Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych

Pytanie 1: W jaki sposób sprawdzać kwalifikację instalacji (ust. 2 pkt 6 załącznika
nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. – poz. 879)? Aktualnie jest tak, że prowadzący instalację ma obowiązek we własnym zakresie stwierdzić, czy w odległości wymienionej w rozporządzeniu (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 – w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) występują miejsca dostępne dla ludności. Teoretycznie nie ma więc obowiązku załączać graficznego przestawienia wytyczania takich miejsc. Z kolei będąc w terenie również nie jestem w stanie tego ocenić. [P.D.]

Odpowiedź: Faktycznie, wygląda na to, że nie jest wymagane graficzne przedstawienie występowania miejsc dostępnych dla ludności (tak jak np. jest to przedstawione na rys. 3 wyjaśnień MŚ do poprzedniego rozporządzenia o przedsięwzięciach), gdyż wg ust. 2 pkt 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne [3]:

2. W zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych (…) podaje się następujące dane: (…)
6) kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 UOOŚ — przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania (…)

W związku z tym, że brak jest w przepisach wymogu graficznego przedstawiania, to podane w zgłoszeniu informacje o lokalizacji miejsc dostępnych dla ludności należy moim zdaniem traktować jak wszelkie inne podane dane w zgłoszeniu, tj. traktować je jako rzetelnie podane. Trzeba mieć przy tym na uwadze to, że WIOŚ może nałożyć grzywnę na tego, kto będąc obowiązany na podstawie art. 152 POŚ do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją (art. 342 ust. 1 POŚ).

Pytanie 2: Czy aby wydać decyzję odmowną przy zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne muszą być stwierdzone przekroczenia wartości PEM podane w rozporządzeniu Min. Środowiska z dnia 30.10.2003, czy mogą być ku temu jakieś inne przesłanki? [P.D.]

Odpowiedź: Według art. 152 ust. 4a POŚ:

4a. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli:
1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2.

W przypadku instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne standardy emisyjne nie są określone, natomiast standardami jakości środowiska są dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w rozporządzeniu [4], których przekraczanie jest podstawą do wydania decyzji ze sprzeciwem organu co do przyjęcia zgłoszenia instalacji. Zwracam uwagę, że w zgłoszeniu musi być podana:

informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

przez co rozumiem wykazanie obliczeniowo (w przypadku instalacji jeszcze nieeksploatowanych) lub pomiarowo (w przypadku instalacji eksploatowanych), że emisja promieniowania elektromagnetycznego ze zgłaszanej instalacji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, tj. że nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu [4] dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludności.

Natomiast wg art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 POŚ:

2. Wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji są:
1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko;
2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji

Jeżeli dla instalacji wymagane było przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub w decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej z uwzględnieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (np. nie został zrealizowany wpisany w pozwoleniu budowlanym obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania), to moim zdaniem byłaby to podstawa do wydania decyzji ze sprzeciwem organu co do przyjęcia zgłoszenia instalacji.

Pytanie 3: Wreszcie – czy przez „miejsca dostępne dla ludności” należy rozumieć również budynki będące aktualnie w budowie? (w praktyce – istnieje maszt na budynku i na linii jednego z azymutów budowany jest aktualnie budynek). [P.D.]

Odpowiedź: Wg art. 124 ust. 2 POŚ:

2. Przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego.

Moim zdaniem, jako „miejsca dostępne dla ludności” należy rozumieć również budynki będące aktualnie w budowie, gdyż w raporcie o oddziaływaniu na środowisko (jeżeli jest wymagany) powinno być określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko, a więc również na planowane czy w budowie budynki, w których mogą przebywać ludzie. Gdyby jednak w zgłoszeniu budynek w budowie nie był uwzględniony, to i tak po jego wybudowaniu wymagana byłaby moim zdaniem zmiana podanych wcześniej danych o miejscach dostępnych dla ludności i nowa „informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami”.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 152, 342, 378
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 879
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów – Dz. U. Nr 192/2003 r., poz. 1883
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[6] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. – art. 60
[7] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – Dz. U. Nr 151/2002 r., poz. 1253, ze zm.

Tematy powiązane:

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych
Wyjaśnienia MŚ (05.2009 r.) dotyczące instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych
Interpelacja nr 20696 w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Interpelacja nr 20652 w sprawie zwolnienia służby radioamatorskiej stałej z opłaty administracyjnej związanej ze zgłoszeniem instalacji antenowych

Joanna Wilczyńska (29.04.2011)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...