Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy za przeładunek oleju napędowego wnosi się opłaty do UM?

Pytanie:

Czy za przeładunek oleju napędowego (kontenerowa stacja paliw) wnosi się opłaty do UM? Czy jest to równoznaczne z przeładunkiem benzyn? [R.B.]

Odpowiedź:

Jeżeli chodzi o opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza, to nie ponosi się opłat jedynie za emisję do powietrza powstałą w wyniku prowadzenia działań ratowniczych (art. 2 ust. 2 pkt 2 POŚ). Poza tym nie ma żadnych zwolnień z obowiązku naliczenia półrocznych opłat za emisję do powietrza (również za emisję z dostawy i dystrybucji ON) i złożenia wykazów opłatowych do marszałka województwa i WIOŚ.

Gdy kwota na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł za półroczną łączną emisję do powietrza, to podmiot korzystający ze środowiska nie musi jej wnosić, wtedy jednak wykaz opłatowy należy złożyć (art. 289 ust. 1, art. 286 POŚ).

Do opłat za wprowadzane w 2010 roku substancje do powietrza należy stosować stawki określone w obwieszczeniu [2], ale odnośniki i ich objaśnienia należy stosować nadal z rozporządzenia [3].

Jednostkowe stawki opłat dla poszczególnych substancji wprowadzanych do powietrza określone są w tabeli A.

Natomiast zryczałtowane jednostkowe stawki opłat określają tabele B-E, z których można korzystać wtedy, gdy brak jest możliwości ustalenia poszczególnych rodzajów i ilości substancji wprowadzanych do powietrza, ale dotyczy to jedynie emisji substancji:

–   powstających przy przeładunku benzyn silnikowych,

–   z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,

–   z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,

–   z chowu lub hodowli drobiu.

Nie ma więc zryczałtowanych stawek dla ON tak jak dla benzyny, dlatego opłatę należy naliczyć za poszczególne substancje (węglowodory alifatyczne i węglowodory aromatyczne).

Skład emitowanych substancji z benzyny jest inny niż z ON, a wielkość emitowanych substancji z benzyny jest prawie 1000 razy większa niż z ON przy przeładunku takiej samej ilości paliwa. Nie ma jednak podstawy prawnej, aby zawyżając opłatę stosować dla przeładunku ON stawki ryczałtowe jak dla przeładunku benzyny.

Powszechnym problemem (nie tylko dla ON) są wskaźniki emisji, które obecnie nie są określane w przepisach (będą może określone w rozporządzeniu do art. 7 ust. 4 USZE). Z braku oficjalnych obecnie wskaźników emisji, dla przeładunku ON można skorzystać (prawdopodobnie zawyżając) z dopuszczalnych ubytków dla przyjęcia i wydawania paliwa określonych w rozporządzeniu [4].

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 2, 3, 273, 286, 289
[2] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 – M.P. Nr 57/2009 r., poz. 780
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[4] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych – Dz. U. Nr 32/2009 r., poz. 242
[5] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 7

Tematy powiązane:

Jaki jest termin wnoszenia opłat za emisję za II półrocze 2010 roku – czy jest to koniec lutego czy stycznia 2011 roku?
Za lata 2011 i 2012 opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na dotychczasowych zasadach

Joanna Wilczyńska (08.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Czy za przeładunek oleju napędowego wnosi się opłaty do UM?”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:49, 22.01.2017:

    Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
    Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
    W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.


Skomentuj...