Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Co powinien zawierać wniosek o decyzję dotyczącą odzysku odpadów?

Pytanie: Chcemy przyjmować do odzysku (jako surowiec do produkcji finalnego produktu) odpad o kodzie 10 01 17 (Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16), lecz nie posiadamy go w decyzji. Co mam zrobić – wystąpić do odpowiedniego organu o zmianę pozwolenia i składać wszystkie dokumenty jak dla nowego pozwolenia, czy po prostu opisać dany kod odpadu? I jak prawidłowo powinien wyglądać taki wniosek? [W.M.]

Odpowiedź:

Na prowadzenie odzysku odpadów wymagane jest zezwolenie na odzysk wydane w drodze decyzji przez właściwy organ (starosta, marszałek województwa albo RDOŚ) ze względu na miejsce prowadzenia odzysku (art. 26 UO).

Nie wystarczy we wniosku tylko opisać dany odpad, gdyż wniosek o zezwolenie na odzysk odpadów powinien wg art. 27 ust. 1UO zawierać:

– wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,

– określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi w okresie roku,

– oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów,

– wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

– szczegółowy opis stosowanych metod odzysku odpadów, w tym wskazanie procesu odzysku zgodnie z załącznikiem 5 do UO oraz opis procesu technologicznego,

– przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać odzysk odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

– przewidywany okres wykonywania odzysku odpadów.

Można wnioskować o odrębne zezwolenie na odzysk odpadu o kodzie 10 01 17 albo o zmianę zezwolenia, jeżeli już taka decyzja jest wydana dla danego podmiotu przez ten sam organ, jaki jest właściwy dla miejsca prowadzenie odzysku odpadu o kodzie 10 01 17 . W obu przypadkach trzeba podać wszystkie wymagane w art. 27 ust. 1 UO dane, jedynie opłata skarbowa w przypadku nowego zezwolenia wynosi 616 zł, a w przypadku zmiany zezwolenia – 50 % tej kwoty.

Zezwolenie na odzysk odpadów może być też zawarte w decyzji tzw. łącznej na mocy art. 31 UO. W pytaniu jest mowa o pozwoleniu, jeżeli więc podmiot posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów w danym miejscu (zakładzie), też oczywiście wydane w formie decyzji, to można wnioskować o zmianę tego pozwolenia polegającą na dodaniu do niego zezwolenia na odzysk odpadu o kodzie 10 01 17, a jeżeli w pozwoleniu jest już zezwolenie na odzysk – to wnioskować o rozszerzenie tego zezwolenia o odpad o kodzie 10 01 17. Zmianę pozwolenia przy dodaniu zezwolenia na odzysk odpadów traktować trzeba, moim zdaniem, jako kolejny rodzaj działalności i opłata skarbowa powinna wynosi w takim przypadku 100 % opłaty za pozwolenie tj. 2011 zł albo 506 zł (ta niższa dla rolnika, mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcy).  W przypadku, gdy w pozwoleniu jest już zezwolenie na odzysk, to rozszerzenie odzysku o nowy odpad wymaga opłaty za zmianę pozwolenia w wysokości 50 % opłaty za pozwolenie.

Inaczej jest w przypadku pozwolenia zintegrowanego. Gdyby odpad miał być odzyskiwany w instalacji IPPC objętej tym pozwoleniem, to na jego odzysk musi być zezwolenie w pozwoleniu zintegrowanym a nie w innej decyzji (art. 26 ust. 8 (UO). Wniosek w takim przypadku powinien obejmować dodatkowo opis spełnienia wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszych dostępnych technik (BAT) w procesie odzysku odpadów (art. 204 POŚ).

W przypadku zmiany pozwolenia (również pozwolenia zintegrowanego) wniosek powinien dotyczyć tylko tych zagadnień, które są związane z wnioskowanymi zmianami, gdyż wg art. 192 POŚ:

Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.

Zawsze, gdy przepisy prawne mówią: „stosuje się odpowiednio”, należy rozumieć przez to, że stosuje się nie wszystkie przepisy a tylko te dotyczące odpowiednio danego przypadku. Tak więc wniosek o zmianę decyzji powinien zawierać dane mające związek z planowanymi zmianami, a nie wszystkie dane jak we wniosku o nową decyzję. Analogicznie – sama decyzja zmieniająca powinna zawierać też tylko wymagania mające związek z planowanymi zmianami. Jednak w praktyce różnie to wygląda, dlatego ewentualnie można wcześniej ustalić zakres wniosku z konkretnym urzędnikiem, który będzie wydawał decyzję.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 18, 26, 27, 31
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 192, 204, 208

Tematy powiązane

Kiedy może być odmowa udzielenia zezwolenia na odzysk odpadów?
Opłata skarbowa przy załatwianiu spraw na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska
Mikroprzedsiębiorca, mały i średni

Joanna Wilczyńska (06.03.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , ,


Jeden komentarz

“Co powinien zawierać wniosek o decyzję dotyczącą odzysku odpadów?”
  1. 1 Jan Trzebiński napisał(a) 17:43, 07.03.2011:

    Pozwolenie na wytwarzanie odpadów zawsze dotyczy konkretnej instalacji. W pozwoleniu mogą zostać,na wniosek zainteresowanego, określone warunki odzysku odpadów, ale moim zdaniem, tylko wówczas, gdy będzie on prowadzony na tej samej instalacji. Przypuszczam, że w tym przypadku nie zachodzą takie okoliczności. Sądzę, że odzysk będzie prowadzony poza instalacją i w związkyu z tym wymagane jest odrębne zezwolenie. Warto również dokonać analizy czy w świetle nowej Dyrektywy o odpadach, którą Polska powinna wdrożyc w grudniu 2010 r. popioły lotne ze współspalania są odpadami, czy produktami ubocznymi. Jeśli nie są one odpadami to zezwolenie na odzysk nie jest wymagane.


Skomentuj...