urządzeń biurowych
  • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
  • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
  • 15 01 03 Opakowania z drewna
  • 15 01 04 Opakowania z metali
  • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
  • 15 01 07 Opakowania ze szkła
  • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
  • 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
  • 16 01 03 Zużyte opony
  • 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
  • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
  • ex 16 02 13*, ex 20 01 21* Lampy fluorescencyjne
  • 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
  • 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
  • 16 06 03* Baterie zawierające rtęć
  • 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
  • 16 06 05 Inne baterie i akumulatory
  • ex 20 01 26* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne; mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych; inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  • 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
  • 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
  • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

Natomiast podane w pytaniu odpady o kodzie „12 01 13 – Odpady spawalnicze” nie są wymienione w zwolnieniach z obowiązku posiadania zezwolenia na transport opisanych powyżej w pkt 2 i 3, a więc tylko ich wytwórca może je transportować bez zezwolenia na transport.

Uwaga. Projekt (z 3.10.2011 r.) nowej ustawy o odpadach (UO2) zmienia zasady dotyczące transportu odpadów, gdyż zamiast zezwoleń wymagana będzie rejestracja u marszałka województwa, ale w przepisach przejściowych projekt przewiduje:

Art.  252. 1. Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Uwaga. Złom (żelaza, stali, aluminium) nie jest odpadem tzn. traci status odpadów, ale tylko wtedy gdy spełnione są kryteria i wymagania określone w rozporządzeniu nr 333/2011/UE.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17, 28, 31, 33
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. Nr 75/2006 r., poz. 527, ze zm.
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności – Dz. U. Nr 16/2004 r., poz. 154, ze zm.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji – Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1734
[6] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE) – Dz. U. Nr 180, poz. 1495, ze zm.
[7] Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE – Dz. U. L 94/2011 r., str. 2

Tematy powiązane

VI SA/Wa 1795/06 – Wyrok WSA w Warszawie

Joanna Wilczyńska (02.11.2011)
Pytania i odpowiedzi | 11 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 11

“Zezwolenie na transport odpadów”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:59, 29.01.2012:

  Projekt z 5.01.2012 r. nowej ustawy o odpadach (UO2) – przekazany po raz III na Stały Komitet Rady Ministrów

 2. 2 Józef napisał(a) 12:51, 17.04.2012:

  jaka jest podstawa prawna stwierdzenia:
  Zezwolenie na transport odpadów może być też zawarte w decyzji tzw. łącznej na mocy art. 31 lub 32 UO, ale tylko wtedy, gdy zachowana jest właściwość miejscowa starosty (lub RDOŚ) wydającego decyzję.
  proszę o odpowiedz bo dla mnie takie stwierdzenie to nadinterpretacja!!!!!!

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:40, 17.04.2012:

  Przepisy art. 31 lub 32 UO nic nie mówią o zmianie kompetencji organów w przypadku decyzji łącznych, a więc właściwość miejscową i rzeczową dla danego zakresu decyzji określają wcześniejsze artykuły UO.
  Takie stanowisko zawarte jest również w Poradniku: „Natomiast nie jest możliwe wydanie decyzji zezwalającej na odzysk lub unieszkodliwianie wraz z zezwoleniem na transport odpadów, jeżeli organem właściwym do wydania zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie jest marszałek województwa. Wynika to z faktu, że marszałek województwa nie może wejść w obszar kompetencji starosty.”

 4. 4 Józef napisał(a) 19:03, 18.04.2012:

  Tak jak przypuszczałem jest to wymysł, który nie ma prawnego umocowania.
  Poradnik nie jest prawem ale i on nic nie mówi o takiej interpretacji.
  Art. 32.3 mówi „Właściwy organ, wydając zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów uwzględnia dodatkowo wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów.” i moim zdaniem interpretacja powinna być taka iż jeżeli starosta wydaje pozwolenie na odzysk to powinien uwzględniać też transport bez względu gdzie siedzibę ma wnioskodawca.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:10, 18.04.2012:

  Zgadzam się, że Poradnik nie jest prawem i że nie ma w UO wyraźnego przepisu na takie stanowisko, ale też nie ma przepisu, że można w łącznej decyzji pozmieniać kompetencje organów.
  Projekt (z 30.03.2012 r.) nowej ustawy o odpadach (UO2) już wyraźnie to precyzuje: „Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 5, może być wydane, jeżeli wydający je organ byłby jednocześnie właściwy do wydania danego zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów.” (art. 41 ust. 6 UO2); „Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 7, może być wydane, jeżeli wydający je organ byłby jednocześnie właściwy do wydania danego zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów.” (art. 45 ust. 8 UO2)

 6. 6 Józef napisał(a) 06:42, 19.04.2012:

  Reasumując to co nie jest zabronione jest dozwolone powoduje że pani stwierdzenie ” Zezwolenie na transport odpadów może być też zawarte w decyzji tzw. łącznej na mocy art. 31 lub 32 UO, ale tylko wtedy, gdy zachowana jest właściwość miejscowa starosty (lub RDOŚ) wydającego decyzję.” jest nieuprawnione i wprowadza w błąd, i w niektórych przypadkach naraża przedsiębiorcę na nieuzasadnione koszty w związku z koniecznością otrzymania i poniesienia kosztów dwóch decyzji.

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:29, 13.01.2014:

  Od 23.01.2013 r. obowiązuje nowa ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.), wg której transportujący odpady będzie zobowiązany do wpisania się do nowego rejestru, jaki będzie prowadzony przez marszałka województwa w ramach BDO (ma być utworzony do 23.01.2016 r.) Obecnie obowiązuje przepis przejściowy UO2:
  Art. 233. 1. Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 UO2, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.
  2. Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 UO2, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 UO, na podstawie przepisów dotychczasowych.
  3. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 UO2, stosuje się przepisy UO.

 8. 8 Grażyna napisał(a) 12:19, 27.09.2016:

  Czy do przewiezienia pustych opakowań po silikonie neutralnym własnym środkiem transportu potrzebuję zezwolenie?
  Kod 15 01 10*

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:44, 27.09.2016:

  Zezwolenie na transport odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne) nie jest wymagane w przypadku, gdy ich wytwórca sam je transportuje (art. 28 ust. 9 UO)

 10. 10 Grażyna napisał(a) 13:46, 28.09.2016:

  Dziękuję bardzo…
  A czy rodzaj transportu ma znaczenie, chodzi mi o samochód, czy mogę przewieźć prywatnym samochodem, czy muszę firmowym?

 11. 11 Grażyna napisał(a) 11:06, 27.10.2016:

  Mam pytanie, czy jeżeli przywiozę odpady niebezpieczne kod 15 01 10* dokładnie są to puste opakowania po silikonie neutralnym do Firmy zajmującej się odbiorem odpadów, czy Firma ma prawo odmówić mi przyjęcia tych odpadów, proponując mi, że sami je odbiorą za 500 zł?
  Mój koszt dojazdu do Nich mieści się w 100 zł.


Skomentuj...