Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Import biomasy w celu poddania jej termicznemu przekształceniu – interpretacja MŚ

Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska przedstawił 14.09.2011 r. na stronie Internetowej MŚ następujące stanowisko z dnia 9.09.2011 r. dotyczące importu biomasy w celu poddania jej termicznemu przekształceniu:

„Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3), za produkt uboczny, a nie odpady, o których mowa w art. 3 pkt 1 dyrektywy, mogą być uznane: substancja lub przedmiot, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich wyprodukowanie, wyłącznie jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) dalsze wykorzystywanie danej substancji lub tego przedmiotu jest pewne;

b) dana substancja lub przedmiot mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez jakiegokolwiek dalszego przetwarzania innego niż normalna praktyka przemysłowa;

c) dana substancja lub przedmiot są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego; oraz

d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne z prawem, tzn. dana substancja lub przedmiot spełniają wszelkie istotne wymagania dla określonego zastosowania w zakresie produktu, ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, i nie doprowadzi do ogólnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko lub zdrowie ludzkie.

Regulacje zawarte w art. 5 dyrektywy 2008/98/WE są bezpośrednią pochodną orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związanych z funkcjonowaniem definicji odpadów, zawartej w przepisach dyrektywy 2006/12/WE.

Potwierdzeniem powyższego jest m.in. treść Komunikatu Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 21 lutego 2007 r. nr COM (2007) 59 w sprawie odpadów i produktów ubocznych, w którym powołano się również na orzecznictwo ETS. Zgodnie z przedmiotowym Komunikatem na pewne wykorzystanie danego materiału może wskazywać m.in. możliwość odsprzedaży danego materiału z zyskiem przez wytwórcę oraz istnienie długoterminowych umów pomiędzy posiadaczem danego materiału i jego dalszymi użytkownikami.

Za produkt uboczny nie może być uznany materiał:

1. zaklasyfikowany przez wytwórcę jako odpad,

2. dla którego nie ma żadnego możliwego wykorzystania lub też wykorzystanie materiału ma duży wpływ na środowisko naturalne lub wymaga szczególnych działań ochronnych,

3. którego metodą unieszkodliwiania jest standardowa metoda unieszkodliwiania odpadów,

4. którego wytwarzanie przedsiębiorstwo zamierza ograniczyć.

Zatem, za produkt uboczny mogą być uznane pozostałości poprodukcyjne w postaci biomasy roślinnej, importowane do Polski w celu ich termicznego przekształcenia jako biomasa w elektrowniach lub elektrociepłowniach, jeżeli spełnione są ww. warunki.

Niniejsze stanowisko oparte jest na definicji odpadów oraz wykładni tej definicji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które zostało odzwierciedlone i potwierdzone w art. 5 dyrektywy 2008/98/WE.”

Podstawa

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy
[2] COM(2007)59 – Komunikat Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie Komunikat wyjaśniający dotyczący odpadów i produktów ubocznych

Stanowisko MŚ 9.09.2011 r. – Stanowisko dotyczące importu biomasy w celu poddania jej termicznemu przekształceniu
Stanowisko MŚ 10.08.2011 – niewdrożona dyrektywa w sprawie odpadów

Tematy powiązane

Otręby – produkt uboczny
Projekt z 15 marca 2011 r. nowej ustawy o odpadach

Joanna Wilczyńska (22.09.2011)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , ,Skomentuj...