Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nowe wymagania dla zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku

Od 20 września 2010 r. obowiązują zmiany wprowadzone przez ustawę [1] do POŚ dotyczące zakładów o zwiększonym i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, m.in. (nowości są pogrubione):

Przez składowanie substancji niebezpiecznej rozumie się substancję niebezpieczną pozostającą pod nadzorem zakładu lub przechowywaną na jego terenie

Raport o bezpieczeństwie dla zakładu o dużym ryzyku powinien wykazać m.in., że zostały zachowane zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego projektowania, wykonania i utrzymywania instalacji, w tym magazynów, urządzeń, z wyłączeniem środków transportu, i infrastruktury, związanej z działaniem mogącym powodować ryzyko wystąpienia awarii

Prowadzący zakład o dużym ryzyku, przed dokonaniem zmian w zakładzie, instalacji,  procesie  przemysłowym lub  zmian  rodzaju,  właściwości  lub ilości  składowanych  substancji  niebezpiecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową, jest obowiązany do przeprowadzenia analizy programu zapobiegania awariom, systemu bezpieczeństwa oraz raportu o bezpieczeństwie

Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku, przed dokonaniem zmian w zakładzie, instalacji, procesie przemysłowym lub zmian rodzaju, właściwości lub ilości składowanych substancji niebezpiecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową, jest obowiązany do przeprowadzenia analizy programu zapobiegania awariom i wprowadzenia, w razie potrzeby, zmian w tym programie

Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do regularnego, co najmniej raz na 5 lat, dostarczania informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz określonym w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii, oraz udostępniania tych informacji społeczeństwu

Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do weryfikowania powyższych informacji co najmniej raz na 3 lata i, gdy jest to konieczne, ich uaktualniania, w szczególności w przypadku dokonania zmian

Prowadzący zakład o dużym ryzyku obowiązki informowania i ich weryfikowania realizuje przez udostępnienie informacji na stronie internetowej zakładu, ogłoszenie informacji w siedzibie zakładu, przekazywanie informacji wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), poinformowanie ww. jednostek, podmiotów oraz instytucji o udostępnieniu, ogłoszeniu i przekazaniu informacji

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po uzyskaniu ww. informacji podaje je do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie

Rozporządzenie [3] określa rodzaje, kategorie i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przy kwalifikacji zakładu należy ilości substancji odnosić zarówno do warunków normalnej pracy zakładu, jak i takich, w których przewiduje się możliwość wystąpienia substancji niebezpiecznej, w szczególności podczas awarii przemysłowej.

Natomiast przez zakład rozumie się jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami (art. 3 pkt 48 POŚ).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 152/2010 r., poz. 1019

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 248-269

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – Dz. U. Nr 58/2002 r., poz. 535, ze zm. (w zasadzie całość wymagań jest obecnie w zmianie – Dz. U. Nr 30/2006 r., poz. 208)

Joanna Wilczyńska (24.08.2010)
Nowości | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Nowe wymagania dla zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:06, 14.12.2013:

    Od 15.02.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – Dz. U. z 2013 r. poz. 1479
    W stosunku do poprzedniego rozporządzenia m.in. dodano z nazwy „ciężki olej opałowy” z progami:
    – 2500 Mg – dla ZZR,
    – 25000 Mg – dla ZDR.


Skomentuj...