Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zakład pracy chronionej i aktywności zawodowej zwolniony z niektórych opłat

Szeroko rozumiane przepisy w zakresie ochrony środowiska nakładają różne daniny publiczne, tzw. opłaty środowiskowe. Jednak nie wszystkie podmioty są traktowane jednakowo. Zwolnienia z niektórych opłat środowiskowych wprowadzają ustawy z zakresu ochrony środowiska, ale też całkiem inne, np. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [1]:

Art. 31. 1. Prowadzący zakład pracy chronionej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z:
2) opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.

Z tego przepisu wynika, że  podmiot prowadzący ww. zakład o statusie zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej musi wnosić następujące opłaty o charakterze sankcyjnym wymienione w rozporządzeniu [2]:

1) opłaty określone w art. 36 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z wyłączeniem opłat, o których mowa w ust. 3 i 3a;

2) opłaty eksploatacyjne określone w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze [3] (w związku z art.225 PGG2 dotyczy również opłat eksploatacyjnych określonych w art. 134 PPG2);

3) opłaty za korzystanie ze środowiska określone w POŚ (wg art. 273 ust.  1 POŚ opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów);

4) opłaty produktowe i depozytowe określone w UPROD (a więc od 2010 r. nie dotyczy już opłat produktowych i depozytowych za baterie i akumulatory, bo te są wg art. 38 i 54 UBA; a więc od 2014 r. nie dotyczy już opłat produktowych w odniesieniu do produktów w opakowaniach, bo te są wg art. 34 UGOPAK; a więc obecnie dotyczy jedynie opłat produktowych za produkty wymienione w załączniku 4a do UPROD: oleje smarowe, preparaty smarowe, opony);

5) opłaty określone w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych;

6) opłaty określone w art. 84 (opłaty za usunięcie drzew lub krzewów) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

7) opłaty określone w art. 18 i 22 (opłaty i dodatkowe opłaty za substancje kontrolowane wprowadzone po raz pierwszy do obrotu w kraju) UOZON;

8) opłaty (opłaty za uprawnienia do emisji CO2 przyznane na pierwszy rok okresu rozliczeniowegookreślone w art. 25 UHE (nie dotyczy od 21.06.2011 r., bo już obowiązuje UHE2);

9) opłaty określone w art. 12 ust. 2, art. 14 i 17 (opłaty za brak sieci zbierania pojazdów) URP;

10) opłaty określone w art. 64 ust. 2 i art. 69 (opłaty produktowe za sprzęt elektryczny i elektronicznyUSEE.

Tak więc w innych przypadkach opłat nie wnosi się, ale środki uzyskane z tytułu zwolnienia z opłat muszą być jednak przekazane na odpowiedni fundusz zgodnie z art. 31 ust. 3 i 4 ustawy [1]:

3. Prowadzący zakład pracy chronionej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1, na:
a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w wysokości 10%,
b) zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w wysokości 90%.

4. Prowadzący zakład aktywności zawodowej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1, oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na zakładowy fundusz aktywności.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. Nr 127/2011 r., poz. 721, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym – Dz. U. Nr 161/2004 r., poz. 1682, ze zm. (uwaga – rozporządzenie dotyczy prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej)
[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (PGG) – Dz. U. Nr 228/2005 r., poz. 1947, ze zm., ustawa uchylona 1.01.2012 r., ale ilekroć w obowiązujących przepisach jest przywołana PGG, to wg art. 225 PGG2 należy przez to rozumieć PGG2
[4] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (PGG2) – Dz. U. z 2015 r. poz. 196 – art. 134
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm. – art. 272-361
[6] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD) – Dz. U. z 2014 r. poz. 1413 – art. 12, 17
[7] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (UOZON) – Dz. U. z 2014 r. poz. 436
[8] Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (UHE) – Dz. U. Nr 281/2004 r., poz. 2784, ze zm. – ustawa uchylona 21.06.2011 r., ale nowa UHE2 nie ma przepisu zobowiązującego do stosowania UHE2, gdy przywołana jest UHE
[9] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2) – Dz. U. Nr 122/2011 r., poz. 695, ze zm.
[10] Ustawa dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (URP) – Dz. U. z 2015 r. poz. 140
[11] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, ze zm. – art.  64, 69
[12] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) – Dz. U. z Nr 79/2009 r., poz. 666, ze zm. – art. 37, 38, 42
[13] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) – Dz. U. z 2013 r. poz. 888

Tematy powiązane

Opłaty i kary środowiskowe a koszty uzyskania przychodów

Joanna Wilczyńska (09.04.2015)
Temat dnia | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Zakład pracy chronionej i aktywności zawodowej zwolniony z niektórych opłat”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 07:38, 01.10.2015:

    Od 9.09.2015 r. obowiązuje UHE3:
    Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Dz. U. z 2015 r. poz. 1223


Skomentuj...