Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Projektowane stawki opłat za składowanie odpadów od 2012 – znaczne zmiany!

Wczoraj został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i na Stały Komitet Rady Ministrów projekt rozporządzenia w sprawie opłat za umieszczenie odpadów na składowisku.
Podobny projekt był pół roku temu przedstawiony do konsultacji społecznych i ten akt prawny miał obowiązywać od 2011 r. Nie doszło do tego i obowiązujące na 2011 r. są określone w analogicznych jak dotychczas przepisach: [1] – zasady i [2] stawki.
Teraz, ponownie wrócono do pomysłu rewolucji w opłatach za korzystanie ze środowiska w zakresie odpadów. Projekt przewiduje jednostkowe stawki opłaty w zł/tonę za umieszczenie odpadów na składowisku w latach 2012, 2013, 2014 i 2015, z podziałem tylko na 4 rodzaje odpadów:

1) Odpady oznaczone kodami 17 06 01* oraz 17 06 05* oraz 16 82 01* i 16 82 02 (0/0/0/0 zł/Mg)
2) Odpady obojętne oraz fosfogipsy (będące w stanie wolnym lub ustabilizowane żużlami, popiołami paleniskowymi lub pyłami z kotłów) (11/12/13/14 zł/Mg)
3) Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne (35/40/45/50 zł/Mg)
4) Odpady opakowaniowe, odpady komunalne, odpady palne, odpady pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów, odpady metali pochodzące z rozbiórki i demontażu oraz odpady niebezpieczne (140/160/180/200 zł/Mg)

Uwaga:

 • „rodzaj” jest tu w znaczeniu szerszym niż w katalogu odpadów [3], w którym to „rodzaj” = „kod”
 • określono, jakie warunki muszą być spełnione, aby można zaliczyć do odpadów „3 rodzaju” ustabilizowane biologicznie odpady z tlenowego i beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,  zawierających frakcje biodegradowalne,  w tym  zmieszanych  odpadów komunalnych
 • dla potrzeb tego rozporządzenia dla  stawki odpadów „4 rodzaju” podano definicję odpadów palnych: „Odpady palne to odpady ulegające spaleniu w procesach autotermicznych, bez dodatku energii z zewnątrz„; obecnie nigdzie w obowiązujących przepisach nie ma definicji odpadów palnych, jest natomiast od 2011 r. zakaz składowania odpadów palnych selektywnie zebranych (art. 55 ust. 1 pkt 7a UO), a więc podana stawka dla takich odpadów będzie do zastosowania przy naliczaniu opłaty podwyższonej i kar (art. 293, 309 POŚ
 • dla potrzeb tego rozporządzenia dla  stawki odpadów „4 rodzaju” określono, że odpady z mechanicznej obróbki odpadów to te z podgrupy 19 12 wg katalogu odpadów [3]
 • stosować będzie trzeba stawkę najwyższą w przypadku, gdy odpady „3 rodzaju” i „4 rodzaju” spełniać będą jednocześnie warunki zastosowania więcej niż jednej stawki opłaty
 • uwodnienie odpadów będzie można w opłacie uwzględniać wg dotychczasowego wzoru do obliczenia jednostkowej stawki Q = (100 – W) x 0,01 x n x q, ale:
 • – tylko za składowanie w okresie do 31 grudnia 2012 r.
  – tylko dla odpadów zawierających wodę w ilości co najmniej 60%, dla których współczynnik „n” jest w dotychczasowej wysokości.

Uwaga: Projektowane ograniczenia stosowania ww. wzoru tylko do odpadów o zawartości wody w ilości co najmniej 60 % spowoduje odwrotny skutek, niż jest to opisane w uzasadnieniu do tego projektu, gdyż składowanie odpadów „mocno” uwodnionych będzie „tańsze” o co najmniej 56 % od składowania odpadów o uwodnieniu poniżej 60 %.
Z obliczeń wynika, że nie będzie ekonomicznego uzasadnienia, aby odpady kierowane na składowisko odwadniać poniżej 60 %.

Przykładowo, wg projektowanych zmian:
– dla uwodnienia 59 % stawka wyniesie: Q = q
– dla uwodnienia 60 % (W = 60 %, n = 1,1) stawka wyniesie: Q = (100 – W) x 0,01 x n x q = (100-60) x 0,01 x 1,1 x q = 0,40 x 1,1 x q = 0,44 x q, a więc jest to o 56 % mniej niż powyżej dla odpadów o uwodnieniu 59 % czyli o uwodnieniu mniejszym tylko o 1 %

A tak byłoby, gdyby pozostały obecne zasady wg [1]:
– dla uwodnienia 59 % (W = 59 %, n = 1,0) stawka wyniosłaby: Q = (100 – W) x 0,01 x n x q = (100-59) x 0,01 x 1,0 x q = 0,41 x 1,0 x q = 0,41 x q, a więc jest to o 59 % mniej niż na podstawie projektowanych zasad
– dla uwodnienia 60 % (W = 60 %, n = 1,1) stawka wyniosłaby tak jak dla projektowanych zasad: Q = (100 – W) x 0,01 x n x q = (100-60) x 0,01 x 1,1 x q = 0,40 x 1,1 x q = 0,44 x q, a więc byłoby to o 3 % więcej od stawki powyższej dla odpadów o uwodnieniu 59 % czyli o uwodnieniu mniejszym tylko o 1 %

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[2] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – M.P. Nr 74/2010 r., poz. 945
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 273-297a, 309

Tematy powiązane

Czy nasze odpady są palne selektywnie zebrane?
Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012

Joanna Wilczyńska (09.02.2011)
Nowości | 6 komentarzy »
Tagi: , , , , , , ,


komentarzy 6

“Projektowane stawki opłat za składowanie odpadów od 2012 – znaczne zmiany!”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:52, 03.08.2011:

  Wg informacji MŚ: nowe rozporządzenie w sprawie stawek opłat za umieszczenie odpadów na składowisku będzie dopiero do nowej ustawy o odpadach, a na 2012 rok będą stawki „po staremu” w obwieszczeniu

 2. 2 Ryszard napisał(a) 09:04, 03.09.2011:

  Widzę konieczność wprowadzenia od 2012 roku zwiększonych opłat z podziałem na cztery grupy za składowanie odpadów na składowiskach. Wprowadzenie tych opłat od 2012 roku zakończy faktyczne składowanie odpadów np. komunalnych a w dokumentach rozpisuje się „segregację” tych odpadów ażeby zyskać na niższej opłacie składowiskowej. Takim przykładem jest składowanie odpadów o kodzie 19 12 12 które niby najpierw się uzyskuje poprzez sortownię a następnie trafia na składowisko.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:14, 09.09.2011:

  Na 2012 rok stawki opłat za składowanie odpadów, a także za emisję do powietrza, ścieki i pobór wody będę wg dotychczasowych zasad i podniesione będą o 2,6 % (tzw. wskaźnik inflacji) określone będą w obwieszczeniu – projekt z 18.08.2011 r.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:07, 24.10.2011:

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 – zostało ogłoszone w M.P. Nr 94/2011 r., poz. 958

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:35, 09.11.2012:

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 – zostało ogłoszone w M. P. z 2012 r. poz. 766

 6. 6 Piotr napisał(a) 22:57, 06.12.2012:

  Nie rozumiem tego zamieszania wokoł smieci ,proponowane zmiany całkowity koszt bezczynności urzędniczej przenoszą na obywatela.Pozatym mżna je ominąć ,własna studnia, wymeldować sie i nigdzie nie meldować.


Skomentuj...