Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Pytanie. Zakład pracy posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (powyżej 1000 kg/rok). Niestety od jakiegoś czasu zakład wytwarza więcej odpadów niż jest określone w pozwoleniu. Czy w takim przypadku zakład musi wystąpić o zmianę aktualnego pozwolenia czy wystąpić o nowe aktualne pozwolenie ? Czy jeśli w przypadku zmiany aktualnego pozwolenia, są ponoszone z tego tytułu jakieś opłaty ? Obecne pozwolenie jest ważne do końca 2012 r. [P.S.]

Odpowiedź. Jeżeli jest to pozwolenie na wytwarzanie odpadów (m.in. wytarzanych w związku z eksploatacją instalacji), to zgodnie z art. 192 POŚ można wystąpić o zmianę pozwolenia, gdyż:

Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.

Za zmianę pozwolenia wysokość opłaty skarbowej wynosi 50 % opłaty za nowe pozwolenie.
Należy pamiętać, że pozwolenie dotyczy nie tylko odpadów niebezpiecznych, gdyż wg art. 17 ust. 3  UO:

3. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu.

W pozwoleniu nie uwzględnia się jedynie wg art. 17 ust. 5UO

 • odpadów komunalnych,
 • odpadów z wypadków,
 • odpadów powstałych w wyniku klęsk żywiołowych,
 • odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej,
 • pojazdów wycofanych z eksploatacji przekazanych do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Uwaga. Inaczej jest z decyzją zatwierdzającą „program gospodarki odpadami niebezpiecznymi” (PGON). Uważam, że  też powinna być możliwość jej zmiany, ale niestety konstrukcja tej decyzji (zatwierdza program) uniemożliwia jej zmianę, bo musi być nowy program (czasem urzędnik daje zmianę decyzji zatwierdzającej PGON). Moim zdaniem jest to niepotrzebne utrudnienie, bo wymagany zakres danych, jaki należy podać i do pozwolenia (art. 18 ust. 1 UO) i w PGON (art. 20 ust. 1 UO), jest analogiczny:

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania; dodatkowo w pozwoleniu trzeba podać a w PGON tylko w niektórych przypadkach:
 • uwzględnienie ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

W przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów dodatkowo należy podać informacje wymagane w art. 184 POŚ (we wniosku) oraz w art. 188 POŚ (w pozwoleniu).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 181, 184, 192
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17, 18, 19, 20, 21

Tematy powiązane

Opłata skarbowa przy załatwianiu spraw na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (18.09.2011)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...