Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Jaki należy nadać ściekom kod przy naliczaniu opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi?

Pytanie: Jaki należy nadać kod, przy naliczaniu opłat za wprowadzanie ścieków, ściekom z budynku mieszkalnego zakładowego odprowadzanym na oczyszczalnię zakładową razem ze ściekami przemysłowymi (wspólną kanalizacją ściekową)? [U.D.]

Odpowiedź:

Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wymaga uiszczania półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska w terminie do końca stycznia i do końca lipca, na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W tych samych terminach należy przedłożyć tzw. wykazy „opłatowe” marszałkowi województwa oraz do WIOŚ. Do WIOŚ nie jest wymagane przekazanie wykazów „opłatowych” jedynie w przypadku ścieków tzw. deszczowych oraz ścieków z chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate i innych organizmów wodnych.

Rozporządzenie [2] określa wzory tych wykazów, wg których dane dotyczące ścieków należy podać w rozbiciu na poszczególne rodzaje, m.in. na ścieki o kodach a-d opisanych w objaśnieniach do załącznika nr 1 i 4 do rozporządzenia [2] następująco:

Kody rodzajów ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi:

a – ścieki bytowe, z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych lub ścieków innych niż ścieki komunalne albo ścieki przemysłowe,

b – ścieki komunalne inne niż ścieki bytowe wprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,

c – ścieki przemysłowe wprowadzane z urządzeń innych niż wymienione w lit. b,

d – ścieki inne niż wymienione w lit. a-c.

Ścieki z budynku mieszkalnego zakładowego to ścieki „bytowe”. Gdyby wyłącznie takie ścieki wprowadzane były do wód lub do ziemi, to w wykazie należałoby zaznaczyć kod „a”.

Jednak w przypadku, gdy ścieki „bytowe” zmieszane są ze ściekami „przemysłowymi”, to po zmieszaniu klasyfikowane są jako:

– ścieki „komunalne” (kod „b”), gdy wprowadzane są do wód lub do ziemi poprzez gminną kanalizację,

– ścieki „przemysłowe” (kod „c”), gdy wprowadzane są do wód lub do ziemi w innych przypadkach np. przez wytwórcę tych ścieków.

Z powyższego wynika, że dla przypadku opisanego w pytaniu wszystkim ściekom odprowadzanym z zakładowej oczyszczalni należy nadać kod „c” – ścieki „przemysłowe”.

Do opłat za wprowadzane ścieki do wód lub do ziemi należy stosować stawki określone w obwieszczeniu: [3] – za ścieki z 2010 r., [4] – za ścieki z 2011 r., ale zasady należy stosować nadal z rozporządzenia [5], a więc:

– wg § 3 ust. 3 [5] dla stawek BZT-5 i ChZT-CR określonych w [3] lub [4] należy stosować współczynniki różnicujące określone w § 3 ust. 4-7 [5] (dla ścieków „przemysłowych” współczynnik ten wynosi „1”);

– wg § 3 ust. 8 [5] podmiot wprowadzający do wód lub do ziemi mieszaninę ścieków powstałych w związku z prowadzoną przez niego działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową ze zmierzoną ilością ścieków pochodzących od innego podmiotu ustala opłatę jako sumę opłat za poszczególne rodzaje ścieków, uwzględniając ich ilości i rodzaje oraz określone dla nich współczynniki różnicujące (nie dotyczy więc przypadku opisanego w pytaniu);

– wg § 7 [5] wysokość stawki opłaty za wprowadzanie ścieków do jezior ustala się jako iloczyn liczby 2 i jednostkowych stawek opłat określonych w § 3-6 [5] (w pytaniu brak jest informacji, czy ścieki wprowadzane są do jeziora).

Uwaga. W przepisach [5] brak jest doprecyzowania, co należy rozumieć przez „jezioro” (czy również powstałe sztucznie zbiorniki wodne, a noszące w swojej nazwie „jezioro”?).

Uwaga. Definicje ścieków „bytowych”, „komunalnych” i „przemysłowych” są podane w art. 9 ust. 1 pkt 15, 16 i 17 Prawa wodnego [6], z tym że dla ścieków „przemysłowych” moim zdaniem definicja nie jest „trafiona”.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 273-292
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816
[3] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 – M.P. Nr 57/2009 r., poz. 780
[4] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – M.P. Nr 74/2010 r., poz. 945
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. Nr 239/2005 r., poz. 2019, ze zm. – art. 9

Tematy powiązane

Jaki jest termin wnoszenia opłat za emisję za II półrocze 2010 roku – czy jest to koniec lutego czy stycznia 2011 roku?

Joanna Wilczyńska (16.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , ,Skomentuj...