Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy zgłaszającym do KOBiZE jest dzierżawca czy właściciel?

Pytania:

1) Właściciel wydzierżawił w drodze umowy obiekt typu „serwis samochodowy z lakiernią samochodową”, na którą użytkownik – dzierżawca uzyskał pozwolenie emisyjne. Natomiast kotłownia c.o. oraz zakup paliwa (gaz) na cele grzewcze pozostają w gestii właściciela. Koszt zużywanego paliwa jest refakturowany, podobnie jak za zużywaną wodę, ścieki, energię elektryczną itp. w całości lub w części na dzierżawcę – w zależności od użytkowanych powierzchni lub użytkowania wspólnego co wynika z umowy. Instalacje znajdują się na tym samym zakładzie i adresie. Czy można zgłosić do KOBiZE emisję z lakierni na dzierżawcę, a z kotłowni na właściciela obiektu?

2) Hala magazynowa z częścią biurowo-socjalną oraz kotłownia c.o. jest wydzierżawiona w całości – paliwo zakupuje dzierżawca. Czy emisję do KOBiZE zgłasza dzierżawca w oparciu o umowę?

3) Hala magazynowa z biurem i zapleczem socjalnym zostaje wydzierżawiona w drodze umowy. Obiekt jest wyposażony w kotłownię, do której paliwo kupuje właściciel i w całości refakturuje koszt zużywanego paliwa na dzierżawcę, zgodnie z umową. Czy zgłaszającym do KOBiZE jest dzierżawca?

Jest to najczęstsza konstrukcja umów i eksploatacji kotłowni ze względów utrzymania, eksploatacji, dozoru technicznego oraz podległości kotłów ciśnieniowych pod UDT, który decyzje administracyjne wydaje właścicielom tych instalacji. Faktycznie korzystającym ze środowiska i wprowadzającym w nim zmiany jest kupujący paliwa w drodze refaktury i spalający te paliwa. [H.K.]

Odpowiedź:
Tak, też uważam, że do Krajowej bazy prowadzonej przez KOBiZE raporty o emisji z kotłowni powinien wprowadzić w przypadku 1 – właściciel, a w przypadku 2 i 3 – dzierżawca, ponieważ wg art. 7 ust. 2 USZE:

W przypadku gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu jest prowadzący instalację.

Natomiast w art. 2 pkt 9, 20, 24, 26, 27 USZE jest odwołanie do definicji zawartych wg art. 3 POŚ, m.in.:

3) eksploatacja instalacji lub urządzenia – to użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności

6) instalacja – to:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) (…)
których eksploatacja może spowodować emisję

31) prowadzący instalację – to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie

41) tytuł prawny – to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy

48) zakład – to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami

Zgodnie z powyższymi definicjami:

– kotłownia jest „instalacją”;

– właściciel na postawie prawa własności ma tytuł prawny do instalacji (kotłowni) w ww. przypadku 1, 2 i 3, ale tylko w przypadku 1 ma tytuł prawny do władania instalacją (kotłownią) w celu jej eksploatacji, natomiast w przypadku 2 i 3 przekazał eksploatację instalacji (kotłowni) dzierżawcy;

dzierżawca ma tytuł prawny do władania instalacją w celu jej eksploatacji na podstawie stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy dzierżawy, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie instalacji dzierżawcy w celu eksploatacji, a więc dotyczy to kotłowni tylko w przypadku 2 i 3 . Moim zdaniem, ze względu na literę prawa zakup paliwa jest tu sprawą drugorzędną, bo chodzi o tytuł prawny do instalacji a nie do paliwa;

– prowadzącym instalację (kotłownię) jest w przypadku 1 właściciel, a w przypadku 2 i 3 – dzierżawca;

– prowadzący instalację (kotłownię) w związku z emisją substancji do powietrza jest zobowiązany:

 • prowadzić ewidencję (jeszcze tylko do końca 2012),
 • co pół roku naliczyć i uiścić opłatę za emisję do powietrza (jeżeli opłata na rachunek danego UM za wszystkie emitowane substancje do powietrza przekracza 400 zł/pół roku) i przekazać wykaz opłatowy do marszałka województwa i (jeszcze tylko za lata 2010, 2011 i 2012) do WIOŚ,
 • wprowadzić roczny raport (dotyczący emisji z całego zakładu) do Krajowej bazy prowadzonej przez KOBiZE,
 • posiadać pozwolenie na emisję substancji do powietrza, jeżeli jest wymagane,
 • zgłosić instalację do organu ochrony środowiska, jeżeli wymagane jest zgłoszenie, gdy nie jest wymagane pozwolenie;

– w przypadku 1 są dwa „zakłady”:

 • zakład A – „Kotłownia”, wraz z całym terenem (obejmującym też wydzierżawiony teren serwisu z lakiernią), prowadzącym instalację (kotłownia) jest właściciel,
 • zakład B – „Serwis samochodowy z lakiernią samochodową”, wraz z dzierżawionym terenem, prowadzącym instalacje (serwis, lakiernia) jest dzierżawca,

– w przypadku 2 i 3 jest jeden „zakład”:

 • zakład – „XXXX”, wraz z dzierżawionym terenem, prowadzącym instalację (kotłownia) jest dzierżawca.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 2, 7, 59, 60a, 62
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. Nr 3/2011 r., poz. 4
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 273, 286, 287, 289

Tematy powiązane

Definicja “instalacji” w przepisach o ochronie środowiska
Definicje “zakładu” w przepisach o ochronie środowiska
“Tytuł prawny” w przepisach o ochronie środowiska
Jakie podmioty muszą dokonać rejestracji w KOBiZE?

Joanna Wilczyńska (19.02.2011)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , , , , , , , , ,


komentarze 3

“Czy zgłaszającym do KOBiZE jest dzierżawca czy właściciel?”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:39, 09.02.2013:

  Raport do KOBiZE za 2012 r. do końca lutego 2013 r. powinny złożyć wszystkie podmioty eksploatujące “instalację”, a więc posiadające “zakład”.
  Na stronie KOBiZE nie ma już formularza dla “małych” podmiotów w formacie Excel.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:47, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:04, 22.01.2017:

  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.


Skomentuj...