Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Jakie podmioty muszą dokonać rejestracji w KOBiZE?

Pytanie:

Czy podmiot będący przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który eksploatuje instalacje nie wymagające pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, ale eksploatuje środki transportu (spalanie paliw w silnikach spalinowych) ma obowiązek:

– dokonania rejestracji w KOBiZE?

– sporządzenia raportu zgodnie z rozp. MŚ z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 3, poz. 4)?

– dokonania rejestracji i sporządzania raportu, jeżeli emituje do powietrza substancje nie wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji? [R.B.]

Odpowiedź:

Obecnie, zgodnie z informacjami KOBiZE z 1 i 3 stycznia 2011 r., tzw. „małe” podmioty, które eksploatują instalacje jedynie niewymagające pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz eksploatują środki transportu (spalanie paliw w silnikach spalinowych), nie muszą dokonywać rejestracji w KOBiZE , a raporty mogą przekazywać w uproszczony sposób wypełniając formularz dla „małych” podmiotów w formacie Excel pobrany ze strony internetowej KOBiZE z zakładki Raportowanie (będzie dostępny od 12 stycznia 2011 r.) i przesyłając go na adres raport@krajowabaza.kobize.pl.

Moim zdaniem nie wynika z ustawy [1] obowiązek raportowania, gdy substancja nie jest wymieniona w załączniku do ustawy [1]. Jeżeli jednak docelowo (od 2013 r.) raporty mają służyć opłatom, to oba systemy powinny być spójne. Inna sprawa, to czy w takim przypadku wymagana jest docelowo rejestracja w systemie. Nie wynika to z przepisów [1] i [2], ale może się okazać, że rejestracja jednak będzie wymagana (analogicznie jak w przypadku „zerowych” sprawozdań PRTR). Brak jest wyjaśnienia tego zagadnienia. Trzeba więc śledzić informacje KOBiZE.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 7 ust. USZE:

Podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1—5, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Ustawa [1] nie daje żadnych wyjątków dla obowiązku wprowadzenia raportu do Krajowej bazy prowadzonej przez KOBiZE, przy czym art. 2 pkt 20 USZE odwołuje się do definicji z POŚ:

Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) podmiocie korzystającym ze środowiska — rozumie się przez to podmiot korzystający ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 POŚ

Natomiast wg definicji z art. 3 pkt 20 POŚ:

przez podmiot korzystający ze środowiska rozumie się:
a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także
– osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
– oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia

Z tego wynika, że lista podmiotów ustawowo objęta obowiązkiem raportowania do KOBiZE jest szersza, niż lista podmiotów podlegających obowiązkowi opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie substancji wprowadzanych do powietrza (patrz art. 284 ust. 2 POŚ), gdyż dotyczy też rolnika nawet wtedy, gdy nie wymaga on pozwolenia na wprowadzanie substancji do środowiska (patrz art. 3 pkt 20 lit. a i c POŚ). Inne stanowisko przedstawia KOBiZE w informacji z 1.01.2011 r.

Jednakże, na podstawie art. 221 ust. 1a POŚ ma być wydane rozporządzenie, które określi wzór formularza obejmującego wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE. Póki co, brak jest tego rozporządzenia.

Natomiast według informacji KOBiZE z 3.01.2011 r.:

Ministerstwo Środowiska zaakceptowało propozycję KOBiZE polegającą na ograniczeniu rejestracji podmiotów w pierwszych 2 latach sprawozdawczych tylko do prowadzących instalacje, którzy na terenie zakładu eksploatują co najmniej jedną instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Podmioty, które na terenie swoich zakładów eksploatują wyłącznie instalacje nie wymagające pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub posiadające jedynie środki transportu, maszyny robocze (tzw. „małe” podmioty) mogą więc przekazywać raporty w uproszczony sposób, bez konieczności zakładania konta w Krajowej bazie, wypełniając formularz dla „małych” podmiotów w formacie Excel pobrany ze strony internetowej z zakładki Raportowanie (formularz w zakładce pojawi się z chwilą wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy. Po wypełnieniu formularz należy przesłać na adres mailowy raport@krajowabaza.kobize.pl.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 2, 3, 6, 7, 59, załącznik
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – zostało ogłoszone 4.01.2011 r. w Dz. U. Nr 3/2011 r., poz. 4
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 221 ust. 1a, 236b, 284

Tematy powiązane:

Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?
Czy dla każdej lokalizacji trzeba założyć osobne konto w Krajowej bazie i sporządzić osobne raporty do KOBiZE?
KOBiZE – Najczęściej zadawane pytania
KOBiZE – Informacje

Joanna Wilczyńska (09.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | 9 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , ,


komentarzy 9

“Jakie podmioty muszą dokonać rejestracji w KOBiZE?”
 1. 1 SŁAWEK napisał(a) 13:53, 18.02.2011:

  w tym tygodniu byłem na szkoleniu o tej tematyce, prowadzonym przez pracownika MŚ – współtworzącego projekty przepisów w tej sprawie. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno rejestracji jak i raportowaniu podlegają podmioty, które gospodarczo korzystają ze środowiska, a więc kto użytkuje choćby jeden samochód z silnikiem spalinowym. O ograniczeniu raportowania toczą się rozmowy na szczeblu krajowym, ale nie ma decyzji, a tym bardziej przepisu prawnego. Należy wiedzieć, że wszystkie podmioty podlegają złożenia raportu do końca lutego za rok 2010, niezależnie złożonych do Marszałków sprawozdań o opłatach za rok 2010. Ważne, że rozbieżności danych podanych w raporcie będą większe niż 10 procent w stosunku do roku poprzedniego, to taki raport będzie podlegał szczegółowemu wyjaśnieniu z udokumentowaniem takich różnic. Dotyczy to już roku 2010, porównywanego z rokiem 2011!!! Kto ma duże opłaty to może mieć ładne „kwiatki”. Powodzenia

 2. 2 Zenon napisał(a) 19:40, 03.12.2012:

  Czy rolnik nie posiadający pojazdu mechanicznego ale posiadający np krowy świnie konie które wydzielają metan a więc emitują zanieczyszczenia też podlega obowiązkowi rejestracji?

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:27, 09.02.2013:

  Raport do KOBiZE za 2012 r. do końca lutego 2013 r. powinny złożyć wszystkie podmioty eksploatujące “instalację”, a więc posiadające “zakład”.
  Na stronie KOBiZE nie ma już formularza dla “małych” podmiotów w formacie Excel.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:56, 16.01.2014:

  Zmiana odpowiedzi KOBiZE na pytanie: Czy podmiot posiadający wyłącznie środki transportu powinien założyć konto w Krajowej bazie?
  „… Mając to na względzie i biorąc pod uwagę nadrzędny charakter obowiązku sformułowanego w ustawie można przyjąć, że podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu) powinny móc spełnić obowiązek sporządzenia raportu poprzez utworzenie konta w Krajowej bazie, za pośrednictwem którego raporty te będą wprowadzane do tej bazy.”
  Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2013 rok – na str. 18-19 opisuje możliwość wprowadzania raportu za 2013 r. tylko z urządzeń (w tym środków transportu) przez podmioty nieposiadające „zakładu” w rozumieniu POŚ.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:13, 23.02.2014:

  KOBiZE informuje 20.02.2014 r.:
  „W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzania raportów do Krajowej bazy po dniu 28 lutego 2014 r. informujemy, że po tym terminie będzie nadal istniała techniczna możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy do KOBiZE na dotychczasowych zasadach. Ewentualne informacje udzielane Podmiotom przez firmy zajmujące się doradztwem w zakresie ochrony środowiska odnośnie zamknięcia przez KOBiZE Krajowej bazy z dniem 1 marca 2014 r. są bezpodstawne.”

 6. 6 Marcin napisał(a) 14:01, 27.02.2014:

  Jaja sobie ktoś z nas wszystkich przedsiębiorców robi. Może jeszcze mam składać raport o ilości wydychanego co2 albo oddanego moczu i kału pracowników??? Weźcie się porąbane jełopy za największych emitentów co2 t.j. chiny, usa. A nam malutkim dajcie żyć!!!

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:34, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 8. 8 Ewa napisał(a) 18:51, 23.02.2017:

  Dzień dobry .Jak to możliwe, że w jednym akcie prawnym działalność rolnicza jest zaliczana do przedsiębiorcy (kodeks cywilny)a innym razem nie (ustawa o przedsiębiorczości) czy innych ponieważ nie podlega wpisowi do CIDG. Wygląda na to, że wpis do ewidencji jest pierwszym krokiem w określeniu czy działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą czy nie i czy rolnik to przedsiębiorca chociaż wszystko na to wskazuje, czy tylko w określonych aktach (wyłączam oczywiste przypadki które są opisane w rozp. o wymaganych pozwoleniach) Brak konsekwencji dotyczy zarówno niepodleganiu opłatom za korzystanie ze środowiska ale konieczność rejestracji w KOBIZE już tak. Jak mają być spójne dane o opłatach z KOBIZE???I wreszcie czy w kwestii „zanieczyszczający płaci” są płacący bo nie są rolnikami i niepłacący bo nie są wpisani do rejestru choć ich udział jest znaczny.Jakim kluczem określamy potrzeby i ochronę środowiska- wpisami ? czy może ingerencją w nie ?. Nadmieniam, że część rolników ponosi opłaty włącznie z opłatami produktowymi a część nie .Podobnie jest z generowaniem olejów odpadowych. Jeśli działalność to nie instalacja – włącznie z interpretacją o urządzeniach stacjonarnych (zakł, mechaniki pojazdowej ) to może generować odpady ile zdoła …powyżej 1 tony a pozwolenie nie jest konieczne. tak wygląda interpretacja przepisów nie tylko wśród ludu. Z wyrazami szacunku .Ewa

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:31, 02.03.2023:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...