Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Spalanie trocin w kotle

Pytanie: Proszę o interpretację odnośnie potrzeby uzyskania zezwolenia na odzysk odpadów z przetwórstwa drewna na cele energetyczne oraz wymogów odnośnie ewidencji i sprawozdawczości. Zapytanie dotyczy działalności prowadzonej przez tartak. W zakładzie podczas obróbki mechanicznej drewna powstają odpady w postaci trocin i zrzyn, klasyfikowane pod kodem 03 01 05. Na potrzeby kotłowni zakładowej wykorzystywane są częściowo właśnie te odpady. Odpady są suche, nie są zanieczyszczone żadnymi substancjami. Przeciętne roczne zużycie waha się na poziomie ok. 45 Mg. Moc kotła 25 kW.
Czy wobec powyższego zakład powinien uzyskać zezwolenie na odzysk odpadów na cele energetyczne przy zastosowaniu metody R1? Czy też jeśli traktując trociny jako biomasę, firma nie potrzebuje tegoż zezwolenia?
Czy zakład musi prowadzić ewidencję tych odpadów?
Czy w rocznym „zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów” należy wypełnić dział 7, tj. zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów, skoro wypełniając kolumnę „Rodzaj instalacji lub urządzenia” należy wskazać jedną spośród wymienionych w objaśnieniach do formularza sprawozdawczego, a te nie wskazują kotłowni zakładowej, czy spalania na cele energetyczne. [M.L.G.]

Odpowiedź: W przypadku spalania w zakładowym kotle odpadów o kodzie 03 01 05 w postaci „czystych” trocin z obróbki drewna prowadzonej w tartaku, moim zdaniem:

– wymagane jest zezwolenie na przetwarzanie odpadów (R1), bo jest to termiczne przekształcanie odpadów, a ten przypadek przetwarzania odpadów w tartaku nie jest wyłączony w art. 45 ust. 1 UO2 ze zezwoleń, ale nie stosuje się do tego procesu art. 155-162 UO2 a więc m.in. rozporządzenia [2], gdyż są to odpady wymienione w art. 163 UO2;

– wymagane jest prowadzenie ewidencji odpadów (KEO) wg wzoru z rozporządzenia [3], gdyż wg rozporządzenia [4] dla odpadów o kodzie 03 01 05 nie trzeba prowadzić ewidencji tylko wtedy, gdy są wytwarzane w ilości do 10 Mg/rok;

– wymagane jest złożenie do 15 marca do marszałka województwa roczne zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych i przetwarzanych odpadach wg wzoru z załącznika nr 1 do rozporządzenia [5] trzeba oprócz działu 1 i 2 wypełnić również tabelę B w dziale 10, zaznaczając SP (spalarnia) – gdy w kotle spalane są tylko trociny, albo zaznaczając WSP-Z (współspalanie w zakładach energetycznego spalania paliw) – gdy trociny (odpady) są współspalane razem z paliwem (Stanowisko MŚ dotyczące sposobu wypełniania zbiorczych zestawień danych o odpadach – pkt 7);

nie jest wymagane pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza [7] ani zgłoszenie [8] kotłowni 40 kW (jeżeli na terenie zakładu nie ma innych źródeł spalania energetycznego, bo moce się sumuje), gdyż  odpady „czystych” trocin traktowane są w tych przepisach jako paliwo, a nie odpady, gdyż stanowią „biomasę” w rozumieniu przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji [9].

Problematyczne jednak jest, czy takie trociny uznać za odpady, bo przecież jako ich wytwórca wcale nie chcecie się ich pozbyć, a wg art. 3 UO2:

Art. 3. 1. Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu – Dz. U. z 2016 r. poz. 108
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1973
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – Dz. U. z 2014 r, poz. 1974
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674 – na podstawie art. 237a UO2 stosuje się nadal do zbiorczych zestawień za lata 2015-2016 r.
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1546, ze zm.

Tematy powiązane

Zgłoszenie małych kotłowni
Nowy katalog odpadów oraz nowe wzory KPO i KEO
Sprawozdania odpadowe za 2014 rok na starych wzorach
Trociny to produkt uboczny czy odpad?

Joanna Wilczyńska (07.02.2016)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , , , , , ,


komentarze 4

“Spalanie trocin w kotle”
 1. 1 Józef napisał(a) 13:50, 30.06.2016:

  Art. 2. Przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie stosuje się do:
  6) biomasy w postaci:
  a) odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009”,
  b) słomy,
  c) innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej
  – wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi;
  Wyróżnić można następujące rodzaje biomasy: drewno i odpady drzewne – drewno kawałkowe, trociny, wióry, zrębki drzewne, kora, brykiet drzewny, pellety. Czy są odpadami ????? czy biomasą.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:43, 12.07.2016:

  Józefie, w art. 2 UO2 wymienione są odpady, do których nie stosuje się przepisów ustawy o odpadach głównie ze względu na to, że są objęte regulacją innych przepisów.
  Biomasa:
  – może być odpadem niepodlegającym UO2 wymienionym w art. 2 pkt 6 UO2 (np. wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii odpady drzewne z produkcji leśnej np. drewno kawałkowe, trociny, wióry, zrębki drzewne, kora);
  – może być odpadem podlegającym UO2 bo niewymienionym w art. 2 pkt 6 UO2 (np. brykiet drzewny czy pellety, które nie są z produkcji rolniczej lub leśnej);
  – może nie być odpadem (np. wierzba energetyczna).
  Uwaga – są różne definicje biomasy w zależności od przepisów, a dotyczących:
  – standardów emisyjnych,
  – handlu emisjami CO2 (EU ETS),
  – świadectw pochodzenia energii z OZE,
  – świadectw pochodzenia energii wytworzonej w kogeneracji.

 3. 3 Józef napisał(a) 14:27, 13.07.2016:

  Brykiet drzewny i pelet wykorzystywane są do produkcji energii (jako paliwo) a produkowane są z odpadów produkcji rolniczej lub leśnej (np. z trocin i wiórów, zrębków) niepodlegających ustawie o odpadach (jako biomasa)

 4. 4 Anna napisał(a) 12:57, 06.09.2016:

  No właśnie. Czytam def. biomasy wg UO2 (przytoczony wyżej przepis) i zwracają moją uwagę słowa „naturalne substancje pochodzące z produkcji rolnej lub leśnej”. Drewno jako takie (bez względu na rozdrobnienie, fason) jest: 1-substancją (tj. ma dający się określić skład: celuloza + woda + sole + cukry), 2 – substancją naturalną (bo pochodzi z procesów zachodzących w naturze, a nie z syntezy fabrycznej), 3 – substancją naturalną pochodzącą z produkcji leśnej (w sensie: wyprodukowane w zakładzie syntezy chemicznej jakim jest las).
  Pytanie czy ustawodawca rozumiał to właśnie tak, czy raczej uznał, iż trociny powstałe w lesie np. podczas ścinki, to są te „pochodzące z produkcji leśnej”, czy chodziło mu o szerszej ujęcie tematu (tj. surowiec „wyprodukowany” przez las a nie fabrykę chemiczną).
  Jak Pani i Czytelnicy to widzą?


Skomentuj...