Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłaty podwyższone i kary

Pytanie: Przeczytałam Pani odpowiedź odnośnie pytania o opłaty podwyższone, w związku z tym chciałam zapytać, na jakiej podstawie wnioskuje Pani, iż użyty w art. 276 ust. 2 POŚ zwrot: „opłaty” oznacza opłatę zwykłą a nie podwyższoną? Znalazłam wiele rozbieżnych opinii na ten temat i nie wiem, która jest prawidłowa. [K]

Odpowiedź:

Przepis art. 276 ust.2 POŚ dotyczy wyłącznie opłaty tzw. „zwykłej’, gdyż dotyczy przypadku posiadana pozwolenia lub innej decyzji, a więc nie dotyczy opłaty podwyższonej wymaganej w przypadku braku pozwolenia czy innej decyzji, bowiem wyraźnie mówi:

W razie korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji podmiot korzystający ze środowiska ponosi, oprócz opłaty, administracyjną karę pieniężną.

Przykład 1: W kotłowni spalamy węgiel i mamy ją uwzględnioną w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Płacimy „zwykłą” opłatę za korzystanie ze środowiska (a nie podwyższoną), bo mamy pozwolenie. Jednak pomiary emisji wykazały przekroczenie dopuszczalnej emisji pyłu określonej w pozwoleniu i za to przekroczenie WIOŚ wymierzył nam administracyjną karę pieniężną biegnącą godzinową stosując 10-krotną jednostkową stawkę opłaty za emisję pyłu aż do czasu przedstawienia przez nas do WIOŚ pomiarów pyłu niewykazujących już przekroczeń. Za okres przekroczeń WIOŚ wymierzył administracyjną karę łączną. W przypadku emisji pyłu trzeba więc oprócz administracyjnej kary pieniężnej zapłacić „zwykłą” opłatę za korzystanie ze środowiska (art. 276 ust. 2, art. 298 ust. 1 pkt 1 i art. 309 ust. 1 pkt 1 POŚ).

Przykład 2: W kotłowni spalamy węgiel, ale nie mamy wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Płacimy więc podwyższoną o 500 % opłatę za korzystanie ze środowiska za wszystkie emitowane substancje ze spalania węgla (a nie „zwykłą”), które znalazłyby się w pozwoleniu, bo nie mamy pozwolenia (art. 276 ust. 1 i art. 292 pkt 1 POŚ). Pomiary kontrolne WIOŚ wykazały przekroczenie standardu emisyjnego dla pyłu (określone w rozporządzeniu), ale WIOŚ nie może wymierzyć nam administracyjnej kary biegnącej godzinowej w wysokości 10-krotnej jednostkowej stawki opłaty za emisję pyłu, gdyż ta byłaby w przypadku przekroczenia pozwolenia (art. 298 POŚ), a takiego nie mamy.

Uwaga. WIOŚ jednak w obu przypadkach może pociągnąć nas do odpowiedzialności karnej – np. zastosuje grzywnę (art. 351 ust. 1 POŚ) albo do odpowiedzialności administracyjnej – np. wyda decyzję o wstrzymaniu użytkowania kotłowni (art. 367 ust. 1 POŚ), z tym że:
– w przykładzie 1 – za naruszenie warunków pozwolenia,
– w przykładzie 2 – za brak wymaganego pozwolenia.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 276, 292, 293, 298, 351

Tematy powiązane

Czy ma być opłata podwyższona w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu emisji w pozwoleniu?
Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kodu nie mamy w decyzji?

Joanna Wilczyńska (13.03.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , ,


Jeden komentarz

“Opłaty podwyższone i kary”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:07, 18.12.2011:

    Uchwała NSA z 2011.12.12 – II OPS 2/11 – Nie jest wymagana opłata podwyższona za okres, w którym z przyczyn leżących po stronie organu, upłynął już termin ważności dotychczasowego pozwolenia (ale właściwy organ nie stwierdził jeszcze jego wygaśnięcia), a nowe pozwolenie nie zostało jeszcze wydane.


Skomentuj...