Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

MCP – średnie źródła spalania paliw

27 listopada 2017 r. wchodzą w życie przepisy wdrażające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (dyrektywa MCP), które wprowadziła do POŚ ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1999).

Średnie źródło spalania paliw tzw. źródło MCP (ang. Medium Combustion Plant), to źródło o nominalnej mocy cieplnej (w paliwie) 1-50 MW, a dokładniej: nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, i które nie wchodzi w skład LCP tj. dużego źródła spalania paliw ≥ 50 MW ustalonego z uwzględnieniem pierwszej i drugiej zasady łączenia określonej w art. 157a ust. 2 pkt 1 i 2 POŚ.

Nowe źródło MCP – to źródło oddane do użytkowania po 19.12.2018 r., a jeżeli pozwolenie na jego budowę wydano po 18.12.2017 r. – oddane do użytkowania po dniu 20.12.2018 r. Dla nowych źródeł MCP stosuje się trzecią zasadę łączenia (sumowanie mocy, gdy jest wspólny komin, albo możliwy jest wspólny komin) zdefiniowaną w art. 157a ust. 2 pkt 3 POŚ.

Od 27.11.2017 r. dla instalacji, których częścią jest źródło MCP, w zgłoszeniu oraz we wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego (również w przypadku wszczętych i niezakończonych przed 27.11.2017 r. spraw w zakresie pozwoleń) należy odpowiednio wg art. 152 ust. 2b albo art. 184 ust. 2c POŚ dodatkowo podać informacje o:

1)   sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
2)   numerze REGON prowadzącego instalację;
3)   nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
4)   rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w rozporządzeniu [2] dotyczącym standardów są zróżnicowane standardy emisyjne;
5)   rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w rozporządzeniu [2] dotyczącym standardów są zróżnicowane standardy emisyjne;
6)   obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
7)   dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana – dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
8)   przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

Ponadto, odpowiednio wg art. 152 ust. 2c albo art. 184 ust. 2d POŚ do zgłoszenia albo wniosku o pozwolenie należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu czasu użytkowania, w przypadku gdy to źródło MCP pracuje jako tzw. szczytowe i czas jego użytkowania wynosi nie więcej niż:

 • 1000 h/rok (średnia krocząca z 5 lat) – dla istniejącego źródła MCP służącego wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur,
 • 500 h/rok (średnia krocząca z 5 lat) – dla innego istniejącego źródła MCP,
 • 500 h/rok (średnia krocząca z 3 lat) – dla nowego źródła MCP.

Jeżeli dla istniejącego źródła MCP zostało przed 27.11.2017 r. wydane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane albo przyjęte zgłoszenie, to właściwy organ wezwie prowadzącego instalację do przekazania ww. informacji lub oświadczeń organowi, które prowadzący będzie musiał przekazać w terminie 14 dni.

Wszystkie te informacje organ właściwy do zgłoszenie i pozwolenia przekaże do KOBiZE, który od 2019 r. będzie prowadził publicznie dostępny Rejestr średnich źródeł spalania paliw.

Nowym dodatkowym obowiązkiem w zakresie ewidencji i archiwizacji dla prowadzących źródło MCP jest od 27.11.2017 r. obowiązek przechowywania, oprócz informacji i decyzji związanych ze zgłoszeniem albo pozwoleń, również określonych odpowiednio w art. 152 ust. 6a albo art. 184 ust. 2e POŚ informacji lub dokumentów dotyczących:

a) wyników pomiarów wielkości emisji, umożliwiających ocenę dotrzymywania standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w rozporządzeniu [2] dotyczącym standardów,
b) przypadków niedotrzymania standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w rozporządzeniu [2] dotyczącym standardów oraz działań podjętych w celu przywrócenia zgodności z tymi standardami,
c) rodzaju i ilości paliw wykorzystywanych w tym źródle,
d) potwierdzenia utrzymywania w eksploatacji urządzeń ochronnych ograniczających emisję, zainstalowanych w celu dotrzymywania standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w rozporządzeniu [2] dotyczącym standardów, oraz przypadków każdej niesprawności i awarii urządzeń ochronnych,
e) czasu użytkowania źródła spalania paliw – w przypadku gdy jest to ww. źródło „szczytowe”
przez 6 lat po upływie roku, którego te informacje lub dokumenty dotyczą.

Od 27.11.2017 r. po doręczeniu zgłoszenia dotyczącego źródła MCP organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia wyda z urzędu decyzję, o której mowa w art. 154 ust. 1a POŚ, w której ustali wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji, w szczególności warunki i wielkości emisji. 

Dla istniejącego źródła MCP zgłaszanego decyzja ta musi być wydana:

 • do 31.12.2024 r. – w przypadku źródła MCP 5-50 MW,
 • do 31.12.2029 r. – w przypadku źródła MCP 1–5 MW.

Uwaga. Wielkości dopuszczalnych emisji do powietrza SO2, NOx i pyłu z załącznika II do dyrektywy MCP zostaną wdrożone do rozporządzenia [2] dotyczącego standardów (albo będzie wydane nowe rozporządzenie) i powinny obowiązywać:

 • od 20/21.12.2018 r. – dla nowych źródeł MCP 1–50 MW (dyrektywa MCP załącznik II cz. 2),
 • od 1.01.2025 r. – dla istniejących źródeł MCP 5–50 MW (dyrektywa MCP załącznik II cz. 1 tab. 2 i 3),
 • od 1.01.2030 r. – dla istniejących źródeł MCP 1–5 MW (dyrektywa MCP załącznik II cz. 1 tab. 1 i 3).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z poźn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546 i 1631)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542)

Tematy powiązane

Zgłoszenie kotłowni położonych na terenie jednego zakładu
Zgłoszenie instalacji energetycznych
Instalacja energetyczna czy inna

Joanna Wilczyńska (26.11.2017)
Nowości | 19 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 19

“MCP – średnie źródła spalania paliw”
 1. 1 Arkadiusz napisał(a) 08:39, 27.11.2017:

  Jak należy rozumieć zapis, tzn. co należy rozumieć pod pojęciem „potwierdzenie utrzymywania w eksploatacji”, dla podpunktu d):

  „Nowym dodatkowym obowiązkiem ewidencyjnym dla prowadzących źródło MCP jest od 27.11.2017 r. obowiązek przechowywania, oprócz informacji i decyzji związanych ze zgłoszeniem albo pozwoleń, również określonych odpowiednio w art. 152 ust. 6a albo art. 184 ust. 2e POŚ informacji lub dokumentów dotyczących: (…)
  d) potwierdzenia utrzymywania w eksploatacji urządzeń ochronnych ograniczających emisję, zainstalowanych w celu dotrzymywania standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w rozporządzeniu [2] dotyczącym standardów, oraz przypadków każdej niesprawności i awarii urządzeń ochronnych,”?

 2. 2 Arkadiusz napisał(a) 12:16, 27.11.2017:

  I jeszcze jedno pytanie, w zasadzie w nawiązaniu do wcześniejszego mojego komentarza, czy obowiązek przechowywania przez 6 lat wymienionych informacji i dokumentów nie dotyczy jedynie nowych źródeł MCP, bowiem jest w ustawie mowa o trzeciej zasadzie łączenia, a przecież ona dotyczy źródeł nowych. Ponadto wezwanie przez organ do podania informacji oraz złożenia oświadczeń też dotyczy raczej źródeł których moc ustalono w oparciu o trzecią zasadę łączenia , a więc źródeł nowych.
  Być może się mylę, ale czytając zmianę ustawy z 15/09/2017 r., prawdopodobnie obowiązki te dotyczą źródeł których moc ustalono w oparciu o trzecią zasadę łączenia, a więc nowych.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:03, 28.11.2017:

  Arkadiusz, przepisy dotyczą nowych i istniejących źródeł MCP, z tym że przy ustalaniu mocy uwzględnia się III zasadę łączenia tylko dla nowych.
  POŚ nie reguluje tego, jakimi informacjami lub dokumentami potwierdzać utrzymywanie w eksploatacji urządzeń ochronnych. Moim zdaniem wystarczające będą do tego przepisy art. 62 Prawa budowlanego:
  „Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
  1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska”,
  i o tych kontrolach wg art. 64 Prawa budowlanego należy dokonać wpisu w książce obiektu budowlanego, stanowiącej „dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego” i dołączać do tej książki protokoły z oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:31, 29.11.2017:

  Projekt z 29.11.2017 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – wdraża dyrektywę MCP

 5. 5 Monika napisał(a) 14:40, 30.11.2017:

  Ja mam wątpliwości do zapisu „Jeżeli dla istniejącego źródła MCP zostało przed 27.11.2017 r. wydane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane albo przyjęte zgłoszenie, to właściwy organ wezwie prowadzącego instalację do przekazania ww. informacji lub oświadczeń organowi, które prowadzący będzie musiał przekazać w terminie 14 dni”. Trzecia zasada dotyczy źródeł oddanych do użytkowania po 2018 roku. Więc czy stosuje się ten zapis do wszystkich instalacji dla których przed wejściem zmiany wydano pozwolenie bądź przyjęto zgłoszenie? I co w sytuacji, gdy organ nie ma informacji jaką zasada łączenia dotyczy danej instalacji, gdyż przez wydaniem pozwolenia bądź przyjęciem zgłoszenia nie obowiązywał art. 157a ustawy POŚ?

 6. 6 Arkadiusz napisał(a) 16:42, 30.11.2017:

  No właśnie Monika, moim zdaniem te zapisy dotyczą tylko nowych źródeł, bowiem ich dotyczy trzecia zasada łączenia, w ustawie o zmianie jest napisane wyraźnie.

 7. 7 Małgorzata napisał(a) 12:27, 29.04.2018:

  Witam, czym w tym przypadku jest średnia krocząca? Czy należy ją rozumieć jako zwykłą średnią? Co w przypadku gdy instalacja działa dużej niż średnio 1000 h/rok a cały rok? Czy obowiązują ją wtedy jakieś dodatkowe przepisy/oświadczenie nie jest potrzebne?

  Czy dobrze rozumiem, że jeżeli źródło zostanie oddane do użytku w maju tego roku to nie jest to źródło nowe?

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:47, 29.04.2018:

  Małgorzata, jeżeli średnie źródło spalania (MCP) oddane będzie do użytkowania przed 19/20 grudnia 2018 r., to nie będzie to źródło nowe lecz istniejące w rozumieniu obowiązującego od 14.04.2017 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 680). Średnią kroczącą dla źródeł szczytowych liczy się jako średnią arytmetyczną z poprzednich lat, a w okresach krótszych – zgodnie z w § 10 ust. 5 tego rozporządzenia. Oświadczenie dla źródeł szczytowych jest potrzebne, bo takie źródła nie będą musiały spełniać zaostrzonych standardów emisyjnych wynikających z dyrektywy MCP wdrożonych do ww. rozporządzenia, lecz wg § 11 tego rozporządzenia odpowiednio dotychczasowe. Dla źródeł pracujących więcej czasu takie oświadczenie nie jest potrzebne, bo one muszą dotrzymywać standardy zgodnie z nowym rozporządzeniem.

 9. 9 rs napisał(a) 21:28, 29.05.2018:

  Witam, a ja mam takie banalne pytanie – w zapisie art. 157a POŚ ust. 2 pkt 3):

  ” 3) dwa lub więcej źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie
  mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, oddanych do użytkowania po
  dniu 19 grudnia 2018 r., ”

  – 1MW dotyczy jednego źródła (czyt. kotła) czy sumy a więc instalacji ?

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:59, 01.06.2018:

  Powyższe pytanie dotyczy trzeciej zasady łączenia (art. 157a ust. 2 pkt 3 POŚ), która jest wdrożeniem art. 4 dyrektywy MCP:
  „Na potrzeby niniejszej dyrektywy połączenie co najmniej dwóch nowych średnich obiektów energetycznego spalania uznaje się za jeden średni obiekt energetycznego spalania, a ich nominalną moc cieplną sumuje się w celu obliczenia całkowitej nominalnej mocy cieplnej tego obiektu, …”. Patrz też pkt 14 preambuły i art. 2 ust. 2 tej dyrektywy.
  Tak więc pojedynczych źródeł (np. kotłów, nagrzewnic, promienników) o mocy < 1 MW nie uwzględnia się wcale w trzeciej zasadzie łączenia, bo nie są one źródłem MCP.

 11. 11 Izay napisał(a) 07:20, 05.10.2018:

  Trochę mam kłopot z trzecią zasadą łączenia, czy pojedynczy kocioł o mocy 1MW zgłaszany przed 20.12.2018 jest MCP? czy tylko jeśli funkcjonuje z innymi we wspólnej instalacji?

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:10, 06.10.2018:

  Izay (11), kocioł 1 MW jest MCP. Do źródeł spalania oddanych do użytkowania przed 19/20.12.2018 r. nie stosuje się trzeciej zasady łączenia.

 13. 13 Jerzy napisał(a) 10:38, 13.12.2018:

  Dzień dobry
  Mam pytanie, jest rok 2030, posiadam cztery”stare” kotły WR jako MPC podłączone do wspólnego komina. Każdy z nich ma moc poniżej 15MW. Pytanie – do którego przedziału wielkości dopuszczalnej emisji należy je zakwalifikować 5-20MW czy 20i-50MW

 14. 14 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:30, 16.12.2018:

  Jerzy (13), kotły o mocy <15 MW nie podlegają pierwszej i drugiej zasadzie łączenia, a więc też nie mogą być w tym przypadku kwalifikowane do LCP (dużego źródła spalania ≥ 50 MW). Jeżeli kotły te są o mocy ≥ 1 MW to prawidłowo kwalifikujesz je do MCP (średnie źródło spalania < 50 MW). Trzecia zasada łączenia (art. 157a ust. 2 pkt 3 POŚ) dotyczy tylko „nowych” MCP, a więc tych oddanych do użytkowania po 19/20 grudnia 2018 r.
  Tak więc dopuszczalną emisję dla 4 kotłów (każdy np. 14 MW), należy ustalić zgodnie ze standardami emisyjnymi wg rozporządzenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 680, z późn. zm.) następująco:
  – dla „istniejących” („starych”) MCP – dla przedziału mocy odpowiedniego dla mocy pojedynczego kotła, a więc dla mocy 14 MW, czyli dla przedziału (> 5 i ≤ 20) MW odpowiednio wg załącznika nr 2, 3 albo 4;
  – dla „nowych” MCP – dla przedziału mocy odpowiedniego dla sumy mocy wszystkich kotłów włączonych do wspólnego komina (albo do możliwego wspólnego komina), a więc dla mocy 4 x 14 MW = 56 MW, czyli zgodnie z trzecią zasadą łączenia dla przedziału (> 5 i < 50) MW odpowiednio wg załącznika nr 5.

 15. 15 Dariusz napisał(a) 11:39, 11.04.2019:

  Czy agregat prądotwórczy (opalany olejem napędowym) o mocy znamionowej 0,904 MW i mocy nominalnej 2,739 MW pracujący kilkanaście godzin w roku (jako źródło awaryjne) stanowi MCP i powinien być raportowany jako MCP do KOBIZE oraz powinien mieć obliczone standardy emisyjne i inne dane dotyczące art. 152 ust. 2b POŚ?

  Dodam że został on oddany do użytkowania przed 2017 r.

 16. 16 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:22, 13.04.2019:

  Dariusz (15), tak, taki agregat prądotwórczy spalający ON jest MCP, bo przekracza 1 MW, więc wymaga podania w zgłoszeniu dodatkowych danych z art. 152 ust. 2a POŚ.
  Ponadto w przypadku tak krótkiego czasu pracy dodaj oświadczenie z art. 152 ust. 2c POŚ, wówczas jako źródło tzw. szczytowe nie będzie mieć standardów emisyjnych na podstawie § 11 ust. 3 rozporządzenia

 17. 17 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:25, 13.04.2019:

  Projekt zmian POŚ wprowadza doprecyzowanie, że przepisy dotyczące średnich źródeł spalania (MCP) dotyczą tych źródeł, które są objęte standardami emisyjnymi

 18. 18 Martin napisał(a) 09:35, 18.06.2020:

  Dzień dobry,

  Czy moc źródeł poniżej 1MW należy sumować? Czy właściwe jest zastosowanie trzeciej zasadą łączenia (gdy jest wspólny komin, albo możliwy jest wspólny komin)?

  Na przykład: dwie wytwornice gazowe wytwarzające parę technologiczną o mocy 420KW każda i dwa piece gazowe wytwarzające ciepło technologiczne o mocy po 460KW każdy (łącznie 4 emitory) czy ta instalacja podchodzi pod MCP?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 19. 19 Ala napisał(a) 13:18, 18.06.2024:

  Czy 2 agregaty prądotwórcze o mocy ponad 1 MW każdy są źródłami MCP i należy dla nich wydać decyzję eksploatacyjną jeśli rocznie pracują jeden 8 godzin a drugi 12 godzin??


Skomentuj...