Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych

Od 2011 r. nowym obowiązkiem zgłoszenia instalacji z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych objęte są wg § 2 ust. 2 rozporządzenia [2] następujące instalacje:

1)     stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;

2)     instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Uwaga. Ww. instalacje eksploatowane przed 2011 r. muszą być zgłoszone do 30 czerwca 2011 r. za wyjątkiem przekazanych do użytkowania przed 28.07.2005 r., które należy zgłosić dopiero w okresie od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. (art. 152 ust. 5 POŚ, § 4 rozporządzenia [2]).

Uwaga. Nie wymagają zgłoszenia ww. instalacje w pkt 2, gdy są to (§ 2 ust. 3 rozporządzenia [2]):

 • instalacje laboratoryjne;
 • instalacje użytkowane przez jednostki organizacyjne podległe MON lub organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa, których działalność wiąże się bezpośrednio z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
 • instalacje używane w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie dłuższy niż 90 dni:
  • zgodnie z przepisami międzynarodowymi (w okresie ważności zagranicznego dokumentu uprawniającego do używania urządzeń radiowych),
  • w miejscu innym niż stała lokalizacja.

Prowadzący instalację zgodnie z art. 152 ust. 1 POŚ zgłasza instalację organowi ochrony środowiska, którym jest odpowiednio (art. 378 POŚ) starosta, marszałek województwa albo RDOŚ, a w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Wzór formularza zgłoszenia i szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu określają załączniki do rozporządzenia [3].

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji, z tym że do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Sprzeciw organu będzie wtedy, gdyby eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, przekroczenie standardów jakości środowiska (art. 144 ust. 2, art. 152 ust. 3, 4, 4a POŚ), czyli w tym przypadku gdyby instalacja powodowała przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu [4] dla:

 • terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
 • miejsc dostępnych dla ludności (wg art. 124 ust. 2 POŚ są to wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego).

Należy też pamiętać, aby w ciągu 14 dni zgłosić informacje o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji i zmianie danych (art. 152 ust. 6 i 7 POŚ).

Informacje zawarte w zgłoszeniach należy też przedstawić państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu (art. 152 ust. 7a POŚ).

Prowadzący ww. instalacje są obowiązani (art. 122a POŚ):

 • wykonywać pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
  • bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania,
  • każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych;
 • wyniki pomiarów przekazywać:
  • wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
  • państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia [4] określa metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Uwaga. Karze grzywny podlega zobowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, gdy nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, lub gdy eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu (art. 342 POŚ).

Uwaga. Karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze grzywny podlega zobowiązany na podstawie art. 122a POŚ do wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku, gdy nie wykonuje tych pomiarów (art. 338a POŚ).

Uwaga. Przed 28.07.2005 r. na eksploatację ww. instalacji wymagane było pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych (art. 180 pkt 1, art. 181 ust. 1 pkt 5, art. 234-236 POŚ), a uzyskane pozwolenia zachowywały moc najdłużej do 27.01.2006 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3 pkt 3, 6, 18, art. 76, 121-124, 144, 152, 154, 338a, 342, 378
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 879
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów – Dz. U. Nr 192/2003 r., poz. 1883

Tematy powiązane

Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z 19.09.2007 r. dotyczące kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (uwaga: dotyczy poprzednio obowiązującego rozporządzenia)
Definicja “instalacji” w przepisach o ochronie środowiska
Zgłoszenia instalacji i pełnomocnictwo – opłata skarbowa

Joanna Wilczyńska (22.02.2011)
Nowości | 3 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 3

“Zgłoszenie instalacji z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych”
 1. 1 Neekall napisał(a) 18:30, 10.08.2011:

  you will have to excuse me but my question is in English.

  Regarding the Ministry law for electromagnetic installations – how does this relate to the national regulator UKE? does a VSAT operator require notification from both agencies?

  what is the VSAT operator needs notification to use their equipment, what is the process for notification? and does it cost anything?

  Thank you

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:50, 10.08.2011:

  Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej opłata za przyjęcie zgłoszenia instalacji, w trybie art. 152 ustawy – Prawo ochrony środowiska, wynosi 120 zł.
  Zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne należy dokonać na formularzu, którego wzór określony jest w Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 879.
  Zgłoszenie to wynika z przepisów w zakresie ochrony środowiska i jest wymagane niezależne od wymagań innych przepisów.

 3. 3 Neekall napisał(a) 12:59, 12.08.2011:

  Thank you Joanna for this explanation.

  It seems that the UKE (Poland National Telecom Regulator) does not impose such conditions.

  My next question is: What is the cost’s associated with form 879th? or does the operator only need to notify the ministry of its VSAT installations and nothing more?

  Thanks in advance


Skomentuj...