Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy na wytwarzanie odpadów komunalnych wymagana jest decyzja?

Pytanie:

Czy na wytwarzanie odpadów grupy 20 należy mieć decyzję RDOŚ? [S.R.]

Odpowiedź:

Z pytania wynika, że chodzi o odpady komunalne, gdyż według katalogu odpadów [1] odpady komunalne kwalifikuje się do grupy 20 oprócz odpadów opakowaniowych, które należy klasyfikować w podgrupie 15 01, a nie w 20 01.

Trzeba jednak pamiętać o definicji odpadów komunalnych (art. 3 ust. 3 pkt 4 UO):

przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych

W przypadku wytwarzania odpadów wymagany stan formalno-prawny określony jest w art. 17 ust. 1-4 UO. Wyjątki określa ust. 5 tego artykułu:

Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do odpadów komunalnych, odpadów z wypadków, odpadów powstałych w wyniku klęsk żywiołowych oraz odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, a także do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami oraz do właścicieli pojazdów przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów

Według przepisów, wytwórca odpadów komunalnych:

  • nie musi mieć na ich wytwarzanie żadnej decyzji administracyjnej, ani nie musi składać informacji (art. 17 ust. 5 UO),
  • nie musi prowadzić ich ewidencji za pomocą karty ewidencji i karty przekazania (art. 36 ust. 2 UO),
  • nie musi ujmować ich w rocznym zbiorczym zestawieniu przekazywanym marszałkowi województwa (art. 37 ust. 1 UO).

Właściciele nieruchomości muszą zbierać powstałe na terenie ich nieruchomości odpady komunalne i są obowiązani posiadać umowę na korzystanie z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz powinni posiadać dowody płacenia za takie usługi (art. 5, 6, 7 UCZIP) (uwaga – projektowane są zmiany).

Jednak władający daną nieruchomością nie musi mieć zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie tej nieruchomości (art. 28 ust. 8 UO).

Odpady komunalne tak jak i inne odpady:

– można przekazać tylko temu, kto ma odpowiednie zezwolenie na prowadzenie gospodarowania takimi odpadami (zezwolenie na transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie), jeżeli jest wymagane (art. 25 ust. 2 UO);

– można (z pewnymi wyjątkami) magazynować maksymalnie do 3 lat na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny (art. 63 UO),

– można transportować, zbierać, odzyskiwać i unieszkodliwiać tylko z ważnym zezwoleniem, gdy jest wymagane; zezwolenie nie dotyczy wytwórcy odpadów, który zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia lub transportuje wytworzone przez siebie odpady (art. 26, 28 UO).

Uwaga.  Regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) jest właściwym organem ochrony środowiska do wydania decyzji i przyjęcia informacji jedynie w przypadku odpadów   (wytwarzanych, transportowanych, zbieranych, odzyskiwanych, unieszkodliwianych) na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów [4]. W innych przypadkach właściwym organem jest starosta albo marszałek województwa.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17, 26, 28, 79b
[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. Nr 236/2005 r., poz. 2008, ze zm. – art. 6, 7
[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. Nr 193/2010 r., poz. 1287

Tematy powiązane

Czy odpady z koszenia trawników powinny być w programie gospodarki odpadami?
Czy butelki zwrotne można przekazać jako odpad szklany?
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne
Właściwy organ ochrony środowiska – zmiana
Interpretacje Ministerstwa Środowiska do ustawy o odpadach
Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 3670

Joanna Wilczyńska (02.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...