Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Uchwalona 3 grudnia 2010 r. ustawa [1] zmienia przepisy w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska za:

 • ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska, administracyjne kary pieniężne),
 • gazy i pyły wprowadzane do powietrza (opłaty za korzystanie ze środowiska).

Ustawa ta wchodzi w życie 31.12.2010 r., ale wymaga jeszcze podpisu Prezydenta i ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiany dotyczące opłat podwyższonych i kar za ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (art. 317, 318 i 318a POŚ)

Dla dużych oczyszczali (dla aglomeracji o RLM powyżej 15000) ujętych w KPOŚK (Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych) wymagany termin realizacji przedsięwzięcia został przesunięty z końca 2010 r. na koniec 2015 r., tj. będzie taki sam jak dla mniejszych oczyszczalni. Dla wszystkich budowanych i przebudowywanych oczyszczalni ujętych w KPOŚK można wnioskować o odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za wprowadzanie ścieków w przypadku braku wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Odroczenie może też dla takich oczyszczalni dotyczyć płatności administracyjnej kary pieniężnej za przekraczanie dopuszczalnej ilości, stanu i składu ścieków w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego. Dla takich oczyszczalni wymagane będzie jednak co najmniej raz na 6 miesięcy przedkładanie marszałkowi województwa informacji o przebiegu realizacji tego przedsięwzięcia. Jeżeli realizacja przedsięwzięcia zakończy się do końca 2015 r., to odroczone opłaty i kary zostaną umorzone.

Uwaga. Wg art. 43 ust. 2 PW definicja RLM jest następująca:

Przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę.

Zmiany dotyczące opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 285-288 POŚ, art. 60a, 61, 62 USZE)

Przesunięto o 2 lata nowe zasady określone w art. 285-288 POŚ dotyczące opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, które miały obowiązywać od 2011 r.
Tak więc za lata 2011 i 2012 opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należy wnosić nadal na dotychczasowych zasadach, gdyż wg zmienionego przepisu przejściowego w art. 60a ust. 1 USZE:

Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa
w art. 273 ust. 1 pkt 1 POŚ, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r. stosuje się przepisy art. 285-288 POŚ w dotychczasowym brzmieniu

Nowe zasady będą obowiązywać dopiero od 2013 r., z tym że wg przepisów przejściowych opłaty za 2013 r. należy wnieść następująco (art. 285 ust. 3-5 POŚ, art. 60a ust. 2 i art. 62 USZE):

 • do 31 lipca 2013 r. za I półrocze 2013 r. – w wysokości 50 % sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należnych za I i II półrocze 2012 r.
 • do końca lutego 2014 r. za II półrocze 2013 r. – w wysokości ustalonej na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji (określonej w rocznym raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE) pomniejszonej o kwotę opłaty uiszczonej za pierwsze półrocze.

Zmiana dotyczy też wykazów opłatowych, bo wg nowych zasad w 2013 r. nie będzie określonych wzorów dla wprowadzanych gazów lub pyłów do powietrza, a podmiot korzystający ze środowiska powinien przedłożyć do końca lutego 2014 r. marszałkowi województwa wykaz za cały 2013 r. sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE, uwzględniającym informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy (art. 286 ust. 2-4 POŚ).

Natomiast uchylony 18.09.2009 r. przepis (art. 287 ust. 1 pkt 1 POŚ):

Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co pół roku, ewidencję zawierającą odpowiednio:
1) informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości;

w zasadzie nadal obowiązuje na mocy przepisu przejściowego z art. 60a ust. 1 USZE, ale tylko do 31 grudnia 2012 r. Z tego wynika, że od 2013 r. prowadzenie ewidencji dotyczącej wprowadzanych gazów i pyłów do powietrza nie będzie wymagane z mocy ustawy, co pewnie utrudni weryfikację i kontrolę wysokości należnej opłaty. Ponadto brak takiej ewidencji nie będzie mógł być od 2013 r. karany grzywną na mocy art. 359 POŚ.

Podstawa prawna

[1] Ustawa dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – druk sejmowy nr 3456
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 273-292, 298-315, 316-321
[3] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 60a, 61 i 62
[4] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. Nr 239/2005 r., poz. 2019, ze zm. – art. 43

Tematy powiązane

Są nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2011
Za lata 2011 i 2012 opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na dotychczasowych zasadach

Joanna Wilczyńska (08.12.2010)
Nowości | 3 komentarze »
Tagi: , , , , , , , , ,


komentarze 3

“Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:23, 07.03.2012:

  W Sejmie jest projekt zmian ustaw (druk sejmowy nr 175), który zmienia m.in. art. 60a USZE tak, że opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z POŚ będą wg obecnych zasad do końca 2016 r., a wg nowych zasad (na podstawie raportów do KOBiZE) dopiero od 2017 r.

 2. 2 Joanna napisał(a) 07:05, 26.09.2012:

  Ponieważ wiele osób poszukuje w internecie informacji na temat nowych zasad naliczania opłat, chciałabym dodać do Pani komentarza informację, iż zmiany te można znaleźć w Art. 6 w Dz.U. z 2012 r. poz. 460.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:21, 29.11.2012:

  Senat przyjął dzisiaj bez poprawek ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, a więc od 2013 r. obowiązywać będą zmiany POŚ w zakresie opłat wprowadzone przez art. 9 tej ustawy, a wg art. 25 tej ustawy opłaty i wykazy za 2012 r. będą jeszcze po staremu.
  Nie zostały jednak uchylone zmiany dotyczące opłat wprowadzane przez USZE, więc od 2013 r. mamy w tym temacie przepisy podwójne – czyżby można sobie dowolnie wybierać?


Skomentuj...