Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy należy przesłać Krajowemu Administratorowi aktualizację danych dotyczącą nabycia prawa własności do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2?

Pytanie: Nowy nabywca kupuje instalację, która objęta jest systemem handlu uprawnieniami do emisji. Ze względu na to, że nie doszło do procedury zgodniej z art. 190 Poś dotyczącej  przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia, nowy nabywca nie posiada pozwolenia zintegrowanego, jakie posiadał wcześniejszy właściciel. Nowy nabywca chce ograniczyć produkcje i dlatego też nie jest mu potrzebne pozwolenie zintegrowane i  będzie występował  o pozwolenia sektorowe co powoduje, że instalacja, która wcześniej była objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji, po obniżeniu produkcji nie kwalifikuje się do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z rozporządzeniem [3]. Moje pytanie jest następujące:
Czy nowy nabywca  ma przesyłać Krajowemu Administratorowi  wszystkie potrzebne  formularze aktualizacyjne ze względu na nabycie prawa własności do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji, a później  po zarejestrowaniu zgłosić, że instalacja przestanie spełniać wartości progowe, co wiąże się z koniecznością zamknięcia konta w KASHUE. Czy po prostu od razu zgłosić, że instalacja przestanie spełniać wartości progowe? Chodzi przede wszystkim o zapis w umowie sprzedaży, gdzie napisane jest, że pewna część uprawnień całorocznego przydziału CO2 będzie należeć do nowego właściciela. Jak Pani uważa? (W.M.)

Odpowiedź: W przypadku kupna instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 moim zdaniem nie ma znaczenia, czy przed kupnem zostało przeniesione na nabywcę pozwolenie zintegrowane na podstawie art. 190 POŚ, czy nie.

Natomiast z pewnością ma tu zastosowanie art. 38 UHE:

W przypadku nabycia tytułu prawnego do instalacji objętej systemem nabywca:

1) przejmuje prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia oraz przyznane dla tej instalacji uprawnienia do emisji;

2) jest obowiązany do zgłoszenia nabycia tytułu prawnego do instalacji do Krajowego Rejestru w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, na mocy której został nabyty tytuł prawny do instalacji.

Natomiast wg art. 22 ust. 4 UHE:

W przypadku zmiany w instalacji lub zmiany prowadzącego instalację, uprawnienia do emisji na czas do końca okresu rozliczeniowego są przyznawane w zezwoleniu.

Czyli:

  • dotychczasowe zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 przechodzi na nabywcę instalacji;
  • uprawnienia do emisji CO2 przechodzą (z mocy ustawy) na nabywcę, i to w zezwoleniu powinny być przyznane uprawnienia do emisji na czas do końca okresu rozliczeniowego, a z tego wynika, że poprzednik powinien rozliczyć się sam za okres do dnia sprzedaży instalacji;
  • nabywca musi w ciągu 30 dni od zawarcia umowy (w tym przypadku kupna) zgłosić ten fakt do Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji.

Niestety, ustawa (UHE) moim zdaniem nie reguluje przypadku, gdy zmieniona instalacja nie spełnia już warunku objęcia systemem.

W UHE uregulowane są jedynie przypadki:

– zmiany w instalacji wymagającej dodatkowych uprawnień – art. 22 ust. 4 i art. 36 ust. 2 pkt 1,

– podziału instalacji – art. 39 ust. 3,

– likwidacji instalacji – art. 32.

Z litery prawa moim zdaniem nie wynika:

  • czy, kiedy i komu należy zgłosić fakt, że instalacja już nie kwalifikuje się do instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji;
  • czy można sprzedać pozostałe po rozliczeniu uprawnienia, gdy instalacja już nie jest objęta systemem, czy uprawnienia te zostają umorzone.

Ustawa pozwala na sprzedaż uprawnień CO2 (art. 26), byle by ich nie zabrakło do rozliczenia danego roku. Moim zdaniem z UHE nie wynika, że nie można najpierw sprzedać uprawnień, a potem zgłosić zmianę parametrów instalacji powodującą zmniejszenie zdolności produkcyjnej poniżej progu kwalifikacji do systemu.

Uwaga. Należy mieć na uwadze to, że ograniczenie produkcji nie zawsze jest zmniejszeniem zdolności produkcyjnej instalacji. Jeżeli instalacja nadal potencjalnie będzie mogła produkować co najmniej tyle co poprzednio, to nadal będzie wymagała pozwolenia zintegrowanego i nadal podlegać będzie systemowi handlu.

Uwaga. Przez nabycie tytułu prawnego do instalacji rozumie się nie tylko prawo własności, ale też użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe (np. użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka) albo stosunek zobowiązaniowy (np. dzierżawa, leasing, użyczenie, najem).

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. (POŚ) – art. 3 pkt 41, art. 190
[2] Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. Nr 281/2004 r., poz. 2784, ze zm. (UHE) – art. 22, 26, 32, 36, 39
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji – Dz. U. Nr 136/2009 r., poz. 1120

Joanna Wilczyńska (04.07.2010)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...