Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zbiorcze odpadowe za 2012-2014

Pytanie: Zgodnie z przepisami do 15 marca każdego roku należy składać zbiorcze zestawienie danych o odpadach. Rozp. Min. Środ. (Dz.U.2010.249.1674) z dn. 8 grudnia 2010 roku – w sprawie wzorów formularzy do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach wygasło. Zgodnie z nową ustawą odpadową art. 76 ust.4 Minister właściwy do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia wzory formularzy, o których mowa powyżej. Do chwili obecnej takie rozporządzenie się nie ukazało. Zatem pytanie na jakiego rodzaju formularzach należy przedłożyć roczne sprawozdanie danych o odpadach? [K]

Odpowiedź: Dla sprawozdań o odpadach wytwarzanych, zbieranych, odzyskiwanych i unieszkodliwianych określono w art. 76 UO2 nowe zasady dotyczące wprowadzania danych elektronicznie bezpośrednio do BDO:

Art. 76. 1. Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 75, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na: (…)
2) miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

2. Sprawozdania wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 za pośrednictwem indywidualnego konta, o którym mowa w art. 55 ust. 1.

Jednak przejściowo za lata 2012-2014 zbiorcze zestawienie odpadowe należy do marszałka województwa przekazywać do 15 marca nadal na starych formularzach [3], bo wg art. 237 UO2:

Art. 237.1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania:
1) zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 UO,

– sporządzają i składają je, za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych (…) lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze, o której mowa w art. 200 UO2.

Tak więc sprawozdania mają być jeszcze za 2012, 2013 i 2014 po staremu, ale kary WIOŚ wymierzy po nowemu wg art. 200 UO2:

Art. 200. 1. Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76,
nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

2. Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, właściwy ze względu na: (…)

2) miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

3. W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 dni, chyba że podmiot złożył sprawozdanie przed dniem wydania decyzji.

4. W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie ust. 3 podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 2000 zł.

5. Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 i 4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8500 zł.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.– obowiązuje do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674

Tematy powiązane

Zbiorcze zestawienie – wyjaśnienia MŚ
Odpady – ewidencja i sprawozdania

Joanna Wilczyńska (11.02.2013)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 4

“Zbiorcze odpadowe za 2012-2014”
 1. 1 Jan napisał(a) 21:03, 12.02.2013:

  To jest bardzo potrzebne wyjaśnienie.
  Celowe było by przedstawienie takich wyjaśnień dotyczących pozostałych sprawozdań wymienionych w art 73 i 75 UO2

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:51, 27.02.2014:

  Wg informacji MŚ z 20.02.2014 r. ws. zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
  do zbiorczych zestawień za 2012-2014 stosuje się stare wzory, ale już nie można podawać starych kodów R14, R15 i D16

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:50, 10.03.2016:

  Wg art. 237a UO2 za rok 2015 i 2016 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:24, 14.03.2018:

  Wg art. 237aa UO2 za rok 2017 i 2018 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. poz. 1674


Skomentuj...