Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Stawki opłat i kar na rok 2014 – drzewa, krzewy, zieleń

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 – zostało ogłoszone w M. P. z 2013 r. poz. 835.

Stawki opłat na rok 2014 za usuwanie drzew w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm wynoszą od 13,52 do 337,21 zł/cm i określone są dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w załączniku nr 2 do obwieszczenia [2] następująco:

Lp. Rodzaje, gatunki i odmiany drzew* ROK 2014
1 Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew 13,52 zł/cm
2 Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona 36,75 zł/cm
3 Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik 89,39 zł/cm
4 Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew 337,21 zł/cm

*) Za usunięcie drzew innych rodzajów i gatunków stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej

Natomiast współczynniki (od 1,00 do 12,96) różnicujące stawki za usunięcie drzew w zależności od obwodu pnia na wysokości 130 cm nadal określa rozporządzenie [3] i wynoszą:

 • 1,00 – dla obwodu do 25 cm
 • 1,51 – dla obwodu 26-50 cm
 • 2,37 – dla obwodu 51-100 cm
 • 3,70 – dla obwodu 101-200 cm
 • 5,55 – dla obwodu 201-300 cm
 • 7,77 – dla obwodu 301-500 cm
 • 10,00 – dla obwodu 501-700 cm
 • 12,96 – dla obwodu powyżej 700 cm

Stawka opłaty na rok 2014 wg obwieszczenia [2] za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami wynosi 249,79 zł/m2.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100 % wyższe (art. 85 ust. 6 [1]).

Na usunięcie drzew lub krzewów posiadacz nieruchomości musi mieć zezwolenie, w którym ustala się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych (art. 83, 84 ustawy [1]).

Zezwolenie nie jest wymagane na usuwanie drzew lub krzewów (art. 83 ust. 6 [1]) m.in.:

 • w lasach,
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
 • na plantacjach drzew i krzewów,
 • których wiek nie przekracza 10 lat.

Nie jest pobierana opłata za usunięcie drzew i (poza pkt 10) krzewów (art. 86 [1]):

1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń;
5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych;
13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wymierza administracyjną karę pieniężną za (art. 88 ust. 1):

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Karę za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za ich usunięcie (art. 89 [1]). Natomiast stawka kary w roku 2014 za zniszczenie 1 m2 terenu zieleni wg obwieszczenia [2] wynosi 57,44 zł/m2 trawników i 493,34 zł/m2 kwietników.

Ustawa [1] nie definiuje terminu „usuwanie”, a wg wykładni językowej należy przyjąć, że usunięciem drzewa lub krzewu będzie zarówno jego ścięcie lub wykarczowanie, jak również jego wykopanie z korzeniami w tym również połączone z przeniesieniem w inne miejsce i posadzenie go w tym miejscu.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wymagane jest jedynie na usuwanie ich z terenu danej nieruchomości, natomiast nie jest wymagane na przemieszczanie ich w obrębie tej nieruchomości. Dlatego też, zgodnie z orzecznictwem, przesadzenie drzew lub krzewów w ramach tej samej nieruchomości nie podlega karze, jeżeli zachowały swoją żywotność.

Uwaga. „Tereny zieleni” to „tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym” (art. 5 pkt 21 [1]).

Uwaga. Od 3.03.2011 r. przedsiębiorca, na rzecz którego ustanowiono służebność przesyłu, ma obowiązek usuwania drzew, krzewów lub gałęzi zagrażających funkcjonowaniu urządzeń związanych z przesyłem tj. urządzeń do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń. Na usuwanie takich drzew i krzewów przedsiębiorca ten musi jednak uzyskać zezwolenie, chociaż jest zwolniony z opłaty za ich usunięcie. Jednakże przedsiębiorca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu i ewentualne odszkodowanie za usunięcie drzew lub krzewów ustalone w umowie o tę służebność (art. 39a [4], art. 83 i 86 [1]).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm. – art. 83-90
[2] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 – M. P. z 2013 r. poz. 835
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. Nr 228/2004 r., poz. 2306
[4] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach – Dz. U. Nr 12/2011 r., poz. 59, ze zm.

Tematy powiązane

Stawki opłat i kar na rok 2013 – drzewa, krzewy, zieleń
Nasadzenia w zamian za wycinkę
Przesadzenie drzewa

Joanna Wilczyńska (06.01.2014)
Nowości | 15 komentarzy »
Tagi: , , , , , ,


komentarzy 15

“Stawki opłat i kar na rok 2014 – drzewa, krzewy, zieleń”
 1. Avatar
  1 gaj napisał(a) 07:47, 23.06.2014:

  Kary z roku na rok są coraz większe.
  Nie jedną rodzinę wycięcie drzewa kosztowało dom! Nie każdy wie, że gdy chce ściąć drzewo na swoim placu/terenie musi starać się o pozwolenie. Z drugiej strony przepisy są po to by ich przestrzegać a drzewa są potrzebne i nie można ich od tak bez powodu wycinać. Jeśli są stare, stwarzają zagrożenie itp. to otrzymanie pozwolenia na jego wycięcie nie jest trudne i wtedy możemy spać spokojnie, bo żadne kary nie będą nam grozić. Zawsze można się doradzić firmy, która profesjonalnie zajmuje się wycinką, na pewno nam doradzą jakie kroki trzeba podjąć.

 2. Joanna Wilczyńska
  2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:57, 23.06.2014:

  Zezwolenie a nie pozwolenie :)

 3. Avatar
  3 Czesław napisał(a) 07:11, 01.07.2014:

  Czy gmina będzie ponosić koszty wycinki dębu czerwonego przy okazji budowy drogi zgodnie z zatwierdzonym kilka lat temu planem zagospodarowania przestrzennego?
  Zgodnie z informacją na stronie internetowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, zachodzi konieczność zwalczania tego gatunku jako konkurencyjnego i wypierającego rodzime gatunki.

 4. Joanna Wilczyńska
  4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:55, 01.07.2014:

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (przyjęty 17.06.2014 r. przez RM) – przewiduje wiele zmian w zakresie usuwania drzew i krzewów, może więc warto poczekać, aż ustawa będzie uchwalona i wejdzie w życie?
  Jest też projekt stawek.

 5. Avatar
  5 Do ekoterrorystów w rządzie i poza nim napisał(a) 10:01, 01.07.2014:

  Te stawki i kary to ekoterroryzm, którym właśnie zajmuje się Trybunał Konstytucyjny. Lepiej jest ukraść drzewo – zapłaci się najwyżej nawiązkę o dwukrotnej wartości drzewa niż wyciąć własne drzewo na własnej nieruchomości – bo komornik zlicytuje dom.

 6. Avatar
  6 ZUZA napisał(a) 22:04, 01.08.2014:

  Wyciełam 4 wierzy płaczące na działce bez zezwolenia a mój współwłaściciel zgłosił to do Urzędu Gminy. W jakiej wysokości grozi mi kara?

 7. Avatar
  7 Terrorysta napisał(a) 07:20, 13.08.2014:

  Ta ustawa to kpina z konstytucji, prawa własności i zasady adekwatności kary do czynu.

 8. Avatar
  8 Teresa napisał(a) 15:56, 13.08.2014:

  a ja mam na swojej posesji starego świerka pospolitego który był posadzony w latach 60 – tych i jest bardzo duży.
  W miedzy czasie powstały nowe domy obok mojej posesji i teraz zagraża bezpieczeństwu ludziom i budynkom, zwłaszcza przy obecnych anomaliach pogodowych burzowych.Sytuacja robi się niebezpieczna przy br. mocnych wiatrach i burzach.
  Chcę zgłosić wycinkę do urzędu ale przerażają mnie koszty z tym związane.

 9. Joanna Wilczyńska
  9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:15, 13.08.2014:

  Zezwolenie na usunięcie starego świerka jest wymagane, ale nie będzie pobierana opłata za jego usunięcie, jeżeli na jego usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 86 ustawy o ochronie przyrody)

 10. Avatar
  10 Jacek napisał(a) 07:15, 22.10.2014:

  Totalne idiotyzmy. Zwłaszcza u ekologów.
  Mam nieruchomość posadziłem na niej kilka naście świerków i po 10 latach okazuje się, że są za ciasno i muszę je przerzedzić bo się wzajemnie niszczą. Nie mogę bo prawo zabrania. Czy prawo chroni naturę? Nie bo gdybym JA ICH NIE POSADZIŁ W OGÓLE BY ICH NIE BYŁO -ŻADNEGO. Teraz poczekam jak wszystkie uschną (a to pewne) i już nie będzie żadnych drzew na mojej działce.
  Świetne prawo.

 11. Joanna Wilczyńska
  11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:27, 30.07.2015:

  Nowe zasady opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wprowadzone są od 28.08.2015 r. do ustawy o ochronie przyrody przez ustawę – Dz. U. z 2015 r. poz. 1045

 12. Joanna Wilczyńska
  12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:16, 08.04.2016:

  Jest projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów, w którym są określone:
  1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubości;
  2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu.

 13. Avatar
  13 Sylwia napisał(a) 14:31, 29.07.2016:

  mam przed swoją działką w pasie zieleni miejskiej stary klon o obwodzie pnia na 130 cm-256 cm, obok klonu planuję nowy zjazd, w między czasie z klonu spadł stary konar i uszkodził mi auto- koszty naprawy wyegzekwowałam z polisy Zarządu Dróg i Mostów- bo to przecież ich drzewo. napisałam wniosek o wycinkę, Zarząd Dróg złożył wniosek, a z nieoficjalnych źródeł wiem że RDOŚ wydał decyzję na usunięcie drzewa. moje pytanie kto ma zapłacić za jego wycinkę (w moim wniosku podawałam argumenty zagrożenie bezpieczeństwa i kolizję drzewa z planowanym zjazdem)słyszałam, że jeśli chcę wyciąć drzewo, bo chcę zrobić zjazd- to koszty ponoszę ja, czy tak jest?? bardzo proszę o pomoc, pozdr

 14. Avatar
  14 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:57, 02.01.2017:

  Od 2017 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zezwoleń, opłat i kar w zakresie usuwania drzew i krzewów wprowadzone przez ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach – Dz. U. poz. 2249

 15. Joanna Wilczyńska
  15 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:10, 02.06.2017:

  17.06.2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074), która wprowadza zmiany m.in. w zakresie opłat i zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów


Skomentuj...