Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłata skarbowa przy załatwianiu spraw na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska

Opłacie skarbowej według art. 1 ustawy [1] podlega m.in.:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

Niektóre stawki opłaty skarbowej wg załącznika do ustawy [1] wynoszą:

Część I Dokonanie czynności urzędowej:1023 (259) zł* decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie środowiska i o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska (art. 190 POŚ)100 zł decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych (art. 190 POŚ)120 zł przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (art. 152 POŚ)1 069 zł wymagane przepisami o ochronie środowiska zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie (art. 255 POŚ)214 zł wymagane przepisami o ochronie środowiska zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie (art. 255 POŚ)505 zł decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 21 UO)

505 zł decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska (art. 53.3 UO)259 zł przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska (art. 53.6 UO)10 zł decyzja inna, niż wymieniona w załączniku do ustawy, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (są zwolnienia)

(np. decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami – art. 21a UO; zgoda na dodatkowe uprawnienia do emisji z rezerwy art. 37.1 UHE; decyzja o wygaszeniu decyzji na wniosek)
Część III Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji):217 zł pozwolenie wodnoprawne (art. 122 PW)1411 zł / 708 zł zezwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, obejmujący wielokrotne przemieszczanie odpadów / jednokrotne przemieszczanie odpadów (art. 4 UMPO)2000 zł zezwolenie wstępne wydawane na podstawie przepisów ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (art. 13 UMPO)2011 (506) zł* pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach (art. 181 POŚ, art. 18 UO)150 % stawki pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydane w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego (art. 226 POŚ)107 zł zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 7 UCZIP )107 zł zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 7 UCZIP )616 zł inne niż wymienione w załączniku do ustawy zezwolenie (pozwolenie, koncesja) na wykonywanie działalności gospodarczej (są zwolnienia)

(np. zezwolenie na transport, zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów – art. 26 i 28  UO; zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji – art. 34 UHE)
82 zł pozostałe inne niż wymienione w załączniku do ustawy zezwolenie (pozwolenie, koncesja) (są zwolnienia)100 % stawki za każdy rodzaj działalności – w przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji50 % stawki przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności (z zastrzeżeniem)100 % stawki zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalnościCzęść IV Złożenie dokumentu:17 zł dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) (są zwolnienia)

* pierwsza kwota – w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą; kwota w nawiasie – w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców oraz w pozostałych przypadkach

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokona czynności urzędowej albo wyda zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję).

Nie stosuje się już znaków opłaty skarbowej (znaczków skarbowych) i nie ma już opłaty skarbowej od podań i od załączników do podań.

Do 5 lat można na podstawie art. 9 ustawy [1] i rozporządzenia [2] złożyć wniosek o zwrot dokonanej opłaty skarbowej w przypadku, gdy np. nie zostało wydane pozwolenie czy zezwolenie.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225/2006 r., poz. 1635, ze zm. – załącznik

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U. Nr 187/2007 r., poz. 1330

Interpretacje Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Finansów

12.07.2007 r. – Stanowisko wspólne MŚ i MF dotyczące stosowania przepisów o opłacie skarbowej przy załatwianiu spraw na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska

16.07.2008 r. – Interpelacja poselska 4388 dotycząca opłaty skarbowej w przypadku usuwania azbestu

Joanna Wilczyńska (22.08.2010)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: ,Skomentuj...