Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy ustalając opłaty za wody opadowe i roztopowe uwzględnia się powierzchnie dachów?

Pytanie:

Przeczytałam Pani artykuł w Eko-Akademii pt. ”Kiedy za deszczówkę nie są wymagane opłaty?” i przyznaję, że okazał się on dla mnie bardzo pomocny w odpowiedzi na problem, z którym przyszło mi się zmierzyć, a mianowicie  czy wody opadowe z dachów domu jednorodzinnego mieszczą się w definicji ścieków wg art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c Prawa wodnego oraz art. 3 pkt 38 lit. c POŚ. Proszę jednak o podpowiedź, czy w tym zakresie istnieją  prawne interpretacje w formie np. wyjaśnień Ministerstwa Środowiska albo innych instytucji. Spotkałam się w Internecie na stronie www.komunalny.pl z informacją, iż zgodnie z Wyjaśnieniami zarówno Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Budownictwa (które w tym przypadku przytacza interpretacje MŚ) nie wszystkie wody opadowe są ściekami – nie należą do nich wody z dachów. Zaznaczam, że chodzi mi o dach domu jednorodzinnego na osiedlu mieszkaniowym pokryty wysokiej klasy blacho-dachówką. Niestety na stronach tych instytucji nie znalazłam tych wyjaśnień. Dlatego też proszę o pomoc i z góry dziękuję. [E.Ł.]

Odpowiedź:

Na stronie Ministerstwa Środowiska (w zakładce: Prawo>wyjaśnienia do przepisów>Lista aktów prawnych, do których zamieszczono wyjaśnienia>Ustawy>2001> Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw >2002-04-23 – ogólne) zamieszczone jest m.in. następujące pytanie z odpowiedzią:

14. Czy ustalając opłaty za wody opadowe i roztopowe uwzględnia się powierzchnie dachów?
Ustalając opłatę za wody opadowe i roztopowe bierzemy pod uwagę trwałą nawierzchnię, tzn. nie uwzględniamy powierzchni dachów.

Deszczówka z dachu nie jest „ściekiem” niezależnie od rodzaju pokrycia dachu (dachówka, blacha, papa …) i niezależnie od rodzaju budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, usługowy, przemysłowy …), gdyż „powierzchnia” dachu nie jest „nawierzchnią”, o której jest mowa w definicji „ścieków” tzw. deszczowych (art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c PW; art. 3 pkt 38 lit. c POŚ):

ścieki – to wprowadzane do wód lub do ziemi m.in.:
c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów

Opłata za korzystanie ze środowiska jest wg art. 273 ust. 1 pkt 2 POŚ za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, dlatego też opłata ta nie jest wymagana za deszczówkę z dachów, gdyż te nie spełniają definicji ścieków.

Ponadto, w związku z pytaniem, należy przypomnieć, że (art. 284 ust. 2 POŚ):

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów PW

Uwaga. Przytoczone wyjaśnienia MŚ nie są „prawną interpretacją”, gdyż takie stawisko MŚ nie stanowi wiążącej wykładni przepisów prawa.

Uwaga.  Wiążącą wykładnię (interpretację) przepisów dotyczących opłat przedsiębiorca może uzyskać od organu właściwego do pobrania opłaty. W tym celu musi złożyć (i zapłacić 40 zł) wniosek do tego organu o wydanie pisemnej interpretacji w jego indywidualnej sprawie dotyczącej zakresu i sposobu stosowania przepisu dotyczących opłat. Taką możliwość daje od 20.09.2008 r. zmieniony art. 10 i dodany art. 10a ustawy [3]:

Art. 10. 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.
2. Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.
3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.
4. Wniosek o wydanie interpretacji zawiera również:
1)   firmę przedsiębiorcy;
2)   oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej;
5)   adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.
5. Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.
6. Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
8. Opłata, o której mowa w ust. 6 i 7, stanowi odpowiednio dochód budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia albo jednostki samorządu terytorialnego.
9. Opłatę od wniosku, o którym mowa w ust. 1, uiszcza się na rachunek organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej, właściwych do wydania interpretacji albo, jeżeli istnieje taka możliwość, gotówką w kasie tego organu lub jednostki.

Art. 10a. 1. Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaconego wniosku. W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.
2. Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.
3. Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.
4. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 273, 284
[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. Nr 239/2005 r., poz. 2019, ze zm. – art. 9
[3] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. Nr 220/2010 r., poz. 1447, ze zm. – art. 10, 10a

Tematy powiązane

Kiedy za deszczówkę nie są wymagane opłaty?
W jakich przypadkach należna jest opłata za deszczówkę?
Kiedy za deszczówkę wprowadzaną do wód lub do ziemi należne są opłaty za korzystanie ze środowiska?
Wyjaśnienia MŚ z 2002-04-23 ogólne do POŚ
Jak uzyskać wiążącą interpretację urzędową w zakresie opłat środowiskowych?

Joanna Wilczyńska (06.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Czy ustalając opłaty za wody opadowe i roztopowe uwzględnia się powierzchnie dachów?”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:53, 31.10.2011:

    Interpretacja MŚ z 20.10.2011 r. potwierdza, że deszczówka z dachów nie jest ściekiem, a więc nie jest wymagana za nią opłata za korzystanie ze środowiska


Skomentuj...