Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – specustawa

Od 25 sierpnia 2010 r. obowiązuje ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – Dz. U. Nr 143/2010 r., poz. 963 dotycząca:

budowli przeciwpowodziowych, którymi są: kanały ulgi, poldery przeciwpowodziowe, stopnie wodne i zbiorniki retencyjne posiadające retencję powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe, wrota przeciwsztormowe, wrota przeciwpowodziowe, kierownice w ujściach rzek do morza oraz budowle ochrony przed powodzią morską – wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie

inwestorów, którymi są: RZGW, urząd morski, województwo, powiat, gmina lub partner prywatny (w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym), realizujących inwestycję

Inwestycja taka jest celem publicznym (w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych zastępuje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Decyzję tę wydaje wojewoda na wniosek inwestora, który powinien zawierać m.in.:

  • pozwolenie wodnoprawne, o ile jest ono wymagane,
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU) wydaną zgodnie z UOOŚ, z tym że wg art. 17 tej specustawy:

wniosek i załączniki DOŚU składa się w dwóch egzemplarzach

organ właściwy do wydania DOŚU niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie DOŚU oraz o wydaniu DOŚU

termin wydania DOŚU wynosi 45 dni od dnia złożenia wniosku

do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, w szczególności w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

Według art. 72 ust. 1 pkt 18 UOOŚ zmienionej przez tę specustawę, w katalogu decyzji, przed wydaniem których niezbędne jest uzyskanie DOŚU, jest też decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Organem właściwym do wydania DOŚU w tego rodzaju inwestycjach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. – art. 61-104

Tematy powiązane

Usuwanie skutków powodzi, wiatru, osunięć i innych żywiołów
Powodzie w sierpniu 2010 – specustawy i rozporządzenie
Uwaga powodzianie – weszła już w życie specjalna ustawa ułatwiająca usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
Interpelacja poselska nr 16740 w sprawie zagrożenia powodziowego na obszarze Natura 2000

Joanna Wilczyńska (24.08.2010)
Nowości | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – specustawa”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:46, 03.11.2011:

    Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi – Dz. U. Nr 234/2011 r., poz. 1385 – kolejna specustawa, która obowiązuje od 18.11.2011 r.


Skomentuj...