Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Standardy emisyjne – nowe rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – zostało ogłoszone 10.05.2011 r. w Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 25.05.2011 r., z wyjątkiem § 33 ust. 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

Nowe rozporządzenie nie wdraża jeszcze dyrektywy IED (chociaż niektóre zmiany są już zgodne z IED). Głównym powodem wprowadzanych tym rozporządzeniem zmian jest doprecyzowanie wymagań dotyczących emisji LZO zgodnie z interpretacjami Komisji Europejskiej oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących spalania paliw i odpadów dotyczących rozruchu i zatrzymywania instalacji, spalania w źródłach wielopaliwowych, przerw w dostawach paliw o małej zawartości siarki, uznawania standardów emisji za dotrzymane, warunków wstrzymywania podawania odpadów do instalacji współspalania. Dodano konieczność informowania WIOŚ o zaistniałych odstępstwach od określonych w przepisach i decyzjach warunkach prowadzenia działalności. Przepisy poprzedniego rozporządzenia w zakresie spalania paliw i odpadów zostały uproszczone w związku z upływem terminów, dla których były zróżnicowane standardy emisyjne.

Nowości i zmiany w treści rozporządzenia w stosunku do poprzedniego rozporządzenia zaznaczyłam kolorem (oprócz załączników, bo nie są edycyjne) i opatrzyłam komentarzami (być może, że ten plik trzeba gdzieś zapisać w celu odczytania komentarzy) w pliku pdf:
Standardy 2011 – w treści zaznaczono zmiany

Istotne zmiany w załącznikach w stosunku do załączników poprzedniego rozporządzenia to:

 • standardy emisyjne – instalacje spalania paliw

– załącznik nr 2 – w tab. 12 brak jest (pewnie pomyłkowo) standardu dla mocy równej 500 MW dla NOx ze spalania paliwa gazowego;

– załącznik nr 3 – w tab. 3 – dla standardu SO2 ze spalania paliw ciekłych w turbinach gazowych teraz nie ma odnośnika nr 5 brzmiącego „standard emisyjny stosuje się wyłącznie do turbin gazowych opalanych paliwami ciekłymi będącymi lekkimi i średnimi produktami destylacji ropy naftowej”), teraz ten odnośnik jest tylko dla NOx;

– załącznik nr 3 – w tab. 3 i 9 standard SO2 i NOx ze spalania paliw ciekłych i gazowych w turbinach gazowych określony jest też dla mocy poniżej 50 MW;

– załącznik nr 4 – w tab. 1, 2 i 3 przy standardzie NO2 dla spalania węgla kamiennego (dla mocy od 500 MW) oraz dla węgla brunatnego i koksu (od 50 MW) dodano objaśnienie nr 1 o treści:

1) standard emisyjny tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu ze źródeł, które będą użytkowane nie dłużej niż 2000 godzin rocznie (średnia krocząca z pięciu lat), wynosi 600 mg/m3u, przy zawartości 6 % tlenu w gazach odlotowych. Do czasu pracy tych źródeł nie wlicza się okresów ich rozruchu i zatrzymywania;

 • standardy emisyjne – instalacje spalania odpadów oraz niektóre instalacje współspalania odpadów

– załącznik nr 5 – dodano odnośnik nr 1, 2, i 5:

1) Przy spalaniu olejów odpadowych standardy emisyjne są określone przy zawartości 3 % tlenu w gazach odlotowych.

2) Standard emisyjny tlenku węgla z instalacji spalania odpadów, w których zastosowano technologię złoża fluidalnego, wynosi 100 mg/m3 jako średnia wartość godzinowa.

5) Zdolność przerobowa instalacji spalania odpadów jest to wyrażona w tonach ilość odpadów, która może być spalona w ciągu godziny (podana przez projektanta i potwierdzona przez prowadzącego instalację). Jeżeli w zakładzie eksploatowanych jest kilka instalacji spalania odpadów, uwzględnia się łączną zdolność przerobową tych instalacji (odpowiednio – instalacji nowych, istniejących albo wszystkich).

 • standardy emisyjne – instalacje współspalania odpadów

– załącznik nr 6 – w poz. I (standardy dla substancji, dla których nie zostały określone standardy w poz. II-IV) dodano objaśnienie C do wzoru, uzupełniono objaśnienie Vodp dla spalania oleju i doprecyzowano objaśnienie Codp:

C – oznacza standardy emisyjne z instalacji współspalania odpadów dla substancji zawartych w gazach odlotowych, dla których w tabelach niniejszego załącznika do rozporządzenia standardy emisyjne nie zostały wprost określone

Vodp – oznacza objętość gazów odlotowych … (dla spalania olejów odpadowych 3 % tlenu przy spalaniu olejów odpadowych w gazach odlotowych) …

Codp – oznacza standardy emisyjne z instalacji spalania odpadów, określone w kolumnie 3 tabeli załącznika nr 5 do rozporządzenia jako średnie dobowe

– załącznik nr 6 – w poz. II (współspalane odpady w piecu do produkcji klinkieru cementowego) w tab. 1 zamiast NOx jest:

tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

– załącznik nr 6 – w poz. III (współspalane odpady w źródłach spalania paliw) w tab. 2, 3 i 4 zamiast NOx jest jak powyżej, a ponadto zamiast „instalacje” jest „źródła” oraz w odnośniku nr 6 dla < 50 MW dodano:

Dla źródeł spalania paliw o mocy mniejszej niż 1 MW, dla których standardy emisyjne nie zostały określone w niniejszym rozporządzeniu, jako wartość Cproc należy przyjąć odpowiedni standard określony dla źródeł o mocy 1 MW.

 • standardy emisyjne – LZO

– załącznik nr 7  poz. 2:

– w pkt 1 i 2 dodano, że powlekanie dotyczy nowych pojazdów drogowych i kabin nowych samochodów oraz dodano kategorie (M1, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4); doprecyzowano:

Przez pojazd drogowy, o którym mowa w poz. 2 pkt 1, należy rozumieć pojazdy o napędzie silnikowym, które poruszają się dzięki własnemu napędowi, posiadające co najmniej cztery koła, osiągające maksymalną prędkość przekraczającą 25 km/h, jak również ich przyczepy (pojazdy na kołach bez własnego napędu, ale z możliwością ciągnięcia przez pojazd silnikowy), z wyłączeniem pojazdów przemieszczających się po szynach, a także ciągników i maszyn rolniczych.

– w pkt 3 do powlekanych powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych wyszczególniono oprócz powierzchni samolotów, statków i pociągów również powierzchnie ciągników, maszyn rolniczych i przyczep do ciągników rolniczych;

– załącznik nr 7  poz. 7 – dla procesu wytwarzania produktów farmaceutycznych zamiast „w tej samej lokalizacji” jest „w tym samym zakładzie” i dotyczy to też wytwarzania produktów pośrednich;

– załącznik nr 7  poz. 9 – dla procesu przeróbki gumy zamiast „gumy naturalnej i syntetycznej” jest „kauczuku naturalnego i syntetycznego”;

– załącznik nr 7  poz. 12 – dla procesu obróbki wykończeniowej pojazdów dodano „nowych” oraz doprecyzowano:

lecz nieobejmujący wtórnego powlekania pojazdów drogowych lub ich części, wykonywanego jako część naprawy, konserwacji lub zdobienia.

– załącznik nr 8 poz. I:

– zdefiniowano zużycie LZO:

Przez zużycie LZO, oznaczone w tabeli 1 jako Z, rozumie się wsad LZO (wg § 31 pkt 6) w okresie roku (wg § 31 pkt 4), pomniejszony o masę LZO, które zostały w tym okresie odzyskane w celu ich wtórnego wykorzystania (Z – I1 – I3).

Zużycie LZO określone w kolumnie 3 tabeli 1 odpowiada łącznemu zużyciu LZO we wszystkich instalacjach w zakładzie, w których prowadzony jest dany proces.

– w kol. 3 tab. 1 wszystkie dolne progi zużycia LZO zamiast „≥” są „>”

– w lp. 4 tab. 1 drugi próg zużycia LZO wynosi (błędnie) 20 Mg/rok

– w lp. 8 tab. 1 do powlekanych pojazdów dodano: „nowych”, w górnym progu dodano zużycie LZO = 15 Mg/rok; z lp. 8 wyłączono i przeniesiono osobno do lp. 9 „obróbkę wykończeniową”

– w lp. 9 tab. 1 jest teraz odrębnie obróbka wykończeniowa pojazdów – dodano „nowych”; w związku z tym lp. kolejnych procesów została przesunięta

– w lp. 12 tab. 1 standard dla powlekania drutu nawojowego o średnicy = 0,1 mm jest teraz w pkt 1 tj. wynosi 10 g/kg

– w lp. 13 tab. 1 dodany (błędnie) odnośnik nr 6 powinien być w lp. 11 dla tkanin

– załącznik nr 8 poz. II:

– zdefiniowano zużycie LZO analogicznie jak w poz. I

– standard S3 opisano zgodnie z § 33 ust. 2 pkt 2

– załącznik nr 8 poz. III:

– zmieniono próg zużycia LZO z „≥” na „>” 15 Mg/rok, a więc teraz dla zużycia  LZO = 15 Mg/rok standard jest z tab. 1 a nie z tab. 3

– doprecyzowano produkcję pojazdów:

Roczna produkcja określona w kolumnie 3 tabeli 3 dotyczy łącznej produkcji we wszystkich instalacjach w zakładzie.

– załącznik nr 9 – we wzorze na warunek planu obniżenia emisji zamiast rocznego zużycia jest:

I1 – oznacza masę zakupionych LZO, którą wprowadzono do instalacji w okresie roku

Tematy powiązane

Standardy emisyjne – przepisy prawne

Joanna Wilczyńska (11.05.2011)
Nowości | 5 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarzy 5

“Standardy emisyjne – nowe rozporządzenie”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:56, 16.11.2014:

  Od 22.11.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1546 + sprostowanie do LZO – Dz. U. z 2014 r. poz. 1631

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:07, 17.07.2018:

  Od 14.04.2018 r. obowiązuje:
  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 680)

 3. 3 Czesław napisał(a) 16:01, 16.03.2020:

  Od 1.10.2019r. obowiązuje tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 1806)- opublikowane w Dz.U. z 23.09.2020r.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:12, 17.03.2020:

  Czesław (3), właściwie to powinno być tak:
  Od 23.09.2019 r. obowiązuje tekst jednolity rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 1806

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:19, 21.04.2024:

  Od 6.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860)


Skomentuj...