Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wygaśnięcie decyzji

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji musi być orzeczone w drodze decyzji jedynie w przypadkach wskazanych w art. 162 § 1 k.p.a. czytaj więcej »

28.02.2011

Czy organ wydający decyzję powinien powiadomić, że decyzja straciła ważność?

Pytanie: Prowadzę firmę rozbiórki i demontaże. Decyzję programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi otrzymałem od dwóch powiatów w 2009 r. na 10 lat, przypadkiem teraz dowiedziałem się, że decyzje straciły ważność z dniem 01.01.2011 r. Czy organ wydający te decyzje powinien powiadomić o zmianie ważności decyzji? Jak to powinno wyglądać, gdyż przez takie zamieszanie nie mogę wykonywać pracy i ponoszę straty? [W.K] czytaj więcej »

27.02.2011

Jaki jest termin składania do WIOŚ wyników pomiarów imisji?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy kwestii związanej z terminem składania do WIOŚ wyników pomiarów imisji z automatycznej stacji pomiarowej. Czy ma to być raportowane co miesiąc, co pół roku czy raz na rok? czytaj więcej »

23.02.2011

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych

Od 2011 r. nowym obowiązkiem zgłoszenia instalacji z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych objęte są wg § 2 ust. 2 rozporządzenia [2] następujące instalacje:

1)     stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;

2)     instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. czytaj więcej »

22.02.2011

Czy zgłaszającym do KOBiZE jest dzierżawca czy właściciel?

Pytania:

1) Właściciel wydzierżawił w drodze umowy obiekt typu „serwis samochodowy z lakiernią samochodową”, na którą użytkownik – dzierżawca uzyskał pozwolenie emisyjne. Natomiast kotłownia c.o. oraz zakup paliwa (gaz) na cele grzewcze pozostają w gestii właściciela czytaj więcej »

19.02.2011

Wygasają stare strefy ochronne ujęć wody

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Wchodzi w życie, poza jednym wyjątkiem, po 30 dniach od ogłoszenia czyli 18 marca 2011 r. czytaj więcej »

15.02.2011

Czy specustawa dotyczy tylko nowych inwestycji przeciwpowodziowych?

Pytanie: Problem dotyczy kompetencji organu wydającego DOŚU przy modernizacji budowli ppowodziowej – przepompowni wód umożliwiającej przerzucanie nadmiaru wód z terenu zawala (będącego doliną chronioną) rurociągami tłocznymi umieszczonymi w wale przeciwpowodziowym w celu ochrony tego terenu przed zalaniem. Uważam, że przepompownia jest funkcjonalnie związana z wałem przeciwpowodziowym i zaliczana jest do budowli przeciwpowodziowych w myśl ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – Dz. U. Nr 143/2010. Jednak inwestor zakwalifikował to przedsięwzięcie nie do budowli ppow. tylko „gospodarowanie wodą w rolnictwie” – budowa zbiornika wodnego wg § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e rozporządzenia RM w sprawie klasyfikacji przedsięwzięć – Dz. U. Nr 213/2010.
1) Czy ww. wymieniona ustawa dotyczy tylko nowopowstałych inwestycji ppow., czy również modernizacji istniejących (modernizacja przepompowni, roboty budowlano-remontowe powiększenia zbiornika wyrównawczego)?
2) Czy inwestor może realizować ww. inwestycję omijając specustawę (nie ma potrzeby wywłaszczania (art. 36 specustawy)? Jeśli tak – to DOŚU powinien wydać wójt? czytaj więcej »

15.02.2011

Czy muszę się rejestrować w bazie KOBiZE?

Pytanie: Proszę o odpowiedz, jak obliczyć opłatę za magazynowanie i sprzedaż oleju napędowego oraz czy muszę się rejestrować w bazie kobize, jeżeli wprowadzam do atmosfery zanieczyszczenia z tytułu spalania paliw w pojazdach samochodowych, maszynach roboczych, obrotu paliwami płynnymi oraz zużycia węgla w piecach c.o. o mocy do 0,5 MW? czytaj więcej »

13.02.2011

Kiedy może być odmowa udzielenia zezwolenia na odzysk odpadów?

Pytanie: Chciałbym opisać pewną sytuację. Uzyskałem pozwolenie na użytkowanie obiektu (styczeń 2010) pod kątem zakładu przetwarzania odpadów. Decyzję tą poprzedziło wydanie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, oraz oczywiście decyzji środowiskowej. Niestety organ odmówił mi wydania zezwolenia na odzysk z uwagi na (jego zdaniem) niezgodność zamierzonego sposobu określonego (we wniosku) gospodarki odpadami ze sposobem określonym w planie gospodarki odpadami. czytaj więcej »

09.02.2011

Projektowane stawki opłat za składowanie odpadów od 2012 – znaczne zmiany!

Wczoraj został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i na Stały Komitet Rady Ministrów projekt rozporządzenia w sprawie opłat za umieszczenie odpadów na składowisku. czytaj więcej »

09.02.2011