Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Jak określić wydajność dobową instalacji do produkcji szkła?

Pytanie

Na podstawie czego określa się wydajność 1 Mg na dobę – czy na podstawie produkcji wyrobów szklanych, czy też na podstawie możliwości produkcji wytopowych (pieca szklarskiego czy też wanny szklarskiej)? Kto jest władny do określenia tych wielkości? [M.W.]

Odpowiedź

W celu określenia, czy instalacja do produkcji szkła wymaga zgłoszenia, pozwolenia czy pozwolenia zintegrowanego, należy ustalić dobową zdolność produkcyjną, czyli wydajność instalacji, tj. określić ilość ton wytopu masy szklanej maksymalną możliwą do uzyskania w zakładzie w ciągu doby, a nie planowaną czy rzeczywistą zależną od zbytu.

Instalacja (urządzenia) do produkcji szkła powoduje emisję substancji do powietrza. Na jej eksploatację wymagane jest:

  • pozwolenie zintegrowane (art. 201 POŚ), gdy instalacja zalicza się do instalacji IPPC wymienionych w pkt 3.3 załącznika do rozporządzenia [2], jako:

instalacja do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę; gdzie zdolność produkcyjna rozumiana jest jako największa ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji

  • pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (art. 220 POŚ), jeżeli instalacja nie spełnia warunku zwolnienia z wymogu pozwolenia na podstawie pkt 3 załącznika do rozporządzenia [3], czyli wymagane jest pozwolenie, gdy jest to:

instalacja do produkcji szkła – o wydajności 1-20 Mg na dobę

  • zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 152 POŚ, § 2 ust. 4 rozporządzenia [4]), gdy emisja z instalacji nie wymaga pozwolenia, a więc gdy jest to:

instalacja do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę

Uwaga.  Parametry tego samego rodzaju (zdolność produkcyjna, wydajność …), charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się [2], [3], [4].

W rozporządzeniu [2] i [3] jest mowa o „instalacji do produkcji szkła” a nie instalacji do produkcji wyrobów szklanych.

W rozporządzeniu [2] określony próg 20 Mg/d jednoznacznie dotyczy „zdolności produkcyjnej wytopu” masy szklanej.

Natomiast w rozporządzeniu [3] określony próg 1 Mg/d dotyczy wydajności, ale bez doprecyzowania, o jaką wydajność tu chodzi. Moim zdaniem „wydajność” tu oznacza tak samo „zdolność produkcyjną wytopu” masy szklanej, gdyż według wskazówek Komisji Europejskiej:

Spójne znaczenie terminu “możliwości produkcyjne” jest maksymalną wielkością wydajności produkcji, do której instalacja jest ograniczona względami technicznymi i prawnymi. Można powiedzieć, że możliwości produkcyjne eksploatacji instalacji wynoszą 24 godziny na dobę, jeżeli od strony technicznej lub prawnej jej wyposażenie na to pozwala.

Głównym urządzeniem instalacji do produkcji szkła jest wanna szklarska (piec szklarski), której wydajność tj. maksymalna możliwość wytopu w ciągu doby (24 h) określona w DTR lub w innych danych producenta tego urządzenia determinuje wydajność całej instalacji. Przepisy z zakresu ochrony środowiska nie określają wymagań, kto i w jaki sposób ma ustalić wydajność instalacji. Jedno jest pewne – to prowadzący instalację powinien znać parametry tej instalacji. Mogą być tu pomocne wszelkie dane projektowe instalacji, czy dane techniczne zakupionych urządzeń. Można wykorzystać własne pomiary wielkości wytopu. Nawet wielkość produkcji wyrobów szklanych może być pomocna, bo gdy np. wynosi ona maksymalnie 999 kg/d (tj. poniżej 1 Mg/d) przy ilości stłuczki np. 1 %, to z tego wynika, że maksymalnie wytopionej masy szklanej może być więcej niż 1 Mg/d i instalacja wymaga wtedy pozwolenia a nie zgłoszenia.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 152, 181, 201, 220,
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (instalacje IPPC) – Dz. U. Nr 122/2002 r., poz. 1055 – pkt 3.3 załącznika
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881 (obowiązuje od 2011 r.) – pkt 3 załącznika
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880 (obowiązuje od 2011 r.) – § 2 ust. 4

Tematy powiązane

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Definicje “zakładu” w przepisach o ochronie środowiska
Definicja “instalacji” w przepisach o ochronie środowiska
Wskazówki KE dotyczące interpretacji i wyznaczania możliwości produkcyjnych dla potrzeb Dyrektywy IPPC

Joanna Wilczyńska (05.12.2010)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , ,Skomentuj...