Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Dublowane ilości zbieranych odpadów w zbiorczych zestawieniach

Pytanie: Na odpady przewożone między zakładami tego samego posiadacza odpadów nie jest wymagana KPO. Czy jeśli odpad dojedzie do nas z innego naszego zakładu to mamy go ujmować na karcie ewidencji odpadu? Czy wtedy na zbiorczych zestawieniach danych o odpadach nie będzie zdublowana ilość przyjętego danego odpadu (przyjęto u nas i w naszym innym zakładzie)? [K.Z.]

Odpowiedź: Tak. Nie jest wymagana karta przekazania odpadu (KPO) przy przekazaniu odpadów z zakładu A do zakładu B tego samego posiadacza odpadów (art. 36 UO).
Wymagane jest jednak uwzględnienie tych odpadów w kartach ewidencji odpadu (KEO) prowadzonych odrębnie dla zakładu A i odrębnie dla zakładu B. W obu KEO będą takie same dane dotyczące posiadacza odpadów, ale różne będą dane dotyczące miejsca prowadzenia działalności – w tym przypadku działalności związanej ze zbieraniem odpadów w miejscu A oraz zbieraniem odpadów w miejscu B. Sporządzanie osobnych KEO dla każdego miejsca prowadzenia działalności związanej z odpadami wynika z objaśnienia nr 1 do nowego wzoru karty ewidencji odpadu (KEO) określonego w rozporządzeniu [2]. Z dalszych objaśnień wynika, że należy:

12) Podać nr karty przekazania, na podstawie której odpad został przyjęty.
W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać „Przywóz do RP”.
W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.
W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów rubryka pozostaje niewypełniona.

16) Podać nr karty przekazania odpadu, którą został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy wpisać „Wywóz poza RP”. W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 UO należy wpisać „Przekazane os. fiz.”. W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.

Tak więc w KEO dla zakładu A należy zaznaczyć „Zb” (zbieranie odpadów), podać masę przyjętych odpadów do zakładu A, nr KPO (na podstawie której odpad został przyjęty do zakładu A), masę przekazanych odpadów do zakładu B i dane zakładu B (województwo, nazwa miejscowości, ulica, nr domu i lokalu).

Natomiast w KEO dla zakładu B należy zaznaczyć „Zb” (zbieranie odpadów), podać masę przyjętych odpadów do zakładu B z zakładu A, dane zakładu A (województwo, nazwa miejscowości, ulica, nr domu i lokalu), masę przekazanych odpadów do kolejnego posiadacza i nr KPO (którą został przekazany innemu posiadaczowi odpadów).

Podobnie w rocznym zbiorczym zestawieniu danych o odpadach, jaki należy przekazać marszałkowi województwa do 15 marca na formularzu wg nowego wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia [3], należy tabelę B w dziale 1 osobno wypełnić dla każdego miejsca zbierania odpadów, a więc osobno dla zakładu A i osobno dla zakładu B. Gdy zakład A i B znajduje się w jednym województwie, to tabelę A w dziale 1 dotyczącym danych o posiadaczu odpadów wypełnia się raz, a dział 4 zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów powinien zawierać sumę odpadów zebranych w zakładzie A i zakładzie B, gdyż nie ma odpowiedniego odnośnika nakazującego podawać ilości zebranych odpadów z podziałem na adresy. Gdy zakłady A i B są w różnych województwach, to  ilości zebranych odpadów w każdym zakładzie osobno przekazać trzeba w zbiorczych do marszałka każdego województwa.

Również w moim odczuciu podawanie danych w zbiorczym zestawieniu o ilości zebranych odpadów to niejednokrotnie dublowanie ich ilości, gdyż każdy kolejny zbierający te odpady wykaże ich ilości w zbiorczym zestawieniu jako zebrane. Jeżeli dane odpady (dana masa) będą zbierane kolejno np. przez 10 zbierających, to tym samym w skali województwa na podstawie zbiorczych zestawień a potem w skali kraju wykazane będzie, że „zbieranych” odpadów jest 10 razy więcej niż faktycznie „zebranych”. Czy jednak o to chodzi?

Uwaga. Wymagane są zezwolenia:
– na zbieranie odpadów w zakładzie A od innych posiadaczy,
– na zbieranie odpadów w zakładzie B przywiezionych z zakładu A.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 28, 36, 37
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1673
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674

Tematy powiązane

Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów

Joanna Wilczyńska (15.05.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , ,


Jeden komentarz

“Dublowane ilości zbieranych odpadów w zbiorczych zestawieniach”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:52, 10.03.2016:

    Wg art. 237a UO2 za rok 2015 i 2016 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674


Skomentuj...