Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy można spalać trociny z produkcji mebli?

Pytanie: Czy zakład produkujący meble może legalnie zagospodarowywać trociny powstałe z obróbki płyty wiórowej surowej i okleinowanej oraz płyty typu MDF zebrane w silosie przez instalację odpylającą spalając je następnie w kotle przystosowanym do spalania odpadów drzewnych? Cała instalacja powiązana jest technologicznie. Jeśli tak, to czy potrzebna jest wówczas decyzja na odzysk odpadów? Jeśli nie, to jak należy zagospodarować powstałe trociny? Problem ten jak myślę dotyczy wielu zakładów branży meblarskiej. [K.P.]

Odpowiedź:

Zagadnienie to porusza interpelacja poselska nr 19229. Jednak odpowiedź na tę interpelację wybiega w przyszłość i nie rozwiązuje dzisiaj tego problemu zgodnie z oczekiwaniami branży meblarskiej.

Trociny powstałe w procesie produkcji mebli są wg art. 3 ust. 1 UO odpadem w tym procesie o kodzie 03 01 04* albo 03 01 05 wg [2]. Ich ilości roczne powinny być uwzględnione w informacji, decyzji albo pozwoleniu dotyczącym wytwarzania odpadów (art. 17 UO).

Można takie odpady wykorzystać w innym procesie (np. w procesie spalania) na terenie tego samego zakładu (np. tak jak opisane jest w pytaniu) albo w innym, ale wymagane jest zezwolenie na odzysk tego odpadu.

Odpady do odzysku przekazać można tylko temu, kto ma zezwolenie na odzysk (art. 25 ust. 2 UO). Zezwolenia na odzysk nie wymagają jedynie osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na własne potrzeby (art. 26 ust. 1, art. 33 ust. 1-3 UO), ale dotyczy to wyłącznie niektórych odpadów i sposobów wykorzystania określonych w rozporządzeniu [3].

Jeżeli uznamy, że trociny z obróbki płyty wiórowej surowej i okleinowanej oraz płyty typu MDF są odpadem wymienionym w art. 49a ust. 1 UO i w  § 5 ust. 7 [4] – jako „biomasa”, to wówczas spalanie takiego odpadu traktowane jest jak spalanie paliwa (standardy emisyjne, pozwolenie/zgłoszenie, pomiary emisji) a nie odpadu, chociaż zezwolenie na odzysk i prowadzenie ewidencji odpadowej jest wymagane.

W innym przypadku, gdy odpad jest spalany, ale nie spełnia powyżej wymienionej definicji biomasy, to dodatkowo wymagane są warunki jak dla spalania lub współspalania odpadów a dotyczące:

 • standardów emisyjnych [4],
 • pomiarów emisji [5],
 • warunków technicznych, w tym pomiarów parametrów procesu [6],

ponadto:

 • kierownik musi posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w spalarni lub współspalarni (art. 49 UO),
 • wymagane jest pozwolenie na emisję substancji do powietrza (art. 180, 220 POŚ).

Uwaga. W ostatniej zmianie rozporządzenia [6] zmieniono tylko § 3, natomiast § 7 dotyczący pomiaru parametrów procesu spalania pozostał bez zmian.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17, 25, 26, 33, 49, 49a
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. Nr 75/2006 r., poz. 527 + zmiany (Dz. U. Nr 235/2008 r., poz. 1614)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2181, ze zm.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. Nr 206/2008 r., poz. 1291
[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów – Dz. U. Nr 37/2002 r., poz. 339 + zmiany (Dz. U. Nr 1/2004 r., poz. 2, Dz. U. Nr 61/2010 r., poz. 380)
[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 145, 149, 180, 220
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880

Tematy powiązane

Definicje biomasy
Definicja “instalacji” w przepisach o ochronie środowiska
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Interpelacja poselska nr 19229 w sprawie meblowych pozostałości poprodukcyjnych

Joanna Wilczyńska (21.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | 6 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , , , ,


komentarzy 6

“Czy można spalać trociny z produkcji mebli?”
 1. 1 Jan Trzebiński napisał(a) 14:54, 05.02.2011:

  W sytuacji opisanej przez zadającego pytanie powinniśmy miec do czynienia z pojęciem produktu ubocznego. Kryteria uznawania pozostałości poprodukcyjnej za produkt uboczny zostały określone w dyrektywie przywołanej w odpowiedzi na interpelację poselską. Miom zdaniem z treści dyrektywy nie wynika obowiązek wydania decyzji przez KE dotyczącej produktu ubocznego, dotyczy to pojęcia „utraty statusu odpadu”.
  Uwzględnienia wymaga fakt, że Polska zobowiązana była do transpozycji tej dyrektywy do 12 12 2010 r. W myśl Konstytucji RP, jeśli występuje sprzecznośc prawa krajowego z prawe wspólnotowym pierwszeństwo w stosowaniu ma prawo wspólnotowe. Odstępstwo od tej zasady w przypadku stosowania przepisów bardziej restrykcyjnych wymaga uzgodnienia z KE.

 2. 2 Katarzyna Wrzesińska napisał(a) 12:26, 11.02.2011:

  Wyjaśnienia Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery. Wg nich formalno-prawną definicję paliwa zawiera [4] .
  I dalej:
  „Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że odpady płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF nie są odpadmi drewna (drzewnymi czy drewnianymi). Nie mieszczą się zatem w pojęciu biomasy, zdefiniowanym w par.5 ust.7 ww. rozporządzenia.
  Skoro płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF nie można utożsamiać z drewnem, a więc odpady z tych płyt, nawet gdy nie zawierają związków chlorowcoorganicznych, czy metali ciężkich, nie są uznane w tym rozporządzeniu za biomasę. Stosownie do przepisów przedmiotowego rozporządzenia odpady te nie sa paliwem. W przypadku ich spalania zastosowanie maja przepisy rozdziału 3 tego rozporządzenia dotyczące spalania odpadów”.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:24, 12.08.2011:

  Stanowisko MŚ (z 10.08.2011 r.) dotyczące stosowania przepisów dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów – związane z niewdrożeniem tej dyrektywy w wymaganym terminie tj. do 12.12.2010 r.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:22, 13.05.2012:

  Stanowisko MŚ z 10.05.2012 r. dotyczące sposobu wypełniania zbiorczych zestawień danych o odpadach

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:23, 24.01.2016:

  Od 24.01.2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. z 2016 r. poz. 93

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:09, 29.04.2017:

  Stanowisko MŚ z 20.03.2017 r. w odpowiedzi na interpelację nr 9713 w sprawie problemów przemysłu meblarskiego


Skomentuj...