Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nadwyżki za rok 2013 już nie uwzględnisz

Zmiana przepisów dla wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach i produkty takie jak opony i oleje smarowe (wymienione w UPROD) oraz dla organizacji odzysku.

Po raz ostatni, w składanym sprawozdaniu przekazanym do 31 marca 2014 r. do marszałka województwa, z rozliczeniem za rok 2013, mogą oni uwzględnić uzyskaną w 2012 r. nadwyżkę masy odpadów opakowaniowych lub poużytkowych (opony, oleje smarowe) przekraczającą wymagany do uzyskania w roku 2012 poziom odzysku i recyklingu tych odpadów, gdyż 1.01.2014 r. zostaje uchylony art. 11a UPROD:

Art. 11a. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, albo organizacja, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, którzy wykonali obowiązek, o którym mowa w art. 3, w wielkości przekraczającej wymagany w danym roku poziom odzysku lub recyklingu, mogą rozliczyć masę lub ilość odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu
w następnym roku kalendarzowym.

Uchylony przepis będzie dotyczył dopiero rozliczenia za rok 2014, bo chociaż sprawozdanie składać należy w marcu, to rozliczenie należy sporządzić na koniec roku, gdyż wg art. 12 UPROD:

Art. 12.1. Rozliczenie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3, następuje na koniec roku kalendarzowego.

Tak więc w sprawozdaniu z rozliczeniem za 2014 r. (składanym do 31 marca 2015 r.) nie będzie można już wykorzystać nadwyżki osiągniętej w 2013 r., co potwierdza stanowisko MŚ przedstawione w dzisiejszym wyjaśnieniu.

Wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach i produkty (opony, oleje smarowe) wymienione w UPROD będą wg art. 10 i 15 UPROD zobowiązani sporządzać sprawozdania na zasadach i w trybie określonych w UO2 a więc elektronicznie bezpośrednio do BDO, bo wg art. 76 UO2 :

Art. 76. 1. Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 75, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na:
1) siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego;

2. Sprawozdania wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 za pośrednictwem indywidualnego konta, o którym mowa w art. 55 ust. 1.

W przypadku, gdy wprowadzający ma umowę z organizacją odzysku, to roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 UO2, sporządza organizacja odzysku, która wykonuje za podmiot obowiązek określony w art. 3 ust. 1 UPROD, a do sprawozdania dołącza wykaz przedsiębiorców, w imieniu których działa. Uwaga – wg art. 74 ust. 3 UO2:

3. W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku opakowań, przyjęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty w opakowaniach, od którego został on przejęty, w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia (nowość!) roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku opakowań.

Uwaga. Art. 74 ust. 3 UO2 dotyczy jedynie opakowań, ale nie dotyczy produktów (opon i olejów smarowych) i przepis ten jest sprzeczny z nieuchylonym art. 4 ust. 4 UPROD!

Uwaga. Jednak przejściowo za lata 2012-2014 sprawozdania należy do marszałka województwa przekazywać do 31 marca nadal na starych formularzach [3], bo wg art. 237 UO2:

Art. 237. 1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania:
2) sprawozdań – na podstawie art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 UPROD,

– sporządzają i składają je, za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych, sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze, o której mowa w art. 200.

Uwaga. Od 23.01.2013 r. nie obowiązuje przepis z art. 9 UPROD dotyczący obowiązku zawiadomienia marszałka województwa o działalności polegającej na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach  lub produktów (opon, olejów smarowych) wymienionych w załączniku nr 3 do UPROD, w terminie 30 dni od rozpoczęcia tej działalności. Natomiast kara grzywny z art. 37 pkt 1 UPROD nadal może być nałożona, gdyż wg art. 234 ust. 10 UO2 przepis ten nadal obowiązuje do czasu utworzenia rejestru z art. 49 UO2.
Tymczasem nowe brzmienie art. 9 UPROD dotyczące obowiązku wpisu do rejestru z art. 49 UO2 będzie miało zastosowanie dopiero od chwili utworzenia tego rejestru (najpóźniej 23.01.2016 r.), a wg art. 234 ust. 2 UO2 podmioty będą obowiązane do złożenia wniosku o wpis do tego rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

Uwaga. Jest projekt (z 10.10.2012 r.) ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK)druk sejmowy nr 815, projekt jest skierowany do komisji.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD) – Dz. U. Nr 90/2007 r., poz. 607, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej – Dz. U. Nr 259/2010 r., poz. 1775

Tematy powiązane

Odpady – ewidencja i sprawozdania
Opłaty i kary środowiskowe a koszty uzyskania przychodów

Joanna Wilczyńska (12.02.2013)
Nowości | 2 komentarze »
Tagi: , , , , , , ,


komentarze 2

“Nadwyżki za rok 2013 już nie uwzględnisz”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:40, 04.04.2013:

  Wg projektu (z 14.03.2013 r.) nowej ustawy (UGOPAK):
  „Art. 75. 1. Do dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, a także organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań, składa zawiadomienie
  o tym fakcie do marszałka województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia
  działalności.
  2. Za dzień rozpoczęcia działalności, o której mowa w ust. 1, uważa się dzień
  pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju lub powstania pierwszego długu
  celnego dla produktu.
  3. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, oraz przedsiębiorcy, którzy przed
  dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy zmienianej w art. 64, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, są obowiązani zgłaszać marszałkowi województwa zmiany danych zawartych w dokonanym zawiadomieniu nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.”

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:36, 15.08.2013:

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) – Dz. U. z 2013 r. poz. 888:
  Art. 80. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 UPROD, albo organizacja, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 UPROD, którzy wykonali obowiązek, o którym mowa w art. 3 UPROD, w wielkości przekraczającej wymagany w 2013 r. poziom odzysku lub recyklingu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogą rozliczyć w 2014 r. masę odpadów powstałych z produktów przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 r.
  2. Przedsiębiorca albo organizacja, o których mowa w art. 20 ust. 1 niniejszej ustawy, którzy wykonali obowiązek, o którym mowa w art. 3 ustawy zmienianej w art. 68, w wielkości przekraczającej wymagany w 2013 r. poziom odzysku lub recyklingu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogą rozliczyć w 2014 r. masę odpadów opakowaniowych przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 r.


Skomentuj...