Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Stawki opłat i kar na rok 2015 – drzewa, krzewy, zieleń

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 – zostało ogłoszone w M. P. z 2014 r. poz. 958.

Stawki opłat na rok 2015 za usuwanie drzew w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm wynoszą od 13,84 do 345,30 zł/cm i określone są dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w załączniku nr 2 do obwieszczenia [2] następująco:

Lp. Rodzaje, gatunki i odmiany drzew*  ROK 2015
1 Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew  13,84 zł/cm
2 Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona  37,63 zł/cm
3 Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik  91,54 zł/cm
4 Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew  345,30 zł/cm

*) Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w załączniku do obwieszczenia stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej wymienionych w tym załączniku

Natomiast współczynniki (od 1,00 do 12,96) różnicujące stawki za usunięcie drzew w zależności od obwodu pnia na wysokości 130 cm nadal określa rozporządzenie [3] i wynoszą:

 • 1,00 – dla obwodu do 25 cm
 • 1,51 – dla obwodu 26-50 cm
 • 2,37 – dla obwodu 51-100 cm
 • 3,70 – dla obwodu 101-200 cm
 • 5,55 – dla obwodu 201-300 cm
 • 7,77 – dla obwodu 301-500 cm
 • 10,00 – dla obwodu 501-700 cm
 • 12,96 – dla obwodu powyżej 700 cm

Stawka opłaty na rok 2015 wg obwieszczenia [2] za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami wynosi 255,78 zł/m2.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100 % wyższe (art. 85 ust. 6 [1]).

Na usunięcie drzew lub krzewów wymagane jest zezwolenie, w którym ustala się opłatę (jeżeli jest wymagana) za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych (art. 83, 84 ustawy [1]).

Zezwolenie wydane jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:

 • posiadacza nieruchomości (za zgodą właściciela tej nieruchomości),
 • właściciela urządzeń związanych z przesyłem tj. urządzeń do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń (jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń).

Uwaga. Od 3.03.2011 r. przedsiębiorca, na rzecz którego ustanowiono służebność przesyłu, ma obowiązek usuwania drzew, krzewów lub gałęzi zagrażających funkcjonowaniu urządzeń związanych z przesyłem, na usuwanie których musi uzyskać zezwolenie, chociaż jest zwolniony z opłaty za ich usunięcie. Jednakże przedsiębiorca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu i ewentualne odszkodowanie za usunięcie drzew lub krzewów ustalone w umowie o tę służebność (art. 39a [4], art. 83 i 86 [1]).

Zezwolenie nie jest wymagane na usuwanie drzew lub krzewów (art. 83 ust. 6 [1]) m.in.:

 • w lasach,
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
 • na plantacjach drzew i krzewów,
 • których wiek nie przekracza 10 lat.

Nie jest pobierana opłata za usunięcie drzew i (poza pkt 10) krzewów (art. 86 [1]):

1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń;
5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych;
13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wymierza administracyjną karę pieniężną za (art. 88 ust. 1):

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia*;
3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

* przepis traci moc 15.01.2016 r. na podstawie wyroku TK z 1.07.2014 r.

Karę za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za ich usunięcie (art. 89 ust. 1* [1]) (*przepis traci moc 15.01.2016 r. na podstawie wyroku TK z 1.07.2014 r. ).

Natomiast stawka kary w roku 2015 za zniszczenie 1 m2 terenu zieleni wg obwieszczenia [2] wynosi 58,82 zł/m2 trawników i 505,18 zł/m2 kwietników.

Ustawa [1] nie definiuje terminu „usuwanie”, a wg wykładni językowej należy przyjąć, że usunięciem drzewa lub krzewu będzie zarówno jego ścięcie lub wykarczowanie, jak również jego wykopanie z korzeniami w tym również połączone z przeniesieniem w inne miejsce i posadzenie go w tym miejscu.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wymagane jest jedynie na usuwanie ich z terenu danej nieruchomości, natomiast nie jest wymagane na przemieszczanie ich w obrębie tej nieruchomości. Dlatego też, zgodnie z orzecznictwem, przesadzenie drzew lub krzewów w ramach tej samej nieruchomości nie podlega karze, jeżeli zachowały swoją żywotność.

Uwaga. „Tereny zieleni” to „tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym” (art. 5 pkt 21 [1]).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.
[2] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 – M. P. z 2014 r. poz. 958
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. Nr 228/2004 r., poz. 2306
[4] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach – Dz. U. z 2014 r. poz. 1153.

Tematy powiązane

Stawki opłat i kar na rok 2014 – drzewa, krzewy, zieleń
Nasadzenia w zamian za wycinkę
Przesadzenie drzewa

Joanna Wilczyńska (04.01.2015)
Nowości | 7 komentarzy »
Tagi: , ,


komentarzy 7

“Stawki opłat i kar na rok 2015 – drzewa, krzewy, zieleń”
 1. 1 tadek napisał(a) 07:40, 01.06.2015:

  fajnie

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:24, 30.07.2015:

  Nowe zasady opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wprowadzone są od 28.08.2015 r. do ustawy o ochronie przyrody przez ustawę – Dz. U. z 2015 r. poz. 1045

 3. 3 Teklo napisał(a) 14:45, 18.11.2015:

  Czy są ju nowe współczynniki różnicujące stawki za wycinkę drzew w zależności od pnia ? na rok 2016 ?? jak to będzie wyglądać ??

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:57, 09.04.2016:

  Jest projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów, w którym są określone:
  1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubości;
  2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:19, 03.09.2016:

  Od 29.08.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1354), w którym są określone:
  1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia (na wysokości 130 cm) oraz od tempa przyrostu pnia na grubość (szybko, umiarkowanie, wolno, bardzo wolno rosnące);
  2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu.

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:20, 27.11.2016:

  Stawki na rok 2017 za usuwanie drzew i krzewów są w obwieszczeniu – M.P. z 2016 r. poz. 1018,
  ale współczynniki lokalizacji w roku 2017 nadal trzeba stosować z załącznika nr 2 do rozporządzenia – Dz. U. z 2016 r. poz. 1354.

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:55, 02.01.2017:

  Powyższe stawki i współczynniki lokalizacji już nie obowiązują, bo od 2017 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zezwoleń, opłat i kar w zakresie usuwania drzew i krzewów wprowadzone przez ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach – Dz. U. poz. 2249


Skomentuj...