Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Serwis pojazdów z klimatyzacją – wymagane szkolenie

Pytanie: Mam pytanie dotyczące obowiązków w przypadku prowadzenia serwisu pojazdów kategorii osobowych i napełniania (lub dopełniania) klimatyzacji czynnikami chłodniczymi (R134A oraz R1234YF). Czy wykonywanie takiej czynności podlega pod jakiekolwiek obowiązki Ustawy  z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych?
Słyszałam, że takie działania nazywane są „odzyskiem” (choć dla mnie kłóci się to z definicją zawartą w ustawie) i wymaga zaświadczenia o szkoleniach dla pracownika obsługującego, naprawą takich urządzeń, etykietowaniem.
Czy jest to raczej działalność polegająca na „konserwacji i serwisowaniu” wg definicji Art.2 ust. 1 pkt 5 ustawy? i nie ma takich obowiązków? [K.W.]

Odpowiedź:

Wg definicji art. 2 ust. 1 pkt 6, 16 UOZON2:

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6) niektórych pojazdach silnikowych – oznacza to pojazdy samochodowe określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym kategorii M1 oraz kategorii N1 o masie odniesienia nieprzekraczającej 1305 kg, przy czym przez masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg;

16) systemie klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych – oznacza to układ elementów zawierający substancję kontrolowaną lub fluorowany gaz cieplarniany, którego celem jest obniżenie temperatury i wilgotności powietrza w kabinie pasażerskiej pojazdu, umieszczony w niektórych pojazdach silnikowych;

Wymienione w pytaniu czynniki chłodnicze to wg rozporządzenia 517/2014/UE [2] fluorowane gazy cieplarniane  o współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) wynoszącym:
– 1 430 dla HFC-134a,
– 4 dla HFC-1234yf.

Prowadzący serwis klimy w ww. pojazdach samochodowych kategorii M1 (osobowe do 8 miejsc + kierowca) i N1 (dostawcze do 3,5 t) będzie nie tylko napełniał lub dopełniał  system klimatyzacji w pojeździe czynnikiem chłodniczym, ale może będzie musiał najpierw go naprawić (uszczelnić), do czego zobowiązuje go art. 36 UOZON2:

Art. 36. 1. W przypadku stwierdzenia wycieku substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego z systemu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych w ilości odbiegającej od normalnej podmiot oferujący usługi serwisowe i naprawcze tego systemu klimatyzacji jest obowiązany, przed napełnieniem systemu, dokonać jego naprawy zapewniającej odpowiednie uszczelnienie zapobiegające wyciekom.

Taka naprawa systemu chłodniczego może wymagać, aby przed naprawą odessać (odzyskać) znajdujący się w nim czynnik chłodniczy poprzez podłączenie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych systemu klimatyzacyjnego. Taki odzysk (odsysanie) wg art. 37 ust. 1 UOZON2 może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Zakres szkolenia określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia [3], a szkolenie może przeprowadzić i wydać zaświadczenie wyłącznie podmiot zarejestrowany w UDT. Taki podmiot szkolący na swojej stronie internetowej udostępnia rejestr wszystkich tych, którym wydał zaświadczenie.

Obecnie w UDT zarejestrowane są 4 podmioty, które mogą prowadzić szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych i wydawać zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Ponadto, podmiot prowadzący serwis klimy w „niektórych pojazdach samochodowych” zobowiązany jest wg art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 UOZON2 przekazać do 28 lutego roczne sprawozdanie za poprzedni rok w związku ze stosowaniem czynnika chłodniczego w serwisowaniu lub konserwacji oraz w związku z odzyskiem (odsysaniem) czynnika chłodniczego z systemu klimatyzacji w pojazdach. Sprawozdanie, wg wzoru z załącznika nr 1 do rozporządzenia [4] musi przekazać elektronicznie do BDS prowadzonej prze BOWOiK, po uprzedniej rejestracji po zapoznaniu się z „Instrukcją Użytkownika Bazy Danych Sprawozdań”.

Uwaga! Wg informacji BOWOiK: „Ostrzegamy przed zastosowaniem podrobionego czynnika chłodniczego R-134a …”.

Uwaga. Dla fluorowanych gazów o GWP > 150 art. 6 dyrektywy 2006/40/WE [5] wprowadza ograniczenia w przypadku modernizowania i ponownego napełniania w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach M1 i N1.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (UOZON2) – Dz. U. z 2015 r. poz. 881
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 – Dz. U. L 150/2014 r., str. 195, ze zm.
[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat – Dz. U. z 2015 r. poz. 2137
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych – Dz. U. z 2016 r. poz. 88
[5] Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG – Dz. U. L 161/2006, str. 12

Tematy powiązane

Kontrowersje związane z R1234YF jako czynnikiem chłodniczym

Joanna Wilczyńska (02.02.2016)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 2

“Serwis pojazdów z klimatyzacją – wymagane szkolenie”
  1. 1 Krzysztof napisał(a) 11:21, 03.03.2016:

    Małe firmy rzemieślnicze prowadzone w większości do 3 pracowników niedługo będą się musieli zająć sprawozdaniami a nie wykonywaniem usług.Urzędasy ciągle coś wynajdują i wymyślają.A to sprawozdanie z ilości oddanego oleju,złomu ,żuzytego opału.Miało być łatwiej dla firm rodzinnych a jest coraz gorzej.I tylko karać za niezłożenie sprawozdania w terminie.Taki urzędas pracuje do 16 sobota i niedziela wolne.Rzemieślnik często pracuje dużo dłużej i nie ma sobót wolnych.Poza tym rzemieślnicy nie zawsze dają radę przy sporządzaniu sprawozdań.Nie wszyscy mają studia czy doktoraty bo ci to tylko wymyślają utrudnienia bo więcej nic sami nie potrafią.

  2. 2 Piotr napisał(a) 09:51, 20.05.2017:

    dla mnie to bzdura prowadzić rozchód gazu, ta ustawa o gazie r134a to porażka. ewidencja pojazdu to jeszcze rozumnie, ale osoby to skandal,gdzie ochrona osobowa.


Skomentuj...