Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nowy katalog odpadów oraz nowe wzory KPO i KEO

Od 2015 r. obowiązuje nowy katalog odpadów. Od 2015 r. obowiązują też nowe zasady i nowe wzory do prowadzenia ewidencji odpadów.

KATALOG ODPADÓW

W ewidencji odpadów, ale też w decyzjach, należy stosować kody i nazwy rodzajów odpadów uwzględniając nowy katalog odpadów [2], w którym w stosunku do dotychczas obowiązującego są m.in. następujące zmiany (jeżeli opis zaznaczonych zmian w pliku jest niewidoczny, to trzeba zapisać plik na swoim komputerze):

– dodano 3 rodzaje odpadów:

01 03 10*Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07

16 03 07* Rtęć metaliczna

19 03 08* Częściowo stabilizowana rtęć

– zmieniono nazwę grupy odpadów: 02, 18;

– zmieniono nazwę podgrupy odpadów: 02 01, 10 12, 17 03, 17 06, 17 08, 18 01, 18 02;

– zmieniono nazwę rodzaju odpadów: 01 03 09, 06 08 02*, 10 04 02*, 10 05 10*, 10 05 11, 10 06 02, 10 07 02, 10 08 10*, 10 08 11, 15 01 10*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 18 01 04, 19 03 04*, 20 01 41;

– dodano zasady klasyfikowania w przypadku odpadów, którym można przypisać zarówno kody odpadów niebezpiecznych, jak i odpadów innych niż niebezpieczne (tzw. kody lustrzane).

Uwaga. Od 1 czerwca 2015 r. stosować trzeba będzie nowe przepisy unijne:

– rozporządzenie KE 1357/2014/UE [5] dotyczące właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne (do stosowania bezpośrednio zamiast załącznika nr 3 do UO2),

– decyzję KE 2014/955/UE [6] dotyczącą katalogu odpadów (powinna być wdrożona do przepisów krajowych).

EWIDENCJA ODPADÓW

Tylko do końca 2014 r. ewidencję należało prowadzić na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy o odpadach (UO2) na podstawie jej przepisu przejściowego:

Art. 236. 1. Do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie prowadzą podmioty, wymienione w art. 66 ust. 4.
3. Do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 68 ust. 1, sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami, niebędący posiadaczami odpadów, nie prowadzą ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Na podstawie art. 68 ust. 1 UO2 zostało wydane rozporządzenie [3] z nowymi wzorami

 • karty przekazania odpadów (tzw. KPO)
 • karty ewidencji odpadów (tzw. KEO),

m.in. po raz pierwszy są podane wzory ewidencji odpadów niebezpiecznych dla sprzedawcy odpadów oraz pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów.

Uwaga: na stronie MŚ są edytowalne wzory KPO i KEO.

Uwaga: w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia [3] opisane są szczegółowo zmiany w stosunku do poprzedniego rozporządzenia.

Od 2015 r. ewidencja odpadów musi być prowadzona zgodnie z art. 66-72 UO2, a więc m.in.:

Art. 71. Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:
1) podmioty, które:
a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;
2) transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów;
3) władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3.

Art. 66.
4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

Na podstawie ww. art. 66 ust. 5 UO2 zostało wydane nowe rozporządzenie [4] określające rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, analogiczne jak w dotychczasowym rozporządzeniu, ale zwolnienie już nie obejmuje odpadów niebezpiecznych (13 02 08*, 16 02 13*).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1923
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1973
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – Dz. U. z 2014 r, poz. 1974
[5] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy – Dz. U. L 365/2014 r., str. 89
[6] Decyzja Komisji 2014/955/UE z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2000/532/WE w sprawie wykazu odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE – Dz. U. L 370/20014 r., str. 44

Tematy powiązane

Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów
R14 i R15 w ewidencji i sprawozdaniach
Kto wie, jak wypełnić kartę ewidencji odpadów dla odpadów podrzuconych?
Sprawozdania odpadowe za 2013 rok

Joanna Wilczyńska (01.01.2015)
Nowości | 6 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 6

“Nowy katalog odpadów oraz nowe wzory KPO i KEO”
 1. 1 Anna napisał(a) 13:28, 17.01.2015:

  Mam pytanie jak należy podejść do zmiany rodzajów niektórych odpadów w związku z wejściem w życie nowego Katalogu odpadów.

  W posiadanym przez nas pozwoleniu zintegrowanym znajdują się 3 rodzaje odpadów, których nazwy zostały zmienione:
  15 01 10* 17 03 01* 17 03 02
  Czy w kartach przekazania odpadów powinniśmy wpisywać nowe nazwy odpadów, co nie będzie się zgadzało do końca z nazwami w pozwoleniu?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:01, 17.01.2015:

  Niestety, w rozporządzeniu z nowym katalogiem odpadów nie ma żadnych przepisów przejściowych, które by to regulowały.
  Wg art. 236 i 237 UO2 wiadomo jednak, że do ewidencji i rocznych zbiorczych zestawień dotyczących okresu do 31.12.2014 r. trzeba stosować stary katalog odpadów i stare wzory.
  Natomiast ewidencję (KPO, KEO …) dotyczącą gospodarki odpadami w okresie od 1.01.2015 r. trzeba prowadzić już z zastosowaniem nowego katalogu, a więc ze zmienionymi nazwami rodzajów odpadów. Będzie to więc niezgodne z posiadanym pozwoleniem ze starymi nazwami. Uważam, że jeżeli nie znalazł się w przepisach zapis, że w związku z nowymi nazwami trzeba dostosować wszystkie obowiązujące decyzje, to trzeba taką niezgodność traktować jako „dopuszczalną”. Czy jednak WIOŚ tak do tego podejdzie przy kontroli, czy może uzna to za naruszenie decyzji?
  Przy najbliższej zmianie decyzji dobrze byłoby „wyprostować” zapisy, ale może poczekać do kolejnej zmiany katalogu, która wg przepisów UE powinna być od czerwca.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:29, 15.03.2015:

  Od 6.03.2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – Dz. U. z 2015 r. poz. 314, dodano odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 16 02 14, 16 02 16, 16 06 04, 16 06 05

 4. 4 Justyna napisał(a) 10:27, 18.09.2015:

  witam,
  mam pytanie, czy należy ewidencjonować odpad przejściowy, czy w keo uwzględniamy jedynie wejściowy i końcowy. Linie produkcyjne stanowią zintegrowany system przetwarzania odpadów są zlokalizowane w jednym miejscu- odpad 191212, 190503.

 5. 5 Agnieszka napisał(a) 11:45, 26.04.2017:

  Witam, czy ktoś jest w posiadaniu Programu gospodarki odpadami na który mamy decyzje??
  Posiadamy decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie budowy , rozbudowy , remontów obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania , konserwacji i napraw – DECYZJA NR 423/11/PŚ.O wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obszarów zamkniętych na czas oznaczony do dnia 26-07- 2021 roku

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:22, 26.04.2017:

  Agnieszka, od 23.01.2013 r. wygasły wszystkie decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami (art. 231 UO2).
  Od tej daty nie jest potrzebna żadna decyzja na wytwarzanie odpadów z prowadzonej u klienta działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbudowy, remontów obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw


Skomentuj...