Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Stawki opłat i kar na rok 2014 – drzewa, krzewy, zieleń

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 – zostało ogłoszone w M. P. z 2013 r. poz. 835.

Stawki opłat na rok 2014 za usuwanie drzew w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm wynoszą od 13,52 do 337,21 zł/cm i określone są dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w załączniku nr 2 do obwieszczenia [2] następująco:

Lp. Rodzaje, gatunki i odmiany drzew* ROK 2014
1 Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew 13,52 zł/cm
2 Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona 36,75 zł/cm
3 Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik 89,39 zł/cm
4 Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew 337,21 zł/cm

*) Za usunięcie drzew innych rodzajów i gatunków stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej

Natomiast współczynniki (od 1,00 do 12,96) różnicujące stawki za usunięcie drzew w zależności od obwodu pnia na wysokości 130 cm nadal określa rozporządzenie [3] i wynoszą:

 • 1,00 – dla obwodu do 25 cm
 • 1,51 – dla obwodu 26-50 cm
 • 2,37 – dla obwodu 51-100 cm
 • 3,70 – dla obwodu 101-200 cm
 • 5,55 – dla obwodu 201-300 cm
 • 7,77 – dla obwodu 301-500 cm
 • 10,00 – dla obwodu 501-700 cm
 • 12,96 – dla obwodu powyżej 700 cm

Stawka opłaty na rok 2014 wg obwieszczenia [2] za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami wynosi 249,79 zł/m2.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100 % wyższe (art. 85 ust. 6 [1]).

Na usunięcie drzew lub krzewów posiadacz nieruchomości musi mieć zezwolenie, w którym ustala się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych (art. 83, 84 ustawy [1]).

Zezwolenie nie jest wymagane na usuwanie drzew lub krzewów (art. 83 ust. 6 [1]) m.in.:

 • w lasach,
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
 • na plantacjach drzew i krzewów,
 • których wiek nie przekracza 10 lat.

Nie jest pobierana opłata za usunięcie drzew i (poza pkt 10) krzewów (art. 86 [1]):

1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń;
5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych;
13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wymierza administracyjną karę pieniężną za (art. 88 ust. 1):

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Karę za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za ich usunięcie (art. 89 [1]). Natomiast stawka kary w roku 2014 za zniszczenie 1 m2 terenu zieleni wg obwieszczenia [2] wynosi 57,44 zł/m2 trawników i 493,34 zł/m2 kwietników.

Ustawa [1] nie definiuje terminu „usuwanie”, a wg wykładni językowej należy przyjąć, że usunięciem drzewa lub krzewu będzie zarówno jego ścięcie lub wykarczowanie, jak również jego wykopanie z korzeniami w tym również połączone z przeniesieniem w inne miejsce i posadzenie go w tym miejscu.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wymagane jest jedynie na usuwanie ich z terenu danej nieruchomości, natomiast nie jest wymagane na przemieszczanie ich w obrębie tej nieruchomości. Dlatego też, zgodnie z orzecznictwem, przesadzenie drzew lub krzewów w ramach tej samej nieruchomości nie podlega karze, jeżeli zachowały swoją żywotność.

Uwaga. „Tereny zieleni” to „tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym” (art. 5 pkt 21 [1]).

Uwaga. Od 3.03.2011 r. przedsiębiorca, na rzecz którego ustanowiono służebność przesyłu, ma obowiązek usuwania drzew, krzewów lub gałęzi zagrażających funkcjonowaniu urządzeń związanych z przesyłem tj. urządzeń do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń. Na usuwanie takich drzew i krzewów przedsiębiorca ten musi jednak uzyskać zezwolenie, chociaż jest zwolniony z opłaty za ich usunięcie. Jednakże przedsiębiorca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu i ewentualne odszkodowanie za usunięcie drzew lub krzewów ustalone w umowie o tę służebność (art. 39a [4], art. 83 i 86 [1]).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm. – art. 83-90
[2] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 – M. P. z 2013 r. poz. 835
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. Nr 228/2004 r., poz. 2306
[4] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach – Dz. U. Nr 12/2011 r., poz. 59, ze zm.

Tematy powiązane

Stawki opłat i kar na rok 2013 – drzewa, krzewy, zieleń
Nasadzenia w zamian za wycinkę
Przesadzenie drzewa

Joanna Wilczyńska (06.01.2014)
Nowości | 15 komentarzy »
Tagi: , , , , , ,


komentarzy 15

“Stawki opłat i kar na rok 2014 – drzewa, krzewy, zieleń”
 1. 1 gaj napisał(a) 07:47, 23.06.2014:

  Kary z roku na rok są coraz większe.
  Nie jedną rodzinę wycięcie drzewa kosztowało dom! Nie każdy wie, że gdy chce ściąć drzewo na swoim placu/terenie musi starać się o pozwolenie. Z drugiej strony przepisy są po to by ich przestrzegać a drzewa są potrzebne i nie można ich od tak bez powodu wycinać. Jeśli są stare, stwarzają zagrożenie itp. to otrzymanie pozwolenia na jego wycięcie nie jest trudne i wtedy możemy spać spokojnie, bo żadne kary nie będą nam grozić. Zawsze można się doradzić firmy, która profesjonalnie zajmuje się wycinką, na pewno nam doradzą jakie kroki trzeba podjąć.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:57, 23.06.2014:

  Zezwolenie a nie pozwolenie :)

 3. 3 Czesław napisał(a) 07:11, 01.07.2014:

  Czy gmina będzie ponosić koszty wycinki dębu czerwonego przy okazji budowy drogi zgodnie z zatwierdzonym kilka lat temu planem zagospodarowania przestrzennego?
  Zgodnie z informacją na stronie internetowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, zachodzi konieczność zwalczania tego gatunku jako konkurencyjnego i wypierającego rodzime gatunki.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:55, 01.07.2014:

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (przyjęty 17.06.2014 r. przez RM) – przewiduje wiele zmian w zakresie usuwania drzew i krzewów, może więc warto poczekać, aż ustawa będzie uchwalona i wejdzie w życie?
  Jest też projekt stawek.

 5. 5 Do ekoterrorystów w rządzie i poza nim napisał(a) 10:01, 01.07.2014:

  Te stawki i kary to ekoterroryzm, którym właśnie zajmuje się Trybunał Konstytucyjny. Lepiej jest ukraść drzewo – zapłaci się najwyżej nawiązkę o dwukrotnej wartości drzewa niż wyciąć własne drzewo na własnej nieruchomości – bo komornik zlicytuje dom.

 6. 6 ZUZA napisał(a) 22:04, 01.08.2014:

  Wyciełam 4 wierzy płaczące na działce bez zezwolenia a mój współwłaściciel zgłosił to do Urzędu Gminy. W jakiej wysokości grozi mi kara?

 7. 7 Terrorysta napisał(a) 07:20, 13.08.2014:

  Ta ustawa to kpina z konstytucji, prawa własności i zasady adekwatności kary do czynu.

 8. 8 Teresa napisał(a) 15:56, 13.08.2014:

  a ja mam na swojej posesji starego świerka pospolitego który był posadzony w latach 60 – tych i jest bardzo duży.
  W miedzy czasie powstały nowe domy obok mojej posesji i teraz zagraża bezpieczeństwu ludziom i budynkom, zwłaszcza przy obecnych anomaliach pogodowych burzowych.Sytuacja robi się niebezpieczna przy br. mocnych wiatrach i burzach.
  Chcę zgłosić wycinkę do urzędu ale przerażają mnie koszty z tym związane.

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:15, 13.08.2014:

  Zezwolenie na usunięcie starego świerka jest wymagane, ale nie będzie pobierana opłata za jego usunięcie, jeżeli na jego usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 86 ustawy o ochronie przyrody)

 10. 10 Jacek napisał(a) 07:15, 22.10.2014:

  Totalne idiotyzmy. Zwłaszcza u ekologów.
  Mam nieruchomość posadziłem na niej kilka naście świerków i po 10 latach okazuje się, że są za ciasno i muszę je przerzedzić bo się wzajemnie niszczą. Nie mogę bo prawo zabrania. Czy prawo chroni naturę? Nie bo gdybym JA ICH NIE POSADZIŁ W OGÓLE BY ICH NIE BYŁO -ŻADNEGO. Teraz poczekam jak wszystkie uschną (a to pewne) i już nie będzie żadnych drzew na mojej działce.
  Świetne prawo.

 11. 11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:27, 30.07.2015:

  Nowe zasady opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wprowadzone są od 28.08.2015 r. do ustawy o ochronie przyrody przez ustawę – Dz. U. z 2015 r. poz. 1045

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:16, 08.04.2016:

  Jest projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów, w którym są określone:
  1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubości;
  2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu.

 13. 13 Sylwia napisał(a) 14:31, 29.07.2016:

  mam przed swoją działką w pasie zieleni miejskiej stary klon o obwodzie pnia na 130 cm-256 cm, obok klonu planuję nowy zjazd, w między czasie z klonu spadł stary konar i uszkodził mi auto- koszty naprawy wyegzekwowałam z polisy Zarządu Dróg i Mostów- bo to przecież ich drzewo. napisałam wniosek o wycinkę, Zarząd Dróg złożył wniosek, a z nieoficjalnych źródeł wiem że RDOŚ wydał decyzję na usunięcie drzewa. moje pytanie kto ma zapłacić za jego wycinkę (w moim wniosku podawałam argumenty zagrożenie bezpieczeństwa i kolizję drzewa z planowanym zjazdem)słyszałam, że jeśli chcę wyciąć drzewo, bo chcę zrobić zjazd- to koszty ponoszę ja, czy tak jest?? bardzo proszę o pomoc, pozdr

 14. 14 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:57, 02.01.2017:

  Od 2017 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zezwoleń, opłat i kar w zakresie usuwania drzew i krzewów wprowadzone przez ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach – Dz. U. poz. 2249

 15. 15 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:10, 02.06.2017:

  17.06.2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074), która wprowadza zmiany m.in. w zakresie opłat i zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów


Skomentuj...