Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy wytwórca odpadów świadczący usługi remontowe na terenie całego kraju powinien sporządzać jedną KEO?

Pytanie:

1. Czy wytwórca odpadów świadczący usługi remontowe na terenie całego kraju powinien sporządzać jedną KEO dla danego rodzaju odpadów, niezależnie od miejsca ich wytworzenia? (tak rozumiem pkt 1 objaśnień do KEO – zał. 1 – Dz.U.10.249.1673)?
2. Jeśli tak, do którego marszałka województwa należy skierować „Zbiorcze zestawienie…” za 2011 rok? Czy do tego, który wydał decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami? [J.L.]

Odpowiedź:

Definicja wytwórcy odpadów wg art. 3 ust. 3 pkt 22 UO jest następująca:

Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…)
22) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów;
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej

Zasady zwolnienia z wymogu prowadzenia ewidencji niektórych rodzajów odpadów oraz uproszczenia ewidencji tylko do karty przekazania odpadu (tzw. KPO) określa rozporządzenie [2].
W innych przypadkach wytwórca odpadów w wyniku świadczenia ww. usług musi zawsze prowadzić kartę ewidencji odpadu (tzw. KEO) dla każdego rodzaju (kody i rodzaje określa katalog odpadów [3]) wytworzonego odpadu (oprócz odpadów komunalnych).
Od 2011 r. wzór takiej KEO określa załącznik nr 1 do rozporządzenia [4]. Z objaśnienia odnośnika 1 i 6 do tego wzoru wynika, że prowadzący ww. usługi nie musi sporządzać dla danego odpadu osobnej KEO dla każdego miejsca (adresu) wytwarzania odpadu, a w części dotyczącej „miejsca prowadzenia działalności” zamiast miejsca (adresu) wytwarzania odpadu ma podać adres swojej firmy (siedziby):

1) W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów należy sporządzać osobną kartę ewidencji odpadu dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 UO. (…)

6) Podać adres miejsca prowadzenia działalności (W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie odpadów, Ok – odbieranie odpadów komunalnych). W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze (chodzi tu o decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami dla odpadów wytwarzanych w wyniku świadczenia ww. usług) należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów. (…)

Ten, kto prowadzi ewidencję odpadów, musi też sporządzić co roku zbiorcze zestawienie danych o odpadach. Za 2011 r. trzeba to zrobić na formularzu wg nowego wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia [5]. Z objaśnienia odnośnika 7 i 8 do tego wzoru wynika, że prowadzący ww. usługi nie musi sporządzać tabeli B w dziale 1 osobno dla każdego miejsca (adresu) wytwarzanych odpadów, a w części dotyczącej „miejsca prowadzenia działalności” zamiast miejsca (adresu) wytwarzania odpadu ma podać adres swojej firmy (siedziby):

7) Należy wypełnić tabelę osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 UO.

8) Podać adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów. (…) W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze (chodzi tu o decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami dla odpadów wytwarzanych w wyniku świadczenia ww. usług) należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów.

Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do rozporządzenia [5] na etapie jego projektu wykazuje, że wnoszono w tym temacie różne uwagi:

– i takie, które wskazywały, ze względu na prowadzone bazy WSO (Wojewódzki System Odpadowy), potrzebę podawania dla każdej gminy osobno ilości odpadów wytworzonych w czasie ww. usług,

– i takie, które wskazywały na nadmierne obciążenie sprawozdaniami w przypadku usług na terenie licznej ilości gmin.

Te ostatnie uwagi zostały przyjęte. Dlatego dla odpadów wytworzonych w wyniku ww. usług nie musi być osobno dla każdej gminy prowadzona karta ewidencji odpadu (KEO) i sporządzone zbiorcze zestawienie danych o odpadach.

Jednakże oprócz powyższych przepisów są jeszcze inne, ważniejsze, bo rangi ustawowej a nie wykonawczej (art. 37 ust. 1 i 3 UO):

1. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów …

3. Zbiorcze zestawienia danych, o których mowa w ust. 1 …, posiadacz odpadów … jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania …  w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Dopóki brzmienie art. 37 ust. 3 UO jest takie jak powyżej, to moim zdaniem nie ma innej możliwości interpretacji tego zagadnienia i z tego jest wniosek, że:

dla odpadów wytworzonych w wyniku ww. usług zbiorcze zestawienie danych o odpadach powinno być sporządzone osobno dla każdego województwa, a w związku z tym od 2011 r. prowadzona karta ewidencji odpadu wg nowego wzoru powinna być też osobna dla każdego województwa (ale KEO nie musi być osobna dla każdej gminy czy dla każdego adresu wytworzenia).

Uwaga. Z literalnych zapisów w powyższych objaśnieniach wynika, że ewidencja i zbiorcze zestawienie dotyczy każdego miejsca (adresu) wytworzenia odpadu w wyniku ww. usług w przypadku, gdy wykonujący usługę nie posiada decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wymaganej w art. 17 ust. 1a UO.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 3, 17, 36, 36, 79b
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów – Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1735
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1673
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674

Tematy powiązane

Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów
Czy w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami mogą być odpady wytwarzane poza usługami?
Program gospodarki odpadami – teraz tylko jedna decyzja

Joanna Wilczyńska (24.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Czy wytwórca odpadów świadczący usługi remontowe na terenie całego kraju powinien sporządzać jedną KEO?”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:36, 04.03.2011:

    Według stanowiska Ministerstwa Środowiska z 3.03.2011 r.: „w przypadku gdy dany posiadacz odpadów posiada zezwolenie na prowadzenia działalności na terenie całego kraju lub na danym obszarze i faktycznie prowadzi działalność na terenie obejmującym kilka lub kilkanaście województw składa jedno sprawozdanie do każdego urzędu marszałkowskiego, w którym prowadził działalność”


Skomentuj...