Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Spalanie chleba

Pytanie: Mam pytanie odnośnie możliwości spalania przez piekarnię – w kotle węglowym – zwrotów pieczywa ze sklepów – odpad o kodzie 16 03 80; czy można go spalić po uprzednim jego wysuszeniu w suszarni?
Chodzi o prowadzenie odzysku metodą R1 – wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii.
Proces odzysku – prowadzony w kotłowni piekarni – wyposażonej w kocioł węglowy przystosowany do spalania różnego rodzaju paliwa w tym: węgla kawałkowego, miału węglowego, mieszaniny węgla oraz drewna.
Wytwarzana energia cieplna wykorzystywana będzie do ogrzewania pomieszczeń i wody do celów socjalnych oraz mycia urządzeń piekarni.
Czy powyższa instalacja (kocioł węglowy o mocy 190 kW) przy wydawaniu zezwolenia będzie traktowana jako spalarnia /współspalarnia odpadów i będą ją obowiązywały wówczas przepisy
rozdziału 2 działu VIII ustawy o odpadach i czy będzie możliwe spalanie tego rodzaju odpadu? [K.K.]

Odpowiedź: Nie znam zakazu spalania pieczywa (ale spalanie go boli mnie).

Odpady pieczywa (wg katalogu odpadów [2] to kod 16 03 80 – produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia) moim zdaniem nie kwalifikują się do odpadów wymienionych w art. 163 UO2, dlatego ich spalanie w kotle razem z paliwem (węglem i drewnem) to proces współspalania odpadów, który wymaga:

spełnienia warunków dotyczących termicznego przekształcania odpadów (rozdział 2 działu VIII UO2 tj. art. 155-163 UO2, a więc też rozporządzenie [3]),

zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk R1), po uprzedniej kontroli WIOŚ i organu wydającego zezwolenie (art. 41, 41a UO2),

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na taki odzysk odpadów, gdy jest to pierwsze zezwolenie na przetwarzanie odpadów (art. 72 ust. 1 pkt 21 i ust. 2a UOOŚ w związku z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia [5]),

– wypełnienia, w składanym do 15 marca do marszałka województwa rocznym zbiorczym zestawieniu danych wg wzoru z załącznika nr 1 do rozporządzenia [6], oprócz działu 1 i 2 również wypełnienia tabeli A w dziale 10, zaznaczając WSP-Z (współspalanie w zakładach energetycznego spalania paliw) (Stanowisko MŚ dotyczące sposobu wypełniania zbiorczych zestawień danych o odpadach – pkt 7).

Odpady pieczywa moim zdaniem nie są biomasą w rozumieniu standardów emisyjnych (§ 5 ust. 2 rozporządzenia [7]), dlatego ich współspalanie z paliwem wymaga:

– dotrzymywania standardów emisyjnych dla współspalania odpadów [7],

pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza niezależnie od mocy kotła [8], [9],

pomiarów emisji [10] przez akredytowane laboratorium,

przekazywania wyników pomiarów zgodnie z rozporządzeniem [11] do WIOŚ i organu wydającego ww. pozwolenie i i ich archiwizowania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą (art. 147 ust. 6 POŚ).

Uwaga. Zamiast spalać odpady pieczywa, proponuję przekazać zwroty pieczywa jako paszę do skarmiania zwierząt, gdyż moim zdaniem kwalifikuje się je do wydanego na podstawie rozporządzenia 769/2009 [12] katalogu materiałów paszowych [13]:

13.1.1 Produkty przemysłu piekarniczego i zakładów wytwarzających makarony
Opis: Produkty uzyskiwane podczas i w wyniku wytwarzania chleba, herbatników, wafli lub makaronów. Mogą być suszone.
Obowiązkowa deklaracja: Skrobia Cukier całkowity w przeliczeniu na sacharozę Tłuszcz surowy, jeżeli > 5 %

Jeżeli pieczywo przekazane do skarmiania zwierząt będzie spełniać wymagania przepisów [12] i [13], to nie będzie odpadem lecz materiałem paszowym, więc nie będzie wymagać prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, a wg art. 11 ust. 5 UO2 nie będzie też wymagać zgłoszenia produktu ubocznego marszałkowi województwa.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1923
[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu – Dz. U. z 2016 r. poz. 108
[4] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. z 2016 r. poz. 71
[6]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674 – na podstawie art. 237a UO2 stosuje się nadal do zbiorczych zestawień za lata 2015-2016 r.
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1546, ze zm.
[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. z 2014 r. poz. 1542
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji – Dz. U. Nr 215/2008 r., poz. 1366
[12] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE
[13] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych
 

Tematy powiązane

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Pozwolenie na spalanie lub współspalanie odpadów
Kiedy pomiary musi wykonać laboratorium akredytowane

Joanna Wilczyńska (13.03.2016)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 2

“Spalanie chleba”
  1. 1 Jolanta napisał(a) 10:02, 23.11.2016:

    Uważam za skandaliczny pomysł spalania pieczywa w kotle. Pomysł właściciela piekarni jest szokujący i wynika z lenistwa. Przeterminowany chleb i bułki można przecież oddać do skarmiania zwierząt albo do schroniska dla psów jako dodatek do jedzenia. Tyle żywności marnuje się w naszym kraju i na świecie a tyle ludzi i zwierząt głoduje. Skandal.

  2. 2 Alf napisał(a) 10:23, 12.10.2020:

    Pani Jolanto w pełni podzielam opinię w sprawie spalania pieczywa, jednak muszę trochę bronić piekarnię. Piekarnia przyjmuje zwroty wyrobów ze sklepów w różnym stanie. Jeśli to jest pieczywo czerstwe i wysuszone to być może nadaje się na paszę. (Trzeba znaleźć odbiorcę a to czasami jest trudne). Niestety duża część zwrotów jest zapleśniała, zabródzona czy nawet zmieszana z innymi odpadkami i oferowanie czegoś takiego na paszę wiąże się z ryzykiem zachorowania karmionych takim dodatkiem paszowym zwierząt. Ale jakoś trzeba się tego pozbyć. Tylko jak aby było to zgodne z ekologią. Kiedyś się to po prostu zakopywało.


Skomentuj...