Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Przepisy o ochronie środowiska – które to?

Szeroko rozumiane środowisko zostało obwarowane gąszczem przepisów, jednak nigdzie nie określono ich zamkniętej listy. Nie wiadomo więc do końca, które to. Moim zdaniem do ustaw środowiskowych typu „matka” należałoby zaliczyć takie jak:

 • Prawo ochrony środowiska (POŚ)
 • Prawo wodne (PW)
 • ustawa o odpadach (UO)
 • ustawa o ochronie przyrody.

Najwięcej ustaw typu „córka” dotyczy odpadów („córki” do UO) i są to m.in. ustawy o:

 • utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 • obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 • odpadach wydobywczych
 • bateriach i akumulatorach.

Jako „córkę” do POŚ traktowałabym najnowszą ustawę o:

 • systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Jako „córkę” do PW traktowałabym ustawę o:

 • zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Niektóre ustawy można by nazwać „pojedynczymi”, np. ustawy o:

 • substancjach i preparatach chemicznych
 • substancjach zubożających warstwę ozonową
 • handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji
 • zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 • udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Do grupy ustaw dotyczących środowiska można też dodać inne ustawy, np.

 • o lasach
 • o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Prawo atomowe
 • Prawo geologiczne i górnicze
 • o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
 • o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
 • o produktach biobójczych
 • o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 • o przewozie koleją towarów niebezpiecznych
 • o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków
 • o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
 • o nawozach i nawożeniu
 • o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Oprócz ustaw dotyczących wyłącznie szeroko rozumianej ochrony środowiska, są też takie, które tylko w części dotykają tego zagadnienia, np. ustawy:

 • Prawo budowlane
 • o swobodzie działalności gospodarczej
 • o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Kodeks karny

Lista ustaw dotyczących środowiska nie jest zamknięta. Nigdzie też nie jest doprecyzowane, o jakie ustawy wraz z rozporządzeniami chodzi, gdy w jakimś akcie prawnym jest mowa o „przepisach o ochronie środowiska”. Myślę, że czasem ustawodawca miał na myśli tylko POŚ, a czasem ogół przepisów dotyczących środowiska. Takim przykładem może być ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, gdzie w art. 1 chyba chodzi o zespół wszelkich przepisów dotyczących środowiska, ale już w art. 2 w pkt 1 chyba chodzi tylko o POŚ, bo dalej wymieniane są inne przepisy dotyczące środowiska:

Art. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej, powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska …”

Art. 2. 1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:

1) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska … ,

11) kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

12) kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, …

15b) kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym … ,

15e) kontrola przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach … ,

16) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

Podobnie też nie wiadomo o jakie ustawy (wraz z rozporządzeniami) chodzi, czy tylko o ustawę o odpadach czy zespół ustaw, gdy w akcie prawnym jest mowa o:

 • przepisach z zakresu gospodarki odpadami
 • wymaganiach przepisów o odpadach
 • przepisach dotyczących gospodarowania odpadami
 • przepisach związanych z gospodarowaniem odpadami
 • przepisach o odpadach.

Nigdzie też nie jest doprecyzowane, o jakie ustawy (wraz z rozporządzeniami) chodzi, gdy jest zapis w akcie prawnym odnoszący się do przepisów związanych z:

 • wymaganiami ochrony środowiska
 • wymaganiami związanymi z ochroną środowiska
 • ochroną środowiska
 • zakresem ochrony środowiska
 • zasadami ochrony środowiska
 • dziedziną ochrony środowiska.

A właśnie w Kodeksie karnym jest m.in. zapis:

Art. 225. § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Czy więc wiadomo precyzyjnie za co można siedzieć 3 lata?

Za to w ust. 12 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej moim zdaniem jest jednoznaczne, że przepisy o ochronie środowiska to jest wyłącznie POŚ, bo:

12. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z:
1) wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie środowiska (moim zdaniem jednoznacznie tu chodzi wyłącznie o POŚ) i przepisów o odpadach (moim zdaniem jednoznacznie tu chodzi o UO), pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska: (…)

Czy ktoś w tym bałaganie jest w stanie się połapać? bo ja nie :(

Joanna Wilczyńska (26.04.2010)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...