Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy można wykorzystać pozwolenie na wytwarzanie odpadów Spółki Akcyjnej w przypadku wydzielenia z niej kilku spółek?

Pytanie: Co należy zrobić w przypadku wydzielenia się ze Spółki Akcyjnej 5-ciu Spółek z o.o. Spółka Akcyjna posiada pozwolenie na wytwarzanie i magazynowanie odpadów (oraz transport niektórych odpadów własnych do miejsca magazynowania – odpady te mogą powstać na terenie kraju podczas prowadzonej działalności własnej). Nowo powstałe spółki będą posiadać ten sam adres co podzielona Spółka Akcyjna.

Powołując się na artykuł 25 ustawy o odpadach, który brzmi:

1. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów.
2. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie gospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia

czy nowo powstałe podmioty mogą wyręczyć się gospodarowaniem swoich odpadów i zlecić to Spółce Akcyjnej, która posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, czy muszą występować o decyzje samodzielnie? [E.N.]

Odpowiedź: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów udzielone Spółce Akcyjnej z chwilą wydzielenia z niej kilku mniejszych Spółek z o.o. nie wygasa zgodnie z art. 193 ust. 5 POŚ i może przejść na którąś z nowych spółek, zgodnie z planem podziału, na podstawie art. 531 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1. Spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału.

§ 2. Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Jeżeli pozwolenie pozostanie w Spółce Akcyjnej, to tylko ona może na jego podstawie nadal wytwarzać odpady, a każda z wydzielonych nowych spółek musi mieć osobno uregulowany stan formalno-prawny.

Natomiast według art. 3 ust. 3 pkt 1 UO:

Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów

Z tego wynika, że art. 25 UO nie dotyczy wytwarzania odpadów. Z przepisu tego korzysta posiadacz (m.in. wytwórca) odpadów, gdy nie może albo nie chce zajmować się nimi dalej. Można przekazać odpady poza zakład innemu uprawnionemu podmiotowi, ale też można zlecić innej uprawnionej firmie gospodarowanie wytworzonymi odpadami na terenie zakładu, np. zbieranie wytworzonych odpadów z poszczególnych hal i ich transportowanie do miejsc magazynowania na terenie zakładu. Trzeba jednak takiej firmie udostępnić miejsca magazynowania odpadów, tj. musi mieć ona tytuł prawny do terenu (art. 63 ust. 1 UO), może to być np. umowa dzierżawy terenu magazynowania.

Uwaga. Od 13.10.2005 r. wg art. 28 ust. 9 UO nie jest wymagane zezwolenie na transport wytworzonych przez siebie odpadów na terenie zakładu i poza nim, a także nie jest wymagane zezwolenie na zbieranie wytworzonych przez siebie odpadów na terenie zakładu. Natomiast wymaga zezwolenia zbieranie odpadów poza miejscem wytworzenia np. w innym zakładzie tego samego podmiotu.

Uwaga. Według projektu założeń nowej ustawy o odpadach [3], która wejdzie w życie prawdopodobnie od 2011 r., wytwarzanie odpadów nadal będzie regulowane w pozwoleniach zintegrowanych i w pozwoleniach na wytarzanie odpadów dla obecnych limitów. Natomiast nie będą już wymagane informacje o wytwarzanych odpadach, decyzje zatwierdzające program odpadami niebezpiecznymi oraz wymagane obecnie dla firm usługowych decyzje zatwierdzające program odpadami.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243 – art. 3, 17, 25
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 193
[3] Rządowy projekt założeń (z 8.07.2010 r.) projektu ustawy o odpadach

Tematy powiązane

Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kodu nie mamy w decyzji ?
Co zrobić z odpadami nieujętymi w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów?
Czy na powstałą z wydzielenia spółkę przechodzą decyzje z zakresu OŚ?

Joanna Wilczyńska (27.10.2010)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 4

“Czy można wykorzystać pozwolenie na wytwarzanie odpadów Spółki Akcyjnej w przypadku wydzielenia z niej kilku spółek?”
 1. 1 Tomek Kowalski napisał(a) 12:53, 17.11.2010:

  To pozwolenie nie przejdzie z automatu na którąś ze spółek na mocy przepisów Ksh.
  Pozwolenia środowiskowe dotyczące instalacji mogą przejść na inny podmiot tylko w drodze decyzji administracyjnej o przeniesieniu praw i obowiązków w nich zawartych (zgodnie z POŚ, nie ma tu zastosowania Ksh).

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:17, 17.11.2010:

  Obecnie sukcesja pozwolenia może być na podstawie Ksh, bo mówi o tym obowiązujący od 15.11.2008 r. ust. 5 w art. 193 POŚ: „5. Pozwolenie nie wygasa, jeżeli nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków, o którym mowa w art. 190, albo nastąpiło połączenie, podział lub przekształcenie spółek handlowych na podstawie przepisów tytułu IV Kodeksu spółek handlowych, albo przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), albo na podstawie innych przepisów.”. Potwierdza to też uzasadnienie do projektu tych zmian wg http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/AA43EF8B99A49D1DC125748D003C8B61/$file/768-uzasadnienie.doc : „Zmiana zaproponowana w art. 193 ustawy – Poś wyjaśnia, że przeniesienie praw i obowiązków z pozwolenia na zainteresowanego nabyciem instalacji nie powoduje wygaśnięcia pozwolenia oraz że pozwolenie nie wygasa i automatycznie przechodzi na inny podmiot także w przypadku gdy z mocy którejś z ustaw np. Kodeksu spółek handlowych nastąpiło przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych.”

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:29, 20.03.2011:

  Projekt z 15 marca 2011 r. nowej ustawy o odpadach

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:34, 12.10.2011:

  Kolejna wersja (z 3.10.2011 r.) projektu ustawy o odpadach (UO2)


Skomentuj...